Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ELEKTROKARBON a. s. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti ELEKTROKARBON a. s. [zrušená]

 • Názov ELEKTROKARBON a. s. [zrušená]
 • IČO 31412432
 • DIČ 2020419423
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa streda, 1. decembra 2021
 • Sídlo Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany
 • Dátum vzniku 1. mája 1992, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 103/N
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: 4 601 022 €
 • Historické sídlo Tovarnícka 15, 955 22 Topoľčany
  (platné do 2. apríla 1998)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 19.októbra 2021
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 27. apríla 2018
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 19.04.2018, č.k. 27K/3/2018 – 208, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.04.2018 a vykonateľnosť dňa 27.04.2018, súd: a) vyhlásil konkurz na majetok dlžníka – spoločnosť ELEKTROKARBON a. s., b) začal hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, c) ustanovil do funkcie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra.
Predmety podnikania
Názov Vznik
výskum a vývoj uhlíkových materiálov a výrobkov 7.11.1995
výroba a odbyt výrobkov z uhlíkových materiálov 11.10.1993
výroba a odbyt kontaktov z drahých kovov a farebných kovov 7.11.1995
maloobchod predaj vlastných výrobkov a materiálov zo skladov 7.11.1995
konštrukcia, výroba a predaj nástrojov,strojov a náhrad. dielov 7.11.1995
projekčná činnosť /okrem stavebníctva/ 7.11.1995
fyz.-chem. rozbory vzoriek a spracov. analýz surovín a polotovarov 7.11.1995
výroba a predaj výliskov reaktoplastov,plastov, gumy 7.11.1995
výskum a vývoj kontaktov z drahých kovov a farebných kovov 7.11.1995
maloobchodný predaj zo skladov 7.11.1995
montáž zberných ústrojenstiev pre el. motory 7.11.1995
výskum, vývoj výrobkov z termosetov a termoplastov, plastov a gumy 7.11.1995
kooperačná montáž elektr. motorov a dielcov 7.11.1995
výroba a predaj medených laniek 7.11.1995
výskum,vývoj,výroba,odbyt strojov a zariadení na opracovanie uhlíkových a kovových materiálov a výrobkov z dreva 7.11.1995
sprostredkovanie dopravy 26.6.2002
poradenské služby v oblasti zavádzania ISO NORIEM 26.6.2002
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti automatizácie výpočtovej techniky 26.6.2002
kancelárske a sekretárske služby, preklady 26.6.2002
sprostredkovanie prenájmu kancelárskych priestorov 26.6.2002
prenájom kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát 26.6.2002
veľkoobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti 26.6.2002
maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti 26.6.2002
sprostredkovanie obchodných služieb a výrobkov 26.6.2002
reklamná činnosť 26.6.2002
podnikateľské poradenstvo 26.6.2002
colný deklarant 26.6.2002
výskum trhu verejnej mienky 26.6.2002
prenájom motorových vozidiel 26.6.2002
vydavateľská činnosť 26.6.2002
prenájom priestorov 26.6.2002
zámočníctvo ( včítane výroby kovových konštrukcií a ich častí ) 11.1.2008
kovoobrábanie 11.1.2008
vodoinštalatérstvo 11.1.2008
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprava, údržba a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky 11.1.2008
plynoinštalatérstvo - výkon činnosti obsluhy plynárenských zariadení 11.1.2008
vypracovanie dokumentácie k výrobe strojárskych a nástrojárskych súčiastok 11.1.2008
Iné právne skutočnosti
1. Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 27K/3/2018-1013 zo dňa 10.09.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.10.2021, bol konkurz zrušený po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 103/N sa v y m a z u j e dňom 19.10.2021 obchodná spoločnosť ELEKTROKARBON, a.s., so sídlom Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany IČO: 31 412 432.