Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
99 516 797 € 101 559 798 € 104 204 129 € 92 813 173 € 94 754 888 € 87 952 693 € 72 085 297 € 76 463 380 € 81 347 507 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
18 461 091 € 19 281 757 € 19 815 410 € 18 994 708 € 19 248 473 € 19 192 390 € 19 021 833 € 18 951 049 € 19 263 387 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
456 043 € 693 431 € 507 462 € 326 994 € 847 081 € 1 452 955 € 1 858 666 € 1 723 039 € 2 289 057 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
455 312€ 691 240€ 501 971€ 314 791€ 393 913€ 609 024€ 645 471€ 61 880€ 183 484€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 1 805€ 5 138€ 404 811€ 795 215€ 1 194 090€ 1 609 158€ 2 012 480€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
731€ 2 191€ 3 686€ 7 065€ 20 529€ 48 716€ 19 105€ 52 001€ 70 849€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
27 828€ 0€ 22 244€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
17 994 227 € 18 577 505 € 19 297 127 € 18 656 893 € 18 390 571 € 17 728 614 € 17 152 346 € 17 217 190 € 16 963 510 €
012
A.II.1
Pozemky
2 766 936€ 2 766 936€ 2 766 936€ 2 766 936€ 2 766 936€ 2 766 936€ 2 766 936€ 2 766 936€ 2 766 936€
013
A.II.2
Stavby
8 536 690€ 8 649 080€ 8 821 491€ 8 929 044€ 9 029 930€ 9 010 896€ 9 222 398€ 9 475 864€ 9 770 505€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 756 311€ 5 976 480€ 7 120 524€ 6 477 603€ 6 208 816€ 5 610 460€ 4 930 413€ 4 825 251€ 4 355 928€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
343 848€ 327 053€ 170 344€ 106 208€ 248 389€ 284 506€ 127 107€ 83 976€ 57 389€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
581 149€ 857 956€ 408 798€ 375 074€ 136 500€ 46 661€ 28 800€ 21 037€ 7 752€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
9 293€ 9 034€ 2 028€ 9 154€ 76 692€ 44 126€ 5 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
10 821 € 10 821 € 10 821 € 10 821 € 10 821 € 10 821 € 10 821 € 10 820 € 10 820 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 638€ 6 638€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
4 182€ 4 182€ 4 182€ 4 182€ 4 182€ 4 182€ 4 182€ 4 182€ 4 182€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
26 368 765 € 29 683 743 € 21 580 505 € 12 433 867 € 11 659 924 € 26 849 535 € 22 442 723 € 20 060 142 € 17 721 332 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
16 023 € 15 787 € 69 585 € -3 783 € 11 643 € 3 405 € 119 168 € 41 774 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
6 000€ 15 787€ 73 368€ 11 643€ 113 907€ 41 774€
037
B.I.3
Výrobky
10 023€ -3 783€ -3 783€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 405€ 5 261€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
3 892 215 € 2 583 783 € 1 433 872 € 1 349 713 € 2 036 696 € 4 486 883 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 892 215€ 2 583 783€ 1 433 872€ 1 349 713€ 2 036 696€ 4 486 883€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
20 867 427 € 17 151 342 € 14 715 103 € 9 007 604 € 7 209 159 € 19 991 181 € 18 428 603 € 15 565 151 € 10 075 361 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
19 064 485 € 16 544 068 € 12 590 539 € 7 708 380 € 5 660 868 € 19 844 395 € 18 349 087 € 15 557 534 € 9 470 226 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
792 313€ 209 793€ 134 037€ 133 008€ 91 282€ 136 955€ 138 362€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
5 569 586€ 35 125€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
18 272 172€ 16 334 275€ 12 456 502€ 7 575 372€ 19 707 440€ 18 175 600€ 15 557 534€ 9 470 226€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
172€ 172€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 563 367€ 403 912€ 1 865 927€ 985 221€ 1 239 903€ 594 026€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
239 403€ 203 190€ 258 637€ 314 003€ 308 388€ 146 786€ 79 516€ 7 617€ 11 109€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 593 100 € 9 932 831 € 5 361 945 € 2 080 333 € 2 414 069 € 2 359 827 € 4 010 715 € 4 375 823 € 7 604 197 €
072
B.V.1.
Peniaze
62 276€ 64 605€ 62 220€ 50 063€ 65 258€ 112 527€ 119 950€ 139 269€ 86 450€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 530 824€ 9 868 226€ 5 299 725€ 2 030 270€ 2 348 811€ 2 247 300€ 3 890 765€ 4 236 554€ 7 517 747€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
54 686 941 € 52 594 298 € 62 808 214 € 61 384 598 € 63 846 491 € 41 910 769 € 30 620 741 € 37 452 189 € 44 362 788 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
33 638 801€ 31 503 141€ 40 387 277€ 39 396 265€ 42 645 698€ 26 451 559€ 21 331 883€ 29 881 929€ 34 192 022€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 320 940€ 8 593 084€ 11 013 726€ 11 383 603€ 10 689 289€ 15 161 817€ 8 927 363€ 7 297 449€ 10 177 559€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
12 727 200€ 12 498 073€ 11 407 211€ 10 604 730€ 10 511 504€ 297 393€ 361 495€ 272 811€ -6 793€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
99 516 797 € 101 559 798 € 104 204 129 € 92 813 173 € 94 754 888 € 87 952 693 € 72 085 297 € 76 463 380 € 81 347 507 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
52 575 413 € 65 360 055 € 51 857 820 € 46 205 851 € 52 051 335 € 45 592 741 € 30 190 985 € 29 568 066 € 24 373 415 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
29 510 939€ 29 510 939€ 29 510 939€ 29 510 939€ 29 510 939€ 29 510 939€ 29 510 939€ 29 510 939€ 19 510 939€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
13 339 578 € 687 608 € 2 533 093 € 8 074 498 € 672 743 € 49 822 € 4 855 173 € 24 836 623 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 339 578€ 687 608€ 2 533 093€ 8 074 498€ 672 743€ 49 822€ 4 855 173€ 24 836 623€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
23 057 170 € 22 502 234 € 21 651 969 € 14 154 515 € 14 458 594 € 15 401 755 € 622 920 € -4 805 350 € -19 981 451 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
46 716 384 € 36 199 695 € 52 306 309 € 46 567 277 € 42 703 508 € 42 359 917 € 41 894 117 € 46 895 209 € 56 973 852 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 696 407 € 1 964 231 € 2 422 782 € 2 388 103 € 2 116 297 € 2 795 763 € 6 074 881 € 5 637 130 € 14 960 647 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 187 511 € 215 569 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
187 511€ 215 569€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
971 646€ 4 471 646€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
4 450 506€ 14 005 835€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 823€ 34 902€ 51 479€ 58 307€ 35 740€ 40 043€ 18 293€ 9 537€ 55 719€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 687 584€ 1 929 329€ 2 371 303€ 2 329 796€ 2 080 557€ 1 784 074€ 1 397 431€ 961 518€ 899 093€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
27 672 920 € 21 422 449 € 39 847 021 € 36 705 956 € 31 824 201 € 25 621 014 € 23 801 782 € 30 676 499 € 38 079 961 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
23 804 088 € 18 691 413 € 20 723 491 € 18 586 401 € 27 776 324 € 23 412 330 € 22 099 339 € 26 692 023 € 35 654 491 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
406 462€ 301 228€ 218 753€ 476 720€ 555 914€ 4 372€ 11 328€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
23 397 626€ 18 390 185€ 20 504 738€ 18 109 681€ 27 220 410€ 23 407 958€ 22 088 011€ 26 692 023€ 35 654 491€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 000€ 3 779€ 17 390€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
3 059 413€ 107 568€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 502 234€ 16 000 000€ 14 000 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 310€ 10 204€ 474 471€ 656 053€ 19 160€ 10 641€ 1 923€ 603 457€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
291€ 291€ 291€ 294 472€ 351 827€ 40€ 40€ 322 704€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
43 606€ 1 284 338€ 1 262 680€ 1 779 376€ 1 707 856€ 1 126 533€ 902 112€ 345 719€ 172 787€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 320 391€ 1 446 407€ 1 850 355€ 1 571 236€ 1 330 141€ 1 059 212€ 772 260€ 577 381€ 1 218 954€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
17 342 999 € 12 808 834 € 10 019 550 € 7 457 712 € 8 763 010 € 13 935 375 € 12 009 921 € 10 577 385 € 3 930 468 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
183 211€ 29 842€ 55 535€ 48 351€ 163 912€ 152 989€ 136 862€ 3 352 292€ 2 352 344€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
17 159 788€ 12 778 992€ 9 964 015€ 7 409 361€ 8 599 098€ 13 782 386€ 11 873 059€ 7 225 093€ 1 578 124€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 058€ 4 181€ 16 956€ 15 506€ 7 765€ 7 533€ 4 195€ 2 776€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
225 000 € 48 € 40 000 € 40 045 € 45 € 35 € 195 € 105 € 240 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
45€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
225 000€ 48€ 40 000€ 40 045€ 35€ 195€ 105€ 240€