Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Heidelberg Postpress Slovensko spol. s r.o. v likvidácii [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013
01.12.2016
31.08.2017
01.04.2016
30.11.2016
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 368 682€ 11 313 864€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
36 € 4 469 121 € 7 856 676 € 10 086 388 € 11 589 888 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
8 562 382€ 10 242 580€ 10 129 266€
05
III.
Tržby z predaja služieb
63€ 107 836€ 129 366€ 117 846€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-634 443€ -1 511 946€ -1 227 464€ 688 041€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
531 405€ 579 049€ 487 281€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
36€ 5 103 501€ 166 999€ 362 857€ 167 454€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 202 € 4 289 151 € 13 456 878 € 9 239 957 € 10 376 350 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
-687€ 3 702 141€ 4 570 126€ 5 383 948€
13
C.
Opravné položky k zásobám
1 149 532€ -65 139€ -73 921€
14
D.
Služby
5 548€ 29 353€ 1 155 974€ 1 090 688€ 1 414 564€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 534 157 € 2 561 112 € 2 696 723 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 830 530€ 1 852 262€ 1 946 351€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
632 846€ 639 619€ 682 391€
19
E.4.
Sociálne náklady
70 781€ 69 231€ 67 981€
20
F.
Dane a poplatky
3 021€ 24 417€ 35 240€ 33 518€ 31 065€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
50€ 4 388 488€ 502 778€ 482 480€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
50€ 546 043€ 502 778€ 482 480€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 842 445€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
415 672€ 445 294€ 363 064€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 535€ 384€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 633€ 4 236 018€ 74 139€ 101 196€ 78 427€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-10 166 € 179 970 € -5 600 202 € 846 431 € 1 213 538 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-5 548 € -663 046 € 1 150 625 € 3 548 807 € 4 210 562 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 880 € 93 € 1 603 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
60 € 12 € 17 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
60€ 12€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
17€
42
XII.
Kurzové zisky
1 820€ 81€ 1 586€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
148 € 2 884 € 208 829 € 277 705 € 380 289 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 540 € 206 422 € 268 664 € 377 979 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 540€ 206 422€ 268 664€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
377 979€
52
O.
Kurzové straty
54€ 6 924€ 62€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
148€ 344€ 2 353€ 2 117€ 2 248€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-148 € -2 884 € -206 949 € -277 612 € -378 686 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-10 314 € 177 086 € -5 807 151 € 568 819 € 834 852 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € -25 346 € 43 375 € 96 981 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 15 147€ 2 882€ 96 981€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-40 493€ 40 493€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-10 314 € 174 206 € -5 781 805 € 525 444 € 737 871 €