Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
92 813 173 € 94 754 888 € 87 952 692 € 72 085 297 € 76 463 380 € 81 347 507 € 80 976 693 € 88 248 732 € 89 992 159 € 95 505 297 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
18 994 708 € 19 248 473 € 19 192 389 € 19 021 833 € 18 951 049 € 19 263 387 € 20 248 330 € 23 393 298 € 26 950 888 € 31 146 440 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
326 994 € 847 081 € 1 452 955 € 1 858 666 € 1 723 039 € 2 289 057 € 3 071 707 € 3 435 904 € 3 931 928 € 4 749 535 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 € 0 €
005
A.I.2
Software
314 791 € 393 913 € 609 024 € 645 471 € 61 880 € 183 484 € 232 892 € 400 911 € 277 716 € 425 456 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
5 138 € 404 811 € 795 215 € 1 194 090 € 1 609 158 € 2 012 480 € 2 588 990 € 3 014 443 € 3 475 244 € 3 953 373 €
007
A.I.4
Goodwill
0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
7 065 € 20 529 € 48 716 € 19 105 € 52 001 € 70 849 € 29 901 € 17 998 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 552 € 178 968 € 286 945 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
27 828 € 0 € 22 244 € 219 924 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
18 656 893 € 18 390 571 € 17 728 613 € 17 152 346 € 17 217 190 € 16 963 510 € 17 165 803 € 19 946 574 € 23 008 139 € 26 386 084 €
012
A.II.1
Pozemky
2 766 936 € 2 766 936 € 2 766 936 € 2 766 936 € 2 766 936 € 2 766 936 € 2 766 936 € 4 192 464 € 4 192 464 € 4 192 464 €
013
A.II.2
Stavby
8 929 044 € 9 029 930 € 9 010 896 € 9 222 398 € 9 475 864 € 9 770 505 € 9 994 922 € 9 993 562 € 10 515 515 € 10 775 787 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 477 603 € 6 208 816 € 5 610 460 € 4 930 413 € 4 825 251 € 4 355 928 € 4 258 600 € 5 681 489 € 8 014 262 € 11 214 567 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
106 208 € 248 389 € 284 506 € 127 107 € 83 976 € 57 389 € 40 153 € 13 222 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
375 074 € 136 500 € 46 661 € 28 800 € 21 037 € 7 752 € 5 837 € 65 837 € 136 613 € 203 266 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 028 € 9 154 € 76 692 € 44 126 € 5 000 € 99 355 € 0 € 149 285 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
10 821 € 10 821 € 10 821 € 10 821 € 10 820 € 10 820 € 10 820 € 10 820 € 10 821 € 10 821 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 639 € 6 639 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
4 182 € 4 182 € 4 182 € 4 182 € 4 182 € 4 182 € 4 182 € 4 182 € 4 182 € 4 182 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
12 433 867 € 11 659 924 € 26 849 534 € 22 442 723 € 20 060 142 € 17 721 332 € 15 687 983 € 18 315 556 € 16 954 064 € 17 034 832 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
-3 783 € 11 643 € 3 405 € 119 168 € 41 774 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
11 643 € 113 907 € 41 774 € 0 €
034
B.I.3
Výrobky
-3 783 € 0 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 €
036
B.I.5
Tovar
3 405 € 5 261 € 0 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 349 713 € 2 036 696 € 4 486 883 € 810 728 € 461 076 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 € 0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 349 713 € 2 036 696 € 4 486 883 € 810 728 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
9 007 604 € 7 209 159 € 19 991 181 € 18 428 603 € 15 565 151 € 10 075 361 € 12 942 338 € 11 942 792 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
7 708 380 € 5 660 868 € 19 844 395 € 18 349 087 € 15 557 534 € 9 470 226 € 12 335 391 € 11 439 201 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
985 221 € 1 239 903 € 594 026 € 604 678 € 502 169 € 1 369 604 € 2 868 248 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
314 003 € 308 388 € 146 786 € 79 516 € 7 617 € 11 109 € 2 269 € 1 422 € 2 887 € 8 615 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 080 333 € 2 414 069 € 2 359 827 € 4 010 715 € 4 375 823 € 7 604 197 € 2 745 645 € 5 562 036 € 4 236 761 € 4 589 027 €
056
B.IV.1
Peniaze
50 063 € 65 258 € 112 527 € 119 950 € 139 269 € 86 450 € 28 577 € 52 847 € 63 996 € 57 501 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 030 270 € 2 348 811 € 2 247 300 € 3 890 765 € 4 236 554 € 7 517 747 € 2 717 068 € 5 509 189 € 4 172 765 € 4 531 526 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
61 384 598 € 63 846 491 € 41 910 769 € 30 620 741 € 37 452 189 € 44 362 788 € 45 040 380 € 46 539 878 € 46 087 207 € 47 324 025 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
39 396 265 € 42 645 698 € 26 451 559 € 21 331 883 € 29 881 929 € 34 192 022 € 37 229 696 € 35 149 657 € 33 549 670 € 33 426 295 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 383 603 € 10 689 289 € 15 161 817 € 8 927 363 € 7 297 449 € 10 177 559 € 7 731 184 € 11 326 818 € 12 516 366 € 13 751 750 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 604 730 € 10 511 504 € 297 393 € 361 495 € 272 811 € -6 793 € 79 500 € 63 403 € 21 171 € 145 980 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
92 813 173 € 94 754 888 € 87 952 693 € 72 085 297 € 76 463 380 € 81 347 507 € 80 976 693 € 88 248 732 € 89 992 159 € 95 505 297 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
46 205 851 € 52 051 335 € 45 592 741 € 30 190 985 € 29 568 066 € 24 373 415 € 22 768 699 € 32 943 801 € 35 271 991 € 43 214 193 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
29 510 939 € 29 510 939 € 29 510 939 € 29 510 939 € 29 510 939 € 19 510 939 € 10 954 € 10 954 € 10 954 € 10 954 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
29 510 939 € 29 510 939 € 29 510 939 € 29 510 939 € 29 510 939 € 19 510 939 € 10 954 € 10 954 € 10 954 € 10 954 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0 €
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 € 0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 533 093 € 8 074 498 € 672 743 € 49 822 € 4 855 173 € 24 836 623 € 32 925 543 € 35 009 621 € 43 195 935 € 41 126 335 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 533 093 € 8 074 498 € 672 743 € 49 822 € 4 855 173 € 24 836 623 € 33 169 655 € 35 253 733 € 43 195 935 € 41 126 335 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-244 112 € -244 112 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
14 154 515 € 14 458 594 € 15 401 755 € 622 920 € -4 805 350 € -19 981 451 € -10 175 102 € -2 084 078 € -7 942 202 € 2 069 600 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
46 567 277 € 42 703 508 € 42 359 917 € 41 894 117 € 46 895 209 € 56 973 852 € 58 207 994 € 55 304 931 € 54 720 056 € 52 271 952 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
7 457 712 € 8 763 010 € 13 935 375 € 12 009 921 € 10 577 385 € 3 930 468 € 2 865 548 € 3 601 476 € 2 386 473 € 3 240 706 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
48 351 € 163 912 € 152 989 € 136 862 € 3 352 292 € 2 352 344 € 1 912 022 € 1 901 729 € 1 095 020 € 2 593 097 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
7 409 361 € 8 599 098 € 13 782 386 € 11 873 059 € 7 225 093 € 1 578 124 € 953 526 € 1 699 747 € 1 291 453 € 647 609 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 388 103 € 2 116 297 € 2 795 763 € 6 074 881 € 5 637 130 € 15 068 215 € 10 365 887 € 26 161 362 € 29 147 938 € 22 138 697 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 € 187 511 € 215 569 € 0 €
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
8 100 000 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
971 646 € 4 471 646 € 14 113 403 € 9 800 000 € 18 000 000 € 29 100 000 € 21 000 000 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
4 450 506 € 0 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
58 307 € 35 740 € 40 043 € 18 293 € 9 537 € 55 719 € 45 037 € 61 362 € 47 938 € 28 643 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 329 796 € 2 080 557 € 1 784 074 € 1 397 431 € 961 518 € 899 093 € 520 850 € 0 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0 € 1 110 054 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
36 705 956 € 31 824 201 € 25 621 014 € 23 801 782 € 30 676 499 € 37 972 393 € 44 971 546 € 25 542 093 € 23 185 645 € 26 892 549 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
18 586 401 € 27 776 324 € 23 412 330 € 22 099 339 € 26 692 023 € 19 870 820 € 14 202 897 € 11 644 436 € 8 454 696 € 9 814 190 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
15 783 671 € 8 778 431 € 11 274 913 € 11 981 565 € 14 391 949 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 000 € 3 779 € 17 390 € 540 821 € 424 125 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
3 059 413 € 19 243 271 € 0 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
14 000 000 € 0 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
474 471 € 656 053 € 19 160 € 10 641 € 1 923 € 603 457 € 583 945 € 705 738 € 490 382 € 597 860 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
294 472 € 351 827 € 40 € 40 € 322 704 € 294 593 € 360 626 € 340 769 € 334 060 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 779 376 € 1 707 856 € 1 126 533 € 902 112 € 345 719 € 172 787 € 120 386 € 180 263 € 129 258 € 140 734 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 571 236 € 1 330 141 € 1 059 212 € 772 260 € 577 381 € 1 218 954 € 1 207 202 € 951 992 € 1 354 650 € 1 481 631 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
15 506 € 7 765 € 7 533 € 4 195 € 2 776 € 5 013 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
15 506 € 7 765 € 7 533 € 4 195 € 2 776 € 5 013 € 0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
40 045 € 45 € 35 € 195 € 105 € 240 € 0 € 112 € 19 152 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0 € 112 € 3 299 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
45 € 0 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
40 045 € 35 € 195 € 105 € 240 € 0 € 15 853 €