Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
123 855 493 € 110 014 356 € 110 807 397 € 117 495 863 € 123 992 285 € 111 871 776 € 102 330 938 € 100 604 354 € 106 748 720 € 92 455 868 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
802 283 € 742 105 € 700 035 € 710 031 € 770 551 € 862 944 € 958 382 € 1 752 008 € 2 174 253 € 2 287 722 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
450 € 584 € 0 € 0 € 0 € 0 € 23 837 € 49 837 € 75 837 € 101 837 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
450€ 584€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 837€ 49 837€ 75 837€ 101 837€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
801 532 € 741 220 € 699 734 € 709 730 € 770 250 € 862 643 € 934 244 € 904 461 € 1 027 421 € 1 114 890 €
012
A.II.1
Pozemky
123 353€ 123 353€ 123 353€ 123 353€ 123 353€ 123 353€ 132 957€ 132 957€ 144 442€ 144 442€
013
A.II.2
Stavby
383 974€ 434 249€ 508 398€ 520 870€ 566 126€ 613 544€ 608 165€ 642 772€ 697 670€ 751 800€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
288 851€ 178 264€ 62 629€ 60 153€ 75 416€ 120 392€ 187 768€ 123 378€ 179 955€ 213 294€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
5 354€ 5 354€ 5 354€ 5 354€ 5 355€ 5 354€ 5 354€ 5 354€ 5 354€ 5 354€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
301 € 301 € 301 € 301 € 301 € 301 € 301 € 797 710 € 1 070 995 € 1 070 995 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
301€ 301€ 301€ 301€ 301€ 301€ 301€ 797 710€ 1 070 995€ 1 070 995€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
122 815 718 € 109 228 333 € 110 074 508 € 116 696 232 € 123 211 545 € 110 995 928 € 101 276 985 € 98 844 390 € 104 567 133 € 90 112 688 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
23 122 896 € 24 208 509 € 28 664 441 € 26 164 675 € 22 521 519 € 27 134 967 € 18 758 907 € 24 614 659 € 29 943 094 € 27 705 905 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
23 122 896€ 24 208 509€ 28 664 441€ 26 164 675€ 22 521 519€ 27 134 967€ 18 758 907€ 24 614 659€ 29 943 094€ 27 705 905€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
23 657 853 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
23 657 853€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
76 000 869 € 84 653 366 € 81 380 047 € 90 439 736 € 100 569 419 € 83 560 739 € 82 473 290 € 74 226 260 € 74 592 749 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
36 594 018€ 38 522 299€ 42 154 831€ 45 825 900€ 63 903 867€ 60 035 575€ 61 156 094€ 55 415 286€ 56 131 775€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
19 367 250€ 23 816 774€ 17 241 085€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
2 420 730€ 3 025 412€ 2 593 787€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 005 500€ 4 000€ 4 000€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
65 185€ 416 414€ 36 832€ 184 986€ 133 076€ 553 738€ 13 123€ 3 231 590€ 528 214€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
38 336 166€ 45 714 653€ 17 437 236€ 17 730 818€ 16 641 694€ 23 392 088€ 20 763 458€ 18 797 851€ 15 229 384€ 17 139 936€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
34 100 € 366 458 € 30 020 € 91 821 € 120 607 € 300 222 € 44 788 € 3 471 € 31 290 € 177 003 €
056
B.IV.1
Peniaze
21 789€ 71 524€ 19 123€ 39 470€ 567€ 2 034€ 10 828€ 345€ 1 058€ 895€
057
B.IV.2
Účty v bankách
12 311€ 294 934€ 10 897€ 52 351€ 120 040€ 298 188€ 33 960€ 3 126€ 30 232€ 176 108€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
237 492 € 43 918 € 32 854 € 89 600 € 10 189 € 12 904 € 95 571 € 7 956 € 7 334 € 55 458 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 400€ 4 773€ 636€ 390€ 700€ 351€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
26 937€ 37 477€ 28 081€ 25 741€ 9 799€ 12 204€ 9 774€ 7 956€ 7 334€ 10 714€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
210 555€ 3 041€ 63 223€ 85 446€ 44 744€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
123 855 493 € 110 014 356 € 110 807 397 € 117 495 863 € 123 992 285 € 111 871 776 € 102 330 938 € 100 604 354 € 106 748 720 € 92 455 868 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
17 317 476 € 7 588 577 € 6 000 469 € 6 097 288 € 5 194 959 € 3 619 245 € 3 298 255 € 2 972 909 € 3 242 880 € 3 635 767 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
338 579 € 338 579 € 338 579 € 338 579 € 338 579 € 338 579 € 338 579 € 338 579 € 338 579 € 338 579 €
069
A.I.1
Základné imanie
338 579€ 338 579€ 338 579€ 338 579€ 338 579€ 338 579€ 338 579€ 338 579€ 338 579€ 338 579€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
15 527 062 € 5 923 586 € 4 472 712 € 4 598 462 € 1 746 530 € 346 949 € 346 949 € 546 868 € 748 660 € 748 660 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
15 527 062€ 5 923 586€ 4 472 712€ 4 598 462€ 1 746 530€ 346 949€ 346 949€ 346 949€ 346 949€ 346 949€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
199 919€ 401 711€ 401 711€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
362 475 € 362 475 € 362 475 € 362 475 € 362 475 € 362 475 € 362 475 € 362 475 € 362 475 € 362 475 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
40 188€ 40 188€ 40 188€ 40 188€ 40 188€ 40 188€ 40 188€ 40 188€ 40 188€ 40 188€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
322 287€ 322 287€ 322 287€ 322 287€ 322 287€ 322 287€ 322 287€ 322 287€ 322 287€ 322 287€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
963 936 € 826 703 € 797 772 € 685 865 € 2 571 242 € 2 250 252 € 1 724 987 € 685 865 € 685 854 € 685 848 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
963 936€ 826 703€ 797 772€ 685 865€ 2 571 242€ 2 250 252€ 1 724 987€ 685 865€ 685 854€ 685 848€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
125 424 € 137 234 € 28 931 € 111 907 € 176 133 € 320 990 € 525 265 € 1 039 122 € 1 107 312 € 1 500 205 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
106 536 401 € 102 424 122 € 104 797 861 € 111 383 076 € 118 797 326 € 108 248 480 € 99 032 683 € 97 631 445 € 103 505 840 € 88 820 101 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
37 803 € 38 224 € 40 189 € 27 640 € 28 607 € 26 084 € 22 393 € 23 618 € 41 038 € 25 457 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
32 303€ 32 724€ 27 539€ 25 340€ 25 507€ 26 084€ 22 393€ 23 618€ 41 038€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
5 500€ 5 500€ 12 650€ 2 300€ 3 100€ 25 457€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
27 108 452 € 17 375 860 € 17 303 720 € 16 588 399 € 15 851 479 € 15 108 479 € 14 368 953 € 13 615 325 € 12 874 958 € 12 146 532 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
17 260 083€ 17 260 083€ 17 260 083€ 16 516 608€ 15 773 132€ 15 029 656€ 14 286 181€ 13 542 705€ 12 799 229€ 12 055 754€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
28 779€ 27 201€ 25 133€ 23 241€ 21 459€ 19 420€ 17 448€ 15 593€ 13 771€ 12 099€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
9 786 173€ 55 220€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
33 417€ 33 356€ 18 504€ 48 550€ 56 888€ 59 403€ 65 324€ 57 027€ 61 958€ 78 679€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
49 872 850 € 58 236 979 € 58 884 072 € 66 316 574 € 74 758 606 € 68 748 369 € 67 388 232 € 63 024 965 € 67 011 339 € 59 139 609 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
28 189 895€ 35 335 816€ 30 467 140€ 27 430 235€ 38 223 498€ 40 164 627€ 40 769 560€ 35 406 557€ 41 153 788€ 34 966 099€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
64 211€ 249€ 321 545€ -9 596€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
15 673 307€ 20 079 281€ 16 453 306€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 183 242€ 1 456 867€ 1 196 191€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 052 006€ 6€ 1 124 396€ 6€ 6€ 299 006€ 6€ 2€ 2€ 2€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
16 458€ 14 744€ 16 050€ 13 255€ 15 694€ 14 835€ 12 992€ 14 102€ 15 445€ 13 878€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
12 654€ 11 293€ 10 862€ 15 990€ 9 970€ 10 092€ 8 847€ 8 766€ 9 405€ 8 384€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
10 173€ 9 890€ 379 264€ 152 310€ 2 839€ 2 757€ 2 273€ 273 983€ 2 820€ 32 104€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
20 591 664€ 22 865 230€ 10 029 811€ 17 168 630€ 18 857 102€ 28 257 052€ 26 530 343€ 27 321 306€ 25 508 334€ 24 128 738€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
29 517 296 € 26 773 059 € 28 569 880 € 28 450 463 € 28 158 634 € 24 365 548 € 17 253 105 € 20 967 537 € 23 578 505 € 17 508 503 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
500 000€ 1 100 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
29 517 296€ 26 773 059€ 28 569 880€ 28 450 463€ 28 158 634€ 23 865 548€ 16 153 105€ 20 967 537€ 23 578 505€ 17 508 503€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 616 € 1 657 € 9 067 € 15 499 € 4 051 € 0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
9 067€ 15 499€ 4 051€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 616€ 1 657€