Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NOVOFRUCT SK, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 685 454 € 12 605 522 € 11 804 350 € 10 294 305 € 9 276 617 € 8 775 794 € 8 751 904 € 8 694 088 € 10 164 309 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 073 202 € 3 592 189 € 3 397 991 € 2 379 766 € 2 567 610 € 2 147 062 € 2 385 101 € 2 943 710 € 3 581 676 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
17 926 € 13 421 € 19 159 € 22 866 € 1 248 € 1 824 € 6 991 € 14 171 €
005
A.I.2
Software
7 760 € 13 421 € 19 159 € 22 866 € 1 248 € 1 824 € 6 991 € 14 171 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
10 166 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 055 276 € 3 578 768 € 3 378 832 € 2 356 900 € 2 566 362 € 2 145 238 € 2 385 101 € 2 936 719 € 3 567 505 €
012
A.II.1
Pozemky
56 049 € 56 049 € 56 049 € 56 049 € 58 673 € 58 673 € 58 673 € 58 673 € 109 577 €
013
A.II.2
Stavby
1 182 108 € 1 270 478 € 1 004 950 € 848 220 € 930 319 € 1 023 035 € 1 024 264 € 1 117 080 € 1 275 106 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 695 309 € 2 024 557 € 1 729 549 € 1 396 664 € 1 486 915 € 965 815 € 1 264 509 € 1 661 928 € 2 160 167 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
104 354 € 175 434 € 60 866 € 42 121 € 37 655 € 79 845 € 37 655 € 37 655 € 22 655 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
17 456 € 52 250 € 527 418 € 13 846 € 52 800 € 17 870 € 61 383 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
7 576 274 € 8 998 979 € 8 392 603 € 7 906 565 € 6 703 442 € 6 624 495 € 6 361 364 € 5 746 041 € 6 573 216 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
5 192 939 € 6 104 673 € 5 083 649 € 5 157 767 € 4 724 679 € 4 670 325 € 4 399 354 € 3 780 516 € 4 353 677 €
032
B.I.1
Materiál
2 081 335 € 1 981 637 € 1 664 175 € 1 317 877 € 1 151 693 € 1 055 244 € 935 779 € 725 010 € 748 719 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
942 024 € 1 025 615 € 754 440 € 736 870 € 709 070 € 642 675 € 642 471 € 627 887 € 710 062 €
034
B.I.3
Výrobky
1 944 140 € 3 028 851 € 2 495 468 € 2 997 399 € 2 805 572 € 2 859 466 € 2 701 141 € 2 366 959 € 2 792 081 €
036
B.I.5
Tovar
217 443 € 68 570 € 115 892 € 105 621 € 58 344 € 109 820 € 119 963 € 60 660 € 102 815 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
7 997 € 53 674 € 3 120 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
5 490 € 6 231 € 18 975 € 25 669 € 18 706 € 13 152 € 12 231 € 4 688 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
5 490 € 6 231 € 18 975 € 25 669 € 18 706 € 13 152 € 12 231 € 4 688 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 228 351 € 2 740 840 € 3 111 203 € 2 685 990 € 1 831 917 € 1 660 592 € 1 607 209 € 1 764 525 € 1 904 451 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 209 416 € 2 430 993 € 3 104 414 € 2 681 722 € 1 820 823 € 1 656 497 € 1 602 838 € 1 763 057 € 1 904 289 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 870 € 304 181 € 3 686 € 130 € 9 874 € 1 485 € 2 739 € 146 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 065 € 5 666 € 3 103 € 4 138 € 1 220 € 2 610 € 1 632 € 1 468 € 16 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
149 494 € 147 235 € 178 776 € 62 808 € 121 177 € 274 872 € 341 649 € 188 769 € 310 400 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 807 € 4 208 € 5 354 € 5 416 € 6 650 € 13 471 € 11 492 € 12 390 € 6 856 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
146 687 € 143 027 € 173 422 € 57 392 € 114 527 € 261 401 € 330 157 € 176 379 € 303 544 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
35 978 € 14 354 € 13 756 € 7 974 € 5 565 € 4 237 € 5 439 € 4 337 € 9 417 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
35 978 € 14 354 € 13 756 € 7 974 € 5 565 € 4 237 € 5 439 € 4 337 € 6 066 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 351 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
10 685 454 € 12 605 522 € 11 804 350 € 10 294 305 € 9 276 617 € 8 775 794 € 8 751 904 € 8 694 088 € 10 164 309 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 850 268 € 5 726 364 € 6 063 400 € 5 502 466 € 5 218 632 € 5 195 988 € 5 493 904 € 5 572 078 € 4 813 418 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
13 279 € 13 279 € 13 279 € 13 279 € 13 279 € 13 279 € 13 279 € 13 279 € 13 279 €
069
A.I.1
Základné imanie
13 279 € 13 279 € 13 279 € 13 279 € 13 279 € 13 279 € 13 279 € 13 279 € 13 279 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
498 € 498 € 498 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
498 € 498 € 498 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 830 € 830 € 830 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 830 € 830 € 830 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
5 711 760 € 5 548 793 € 4 937 859 € 4 481 381 € 4 481 381 € 4 479 297 € 4 798 811 € 4 798 811 € 4 044 175 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 711 760 € 5 548 793 € 4 937 859 € 4 481 381 € 4 481 381 € 4 479 297 € 4 798 811 € 4 798 811 € 4 044 175 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
123 901 € 162 964 € 1 110 934 € 1 006 478 € 722 644 € 702 084 € 680 486 € 758 660 € 754 636 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 671 611 € 6 592 873 € 5 381 314 € 4 239 123 € 3 457 337 € 3 217 768 € 2 797 572 € 2 496 016 € 4 525 289 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
151 205 € 157 279 € 316 784 € 158 280 € 138 364 € 151 561 € 122 692 € 131 369 € 82 525 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
59 198 € 118 847 € 120 301 € 99 422 € 84 767 € 89 541 € 104 220 € 121 086 € 72 591 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
37 057 € 30 520 € 23 909 € 19 930 € 20 163 € 16 059 € 12 427 € 8 332 € 7 260 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
54 950 € 7 912 € 172 574 € 38 928 € 33 434 € 45 961 € 6 045 € 1 951 € 2 674 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
65 290 € 80 001 € 138 593 € 143 048 € 163 352 € 208 898 € 259 037 € 249 698 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
2 117 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
53 418 € 52 049 € 65 521 € 57 474 € 50 224 € 44 063 € 38 396 € 29 917 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
11 872 € 27 952 € 43 168 € 26 489 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
27 787 € 85 574 € 113 128 € 164 835 € 220 641 € 193 292 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 789 407 € 2 053 304 € 2 356 675 € 2 109 364 € 2 071 505 € 1 713 567 € 1 459 683 € 1 453 396 € 1 872 114 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 445 684 € 1 494 732 € 1 951 879 € 1 680 819 € 1 867 130 € 1 474 545 € 1 246 641 € 1 228 740 € 1 627 598 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 228 € 2 200 € 1 641 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
200 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
167 058 € 160 190 € 185 244 € 147 120 € 106 002 € 89 243 € 85 455 € 84 164 € 74 905 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
103 386 € 98 902 € 116 936 € 89 788 € 62 862 € 53 061 € 50 557 € 48 191 € 44 865 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
56 086 € 76 531 € 82 294 € 173 070 € 32 822 € 94 610 € 69 594 € 59 885 € 82 580 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
17 193 € 22 949 € 20 322 € 18 567 € 2 689 € 2 108 € 5 208 € 30 216 € 40 525 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 730 999 € 4 317 000 € 2 627 854 € 1 832 886 € 1 104 420 € 1 189 288 € 1 006 299 € 652 214 € 2 320 952 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
944 436 € 1 240 287 € 601 868 € 245 452 € 354 544 € 30 000 € 150 000 € 270 000 € 390 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 786 563 € 3 076 713 € 2 025 986 € 1 587 434 € 749 876 € 1 159 288 € 856 299 € 382 214 € 1 930 952 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
163 575 € 286 285 € 359 636 € 552 716 € 600 648 € 362 038 € 460 428 € 625 994 € 825 602 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
579 € 237 € 608 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
85 173 € 163 723 € 194 526 € 359 637 € 438 064 € 271 907 € 362 038 € 459 849 € 625 757 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
78 402 € 122 562 € 165 110 € 193 079 € 162 584 € 90 131 € 97 811 € 165 908 € 199 237 €