Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 845 774 € 2 465 296 € 2 623 305 € 2 393 405 € 2 017 606 € 1 530 562 € 1 193 595 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
205 553 € 247 726 € 326 080 € 261 518 € 272 050 € 291 881 € 323 206 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
625 € 3 125 € 14 025 € 24 925 € 25 200 € 33 600 € 42 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
8 400€ 16 800€ 25 200€ 33 600€ 42 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
625€ 3 125€ 5 625€ 8 125€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
195 503 € 234 900 € 301 993 € 226 531 € 236 887 € 248 376 € 270 694 €
012
A.II.1
Pozemky
31 616€ 31 616€ 31 616€ 31 616€ 200€ 200€ 200€
013
A.II.2
Stavby
163 887€ 174 216€ 184 546€ 194 876€ 236 622€ 247 737€ 269 968€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
29 068€ 85 831€ 39€ 65€ 439€ 526€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
9 425 € 9 701 € 10 062 € 10 062 € 9 963 € 9 905 € 10 512 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
9 425€ 9 701€ 10 062€ 10 062€ 9 963€ 28 269€ 28 876€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
-18 364€ -18 364€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 614 591 € 2 106 492 € 2 270 144 € 2 103 824 € 1 710 191 € 1 202 274 € 772 964 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 585 254 € 2 085 630 € 2 261 582 € 2 087 898 € 1 667 797 € 1 196 846 € 764 578 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 526 877 € 1 949 582 € 2 218 183 € 2 031 090 € 1 605 463 € 877 098 € 534 908 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 526 877€ 1 949 582€ 2 218 183€ 2 031 090€ 1 605 463€ 877 098€ 534 908€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
252 037€ 111 719€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 048€ 30 369€ 11 994€ 27 292€ 10 082€ 1 146€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
47 329€ 105 679€ 43 399€ 44 814€ 35 042€ 57 629€ 116 805€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
29 337 € 20 862 € 8 562 € 15 926 € 42 394 € 5 428 € 8 386 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 768€ 14 405€ 6 870€ 2 237€ 13 819€ 5 404€ 4 805€
073
B.V.2.
Účty v bankách
22 569€ 6 457€ 1 692€ 13 689€ 28 575€ 24€ 3 581€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
25 630 € 111 078 € 27 081 € 28 063 € 35 365 € 36 407 € 97 425 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
25 630€ 111 078€ 27 081€ 28 063€ 35 365€ 36 407€ 28 179€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
69 246€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 845 774 € 2 465 296 € 2 623 305 € 2 393 405 € 2 017 606 € 1 530 562 € 1 193 595 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-1 010 793 € 696 070 € 670 406 € 549 570 € 472 463 € 394 028 € 231 373 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-6 627 € -6 627 € -6 627 € -6 627 € -6 627 € -6 685 € -6 078 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-6 627€ -6 627€ -6 627€ -6 627€ -6 627€ -6 685€ -6 078€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-209 666 € 670 061 € 549 224 € 472 119 € 393 741 € 230 479 € 168 798 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-209 666€ 670 061€ 549 224€ 472 119€ 393 741€ 230 479€ 168 798€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-801 472 € 25 664 € 120 837 € 77 106 € 78 377 € 163 262 € 61 681 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 414 161 € 1 433 435 € 1 654 586 € 1 527 723 € 1 320 343 € 920 712 € 787 668 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
998 € 904 € 817 € 893 € 576 € 360 € 337 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
998€ 904€ 817€ 893€ 576€ 360€ 337€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 334 817 € 325 001 € 492 918 € 372 006 € 190 984 € 298 479 € 315 710 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 279 689 € 202 703 € 382 772 € 279 237 € 101 233 € 259 074 € 271 031 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 279 689€ 202 703€ 382 772€ 279 237€ 101 233€ 259 074€ 271 031€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 000€ 33 920€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10 704€ 11 695€ 10 027€ 10 668€ 9 694€ 12 368€ 13 590€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 434€ 6 939€ 5 897€ 6 363€ 5 802€ 5 768€ 4 586€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 896€ 1 340€ 12 099€ 818€ 1 403€ 1 198€ 5 466€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
31 094€ 68 404€ 82 123€ 74 920€ 72 852€ 20 071€ 21 037€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
8 636 € 10 392 € 10 348 € 14 279 € 12 287 € 15 063 € 8 255 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
8 636€ 10 392€ 10 348€ 14 279€ 12 287€ 15 063€ 8 255€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 069 710€ 1 097 138€ 1 150 503€ 1 140 545€ 1 116 496€ 606 810€ 463 366€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
442 406 € 335 791 € 298 313 € 316 112 € 224 800 € 215 822 € 174 554 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
442 406€ 335 791€ 298 313€ 316 112€ 224 800€ 215 822€ 174 554€