Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 698 595 € 7 328 083 € 7 113 789 € 7 210 085 € 7 173 579 € 7 228 167 € 6 986 325 € 6 583 747 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 432 316 € 2 624 129 € 2 800 297 € 2 928 256 € 2 984 645 € 3 031 356 € 3 143 195 € 2 829 001 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
65 142 € 60 263 € 97 716 € 140 047 € 167 481 € 111 357 € 50 837 € 8 265 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
65 142€ 60 263€ 97 716€ 140 047€ 54 704€ 73 468€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
112 777€ 37 889€ 50 837€ 8 265€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 367 174 € 2 563 866 € 2 702 581 € 2 788 209 € 2 817 164 € 2 919 999 € 3 092 358 € 2 820 736 €
012
A.II.1
Pozemky
387 975€ 387 975€ 387 975€ 387 975€ 399 978€ 399 978€ 399 978€ 384 978€
013
A.II.2
Stavby
1 569 923€ 1 711 973€ 1 733 102€ 1 880 527€ 2 042 482€ 2 074 921€ 2 224 894€ 686 014€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
409 276€ 463 918€ 477 649€ 518 567€ 374 454€ 444 850€ 402 297€ 235 610€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
103 855€ 1 140€ 250€ 250€ 65 189€ 1 514 134€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 246 104 € 4 680 548 € 4 290 900 € 4 263 623 € 4 176 392 € 4 184 145 € 3 834 511 € 3 749 228 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 209 376 € 2 330 968 € 2 097 404 € 2 171 136 € 2 127 724 € 1 967 486 € 1 752 027 € 1 494 858 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 209 376€ 2 330 968€ 2 097 404€ 2 171 136€ 2 127 724€ 1 967 486€ 1 728 257€ 1 494 858€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
23 770€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
25 496 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
25 430 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
25 430€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
66€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 977 438 € 2 283 027 € 2 030 025 € 2 020 467 € 1 917 571 € 2 005 700 € 1 744 467 € 1 829 346 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 355 328 € 1 662 394 € 1 997 519 € 2 012 299 € 1 915 583 € 2 004 019 € 1 743 266 € 1 829 345 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
27 713€ 26 117€ 31 425€ 6 270€ 4 990€ 11 433€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 327 615€ 1 636 277€ 1 966 094€ 2 006 029€ 1 910 593€ 1 992 586€ 1 743 266€ 1 829 345€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
590 580€ 604 544€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
31 030€ 14 549€ 31 158€ 17€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
500€ 1 540€ 1 348€ 8 151€ 1 988€ 1 681€ 1 201€ 1€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
114 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
114€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
59 290 € 66 553 € 163 471 € 72 020 € 131 097 € 210 959 € 338 017 € 399 414 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 195€ 15 001€ 11 781€ 17 461€ 23 683€ 24 953€ 21 559€ 23 122€
073
B.V.2.
Účty v bankách
52 095€ 51 552€ 151 690€ 54 559€ 107 414€ 186 006€ 316 458€ 376 292€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
20 175 € 23 406 € 22 592 € 18 206 € 12 542 € 12 666 € 8 619 € 5 518 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
20 175€ 23 406€ 22 592€ 18 206€ 12 516€ 12 666€ 8 619€ 5 518€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
26€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 698 595 € 7 328 083 € 7 113 789 € 7 210 085 € 7 173 579 € 7 228 167 € 6 986 325 € 6 583 747 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 127 323 € 4 116 278 € 3 856 540 € 3 600 265 € 3 153 191 € 2 851 410 € 2 557 582 € 2 319 698 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
14 000€ 14 000€ 14 000€ 14 000€ 14 000€ 14 000€ 14 000€ 14 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 926 € 1 926 € 1 925 € 1 925 € 1 925 € 1 925 € 1 925 € 1 925 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 926€ 1 926€ 1 925€ 1 925€ 1 925€ 1 925€ 1 925€ 1 925€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 815 605 € 3 530 858 € 3 221 102 € 2 857 864 € 2 578 462 € 2 321 439 € 2 101 220 € 1 898 668 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 815 605€ 3 530 858€ 3 221 102€ 2 857 864€ 2 578 462€ 2 321 439€ 2 101 220€ 1 898 668€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
295 792 € 569 494 € 619 513 € 726 476 € 558 804 € 514 046 € 440 437 € 405 105 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 570 430 € 3 211 005 € 3 257 249 € 3 605 152 € 4 013 008 € 4 354 284 € 4 422 952 € 4 249 902 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
335 326 € 645 841 € 64 727 € 5 570 € 2 661 € 3 519 € 14 160 € 66 973 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
300 000€ 600 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
22 572€ 11 808€ 10 287€ 5 570€ 2 661€ 3 519€ 3 239€ 3 112€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
12 754€ 34 033€ 54 440€ 10 921€ 63 861€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
303 458€ 684 158€ 1 015 174€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 218 858 € 2 550 446 € 2 115 615 € 2 680 778 € 2 319 194 € 2 052 710 € 2 137 035 € 2 180 498 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 826 091 € 2 000 722 € 1 620 804 € 2 147 499 € 1 881 428 € 1 628 159 € 1 653 189 € 1 672 643 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
251 953€ 285 443€ 222 103€ 253 950€ 347 105€ 232 906€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 574 138€ 1 715 279€ 1 398 701€ 1 893 549€ 1 534 323€ 1 395 253€ 1 653 189€ 1 672 643€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
80 437€ 132 700€ 122 470€ 121 573€ 98 592€ 86 647€ 101 863€ 11 777€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
54 985€ 95 149€ 87 067€ 86 212€ 66 486€ 60 199€ 66 491€ 75 745€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
221 490€ 293 548€ 265 778€ 325 494€ 272 670€ 266 784€ 262 686€ 254 523€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
35 855€ 28 327€ 19 496€ 18€ 10 921€ 52 806€ 165 810€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
16 246 € 14 718 € 25 547 € 33 717 € 25 182 € 33 732 € 39 466 € 49 908 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
7 379€ 10 979€ 21 551€ 29 451€ 20 951€ 29 592€ 39 466€ 49 908€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
8 867€ 3 739€ 3 996€ 4 266€ 4 231€ 4 140€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 051 360€ 885 087€ 1 665 971€ 1 960 865€ 1 548 133€ 937 349€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
842 € 800 € 4 668 € 7 380 € 22 473 € 5 791 € 14 147 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
42€ 4 668€ 7 380€ 22 473€ 5 791€ 14 147€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
800€ 800€