Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ŠVEC a SPOL, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
22 743 823€ 19 046 461€ 23 040 629€ 20 374 510€ 16 776 242€ 15 447 789€ 13 593 246€ 13 076 106€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
24 759 123 € 19 009 592 € 23 034 783 € 20 365 022 € 16 769 123 € 15 438 318 € 13 416 974 € 14 682 881 € 9 716 842 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
24 907€ 26 672€ 508 781€ 255 378€ 27 542€ 25 654€ 50 315€ 21 287€ 16 556€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
20 172 015€ 15 680 491€ 19 979 856€ 17 298 641€ 15 051 896€ 14 074 427€ 12 346 433€ 12 146 165€ 8 181 344€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 546 901€ 2 447 776€ 1 681 044€ 1 683 517€ 1 304 062€ 1 262 797€ 1 196 499€ 908 654€ 1 021 303€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
117 100€ -431 707€ 306 000€ 419 000€ -54 915€ -419 990€ -708 162€ 992 367€ 190 700€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 201 158€ 617 149€ 27 245€ 411 136€ 116 379€ 121 474€ 126 767€ 467 903€ 180 051€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
697 042€ 669 211€ 531 857€ 297 350€ 324 159€ 373 956€ 405 122€ 146 505€ 126 888€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
24 514 277 € 18 816 899 € 22 772 368 € 20 105 121 € 16 180 999 € 15 210 705 € 13 284 513 € 14 590 436 € 9 700 040 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 261€ 22 062€ 504 414€ 252 039€ 24 458€ 22 008€ 44 532€ 17 286€ 13 511€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 211 767€ 6 204 761€ 8 133 025€ 7 290 124€ 5 717 625€ 5 401 212€ 4 894 211€ 5 325 162€ 3 465 977€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
5 554 547€ 4 509 742€ 6 396 138€ 5 070 491€ 4 098 760€ 4 034 338€ 3 526 900€ 4 991 516€ 2 712 751€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
5 669 109 € 5 300 524 € 5 876 114 € 5 545 519 € 4 808 916 € 4 192 672 € 3 691 983 € 3 482 682 € 2 954 078 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 130 722€ 3 853 154€ 4 281 117€ 4 045 677€ 3 508 982€ 3 042 227€ 2 671 248€ 2 533 942€ 2 132 845€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 455 558€ 1 370 722€ 1 505 027€ 1 421 144€ 1 228 323€ 1 073 313€ 960 269€ 891 369€ 765 931€
19
E.4.
Sociálne náklady
82 829€ 76 648€ 89 970€ 78 698€ 71 611€ 77 132€ 60 466€ 57 371€ 55 302€
20
F.
Dane a poplatky
50 516€ 37 299€ 25 938€ 31 158€ 26 860€ 28 110€ 30 822€ 32 654€ 34 920€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 121 372€ 2 490 209€ 1 803 767€ 1 653 381€ 1 462 298€ 1 434 225€ 1 021 918€ 681 548€ 492 041€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 121 372€ 2 490 209€ 1 803 767€ 1 653 381€ 1 462 298€ 1 434 225€ 1 021 918€ 681 548€ 492 041€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
849 087€ 240 497€ 18 875€ 241 842€ 14 676€ 38 137€ 15 594€ 37 089€ 19 678€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 649€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
36 969€ 11 805€ 14 097€ 20 567€ 27 406€ 60 003€ 58 553€ 22 499€ 7 084€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
244 846 € 192 693 € 262 415 € 259 901 € 588 124 € 227 613 € 132 461 € 92 445 € 16 802 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 075 348 € 6 986 667 € 7 442 104 € 7 043 882 € 6 487 742 € 5 485 330 € 4 419 442 € 3 734 509 € 3 217 664 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 955 € 36 869 € 5 845 € 9 489 € 7 118 € 9 471 € 3 256 € 17 320 € 50 473 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 35 € 47 € 79 € 78 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
79€ 78€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 35€ 47€
42
XII.
Kurzové zisky
712€ 991€ 320€ 457€ 1 203€ 186€ 2 673€ -18€ 1 173€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
7 243€ 35 878€ 5 525€ 9 029€ 5 915€ 9 250€ 536€ 17 259€ 49 222€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
192 253 € 217 316 € 144 326 € 123 347 € 89 992 € 104 597 € 97 225 € 69 458 € 38 177 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
106 187 € 125 353 € 70 320 € 43 099 € 30 170 € 41 911 € 48 496 € 21 019 € 1 902 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
21 019€ 1 902€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
106 187€ 125 353€ 70 320€ 43 099€ 30 170€ 41 911€ 48 496€
52
O.
Kurzové straty
4 828€ 2 734€ 3 812€ 3 377€ 3 541€ 4 463€ 4 655€ 152€ 1 090€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
81 238€ 89 229€ 70 194€ 76 871€ 56 281€ 58 223€ 44 074€ 48 287€ 35 185€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-184 298 € -180 447 € -138 481 € -113 858 € -82 874 € -95 126 € -93 969 € -52 138 € 12 296 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
60 548 € 12 246 € 123 934 € 146 043 € 505 250 € 132 487 € 38 492 € 40 307 € 29 098 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
7 682 € 475 € 20 605 € 22 500 € 56 607 € 23 522 € 15 288 € 15 318 € 13 991 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7 675€ 914€ 16 896€ 25 431€ 56 607€ 23 522€ 15 288€ 15 318€ 13 991€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
7€ -439€ 3 709€ -2 931€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
52 866 € 11 771 € 103 329 € 123 543 € 448 643 € 108 965 € 23 204 € 24 989 € 15 107 €