Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
22 606 975€ 25 144 612€ 24 143 548€ 24 274 395€ 22 192 080€ 21 305 925€ 20 147 779€ 19 805 680€ 19 648 351€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
18 036 823€ 20 242 951€ 19 449 747€ 19 689 175€ 17 991 363€ 17 366 593€ 16 435 635€ 16 351 542€ 16 367 747€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 570 152 € 4 901 661 € 4 693 801 € 4 585 220 € 4 200 717 € 3 939 332 € 3 712 144 € 3 454 138 € 3 280 604 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
23 428 € 5 607 € 2 670 € 11 758 € 20 447 € 6 614 € 10 098 € 6 023 € 5 030 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
23 428€ 5 607€ 2 670€ 11 758€ 20 447€ 6 614€ 10 098€ 6 023€ 5 030€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 737 060 € 1 781 538 € 1 658 348 € 1 630 899 € 1 652 795 € 1 465 580 € 1 464 575 € 1 341 673 € 1 299 731 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
246 558€ 252 870€ 262 160€ 275 610€ 268 005€ 242 356€ 255 344€ 173 664€ 166 579€
10
B.2
Služby
1 391 502€ 1 528 668€ 1 396 188€ 1 355 289€ 1 384 790€ 1 223 224€ 1 209 231€ 1 168 009€ 1 133 152€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 856 520 € 3 125 730 € 3 038 123 € 2 966 079 € 2 568 369 € 2 480 366 € 2 257 667 € 2 118 488 € 1 985 903 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 915 026 € 1 949 318 € 1 778 611 € 1 673 382 € 1 445 848 € 1 334 173 € 1 243 720 € 1 134 862 € 1 011 836 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 374 976€ 1 412 373€ 1 298 916€ 1 211 412€ 1 047 313€ 962 736€ 898 001€ 819 798€ 743 674€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
479 790€ 484 303€ 437 893€ 421 264€ 360 380€ 336 361€ 311 902€ 285 461€ 241 164€
16
C.4
Sociálne náklady
60 260€ 52 642€ 41 802€ 40 706€ 38 155€ 35 076€ 33 817€ 29 603€ 26 998€
17
D
Dane a poplatky
38 898€ 36 850€ 39 619€ 45 709€ 37 849€ 37 106€ 37 129€ 36 873€ 36 334€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
365 531€ 396 505€ 366 674€ 313 214€ 283 056€ 301 138€ 278 832€ 247 438€ 274 994€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
16 917€ 12 843€ 17 321€ 120 615€ 24 931€ 1 327€ 1 000€ 11 633€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
23 805€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
51 307€ 33 298€ 26 760€ 38 307€ 49 503€ 28 634€ 11 931€ 64 791€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
33 947€ 34 447€ 31 149€ 47 087€ 47 077€ 27 255€ 17 178€ 4 233€ 11 103€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
79 542€ 44 554€ 42 248€ 81 124€ 53 339€ 59 525€ 47 864€ 59 122€ 28 566€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
457 080 € 745 793 € 826 143 € 969 787 € 781 978 € 727 503 € 638 666 € 633 495 € 592 118 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
3 695€ 9 127€ 10 419€ 114€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
4 927€ 12 169€ 14 869€ 21€ 179€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
86€ 25€ 3 015€ 1 083€ 219€ 459€
39
N
Nákladové úroky
9 110€ 15 336€ 13 002€ 16 968€ 28 459€ 43 547€ 60 208€ 50 168€ 35 462€
40
XI.
Kurzové zisky
9 213€ 13 055€ 12 399€ 5 088€ 1 167€ 19 628€ 22 189€ 14 283€ 8 325€
41
O
Kurzové straty
26 716€ 9 466€ 17 451€ 9 774€ 15 035€ 22 544€ 9 175€ 8 596€ 18 126€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
67€ 59€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 143€ 7 308€ 10 088€ 10 457€ 14 401€ 15 042€ 19 445€ 33 621€ 20 984€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-33 756 € -20 220 € -31 039 € -36 561 € -56 703 € -58 511 € -65 442 € -78 062 € -65 788 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
423 324 € 725 573 € 795 104 € 933 226 € 725 275 € 668 992 € 573 224 € 555 433 € 526 330 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
127 532 € 156 079 € 175 591 € 206 750 € 166 471 € 154 946 € 132 787 € 150 328 € 99 288 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
127 532€ 156 079€ 175 591€ 206 750€ 166 471€ 154 946€ 132 787€ 131 842€ 111 374€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
18 486€ -12 086€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
295 792 € 569 494 € 619 513 € 726 476 € 558 804 € 514 046 € 440 437 € 405 105 € 427 042 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
423 324 € 725 573 € 795 104 € 933 226 € 725 275 € 668 992 € 573 224 € 555 433 € 526 330 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
295 792 € 569 494 € 619 513 € 726 476 € 558 804 € 514 046 € 440 437 € 405 105 € 427 042 €