Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 894 936 € 2 077 379 € 2 084 912 € 2 122 228 € 2 831 681 € 2 557 682 € 3 237 479 € 1 914 092 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
220 092 € 234 437 € 238 276 € 288 515 € 286 696 € 243 394 € 228 746 € 219 974 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
28 897 € 5 083 € 11 864 € 19 228 € 27 417 € 3 397 € 4 804 € 1 549 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 784€ 5 083€ 11 864€ 19 228€ 27 417€ 3 397€ 4 804€ 1 549€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
26 113€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
191 195 € 229 354 € 226 412 € 269 287 € 259 179 € 239 997 € 223 942 € 218 425 €
012
A.II.1
Pozemky
18 306€ 18 306€ 18 306€ 18 306€ 18 306€ 18 306€ 18 306€ 18 306€
013
A.II.2
Stavby
91 041€ 97 539€ 98 515€ 104 875€ 107 235€ 113 495€ 103 590€ 115 777€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
81 848€ 113 509€ 106 185€ 142 700€ 126 232€ 104 196€ 96 046€ 84 342€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 406€ 3 406€ 7 406€ 4 000€ 6 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
100 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
100€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 657 666 € 1 831 081 € 1 836 089 € 1 821 646 € 2 532 914 € 2 301 810 € 2 995 456 € 1 684 458 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
265 883 € 341 729 € 212 141 € 197 470 € 121 566 € 185 700 € 53 578 € 290 382 €
035
B.I.1
Materiál
795€ 2 925€ 24 664€ 25 140€ 10 960€ 30 939€ 11 273€ 111 805€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
169 024€ 281 993€ 81 005€ 172 330€ 88 560€ 143 114€ 16 056€ 158 800€
037
B.I.3
Výrobky
64 784€ 56 811€ 62 972€ 3 296€ 11 537€ 18 129€ 19 777€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
31 280€ 43 500€ 18 750€ 110€ 8 120€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 550 570 € 964 378 € 777 096 € 653 663 € 1 982 458 € 1 088 590 € 2 484 752 € 1 175 625 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 550 439 € 963 825 € 763 797 € 593 544 € 1 917 295 € 1 056 541 € 2 484 747 € 1 161 171 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 960€ 245 935€ 131 850€ 240 285€ 123 574€ 203 299€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 547 479€ 717 890€ 631 947€ 353 259€ 1 793 721€ 853 242€ 2 484 747€ 1 161 171€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
131€ 13 299€ 59 784€ 63 654€ 32 049€ 14 454€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
553€ 335€ 1 509€ 5€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
841 213 € 524 974 € 846 852 € 970 513 € 428 890 € 1 027 520 € 457 126 € 218 451 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 151€ 3 292€ 4 358€ 5 969€ 4 031€ 7 221€ 3 919€ 9 485€
073
B.V.2.
Účty v bankách
838 062€ 521 682€ 842 494€ 964 544€ 424 859€ 1 020 299€ 453 207€ 208 966€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
17 178 € 11 861 € 10 547 € 12 067 € 12 071 € 12 478 € 13 277 € 9 660 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
527€ 12 067€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 651€ 11 861€ 10 547€ 12 071€ 12 478€ 13 277€ 9 660€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 894 936 € 2 077 379 € 2 084 912 € 2 122 228 € 2 831 681 € 2 557 682 € 3 237 479 € 1 914 092 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 019 449 € 1 828 099 € 1 824 144 € 1 888 359 € 2 174 196 € 2 170 037 € 1 922 432 € 1 663 660 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 200 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 200 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
249 140 € 238 925 € 232 135 € 222 685 € 202 495 € 190 115 € 190 115 € 186 152 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
249 140€ 238 925€ 232 135€ 222 685€ 190 115€ 190 115€ 186 152€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
202 495€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
48 875 € 48 875 € 48 875 € 48 875 € 48 875 € 48 875 € 48 875 € 48 875 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
48 875€ 48 875€ 48 875€ 48 875€ 48 875€ 48 875€ 48 875€ 48 875€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
350 000 € 336 000 € 407 348 € 427 783 € 519 036 € 683 442 € 346 708 € 928 287 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
350 000€ 336 000€ 407 348€ 427 783€ 519 036€ 683 442€ 346 708€ 928 287€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
371 434 € 204 299 € 135 786 € 189 016 € 403 790 € 247 605 € 336 734 € 300 346 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
875 487 € 249 280 € 260 768 € 233 869 € 657 471 € 387 645 € 1 315 047 € 250 432 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 416 € 18 238 € 15 030 € 12 702 € 15 020 € 12 491 € 14 487 € 14 252 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 307€ 10 400€ 7 612€ 4 941€ 7 259€ 4 204€ 6 120€ 2 417€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
109€ 7 838€ 7 418€ 7 761€ 7 761€ 8 287€ 8 367€ 11 835€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
8 231 € 6 005 € 5 474 € 6 224 € 9 889 € 5 796 € 9 688 € 5 391 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
8 231€ 6 005€ 5 474€ 6 224€ 9 889€ 5 796€ 9 688€ 5 391€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
840 767 € 190 160 € 205 704 € 174 925 € 597 963 € 334 095 € 1 250 480 € 204 684 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
467 560 € 18 865 € 60 744 € 19 239 € 407 319 € 202 167 € 866 949 € 45 498 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
399 531€ 174€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
68 029€ 18 865€ 60 744€ 19 065€ 407 319€ 202 167€ 866 949€ 45 498€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
43 220€ 43 548€ 42 637€ 53 168€ 64 937€ 54 592€ 61 206€ 64 637€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
28 413€ 27 745€ 28 361€ 64 059€ 57 010€ 50 025€ 50 246€ 44 521€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
301 559€ 99 597€ 72 690€ 37 612€ 67 292€ 25 277€ 271 446€ 49 862€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
15€ 405€ 1 272€ 847€ 1 405€ 2 034€ 633€ 166€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
23 073 € 34 877 € 34 560 € 40 018 € 34 599 € 35 263 € 40 392 € 26 105 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
21 073€ 32 877€ 32 660€ 38 818€ 33 499€ 34 163€ 40 392€ 26 105€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 000€ 2 000€ 1 900€ 1 200€ 1 100€ 1 100€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
14 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
14€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé