Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AJ Metal Design a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
21 342 295 € 22 235 009 € 24 093 677 € 24 843 405 € 20 928 134 € 17 986 690 € 17 569 460 € 15 656 310 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
15 663 839 € 17 244 603 € 18 948 952 € 18 887 002 € 17 430 423 € 14 512 706 € 13 848 784 € 11 664 411 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 556 € 8 756 € 21 092 € 61 661 € 86 817 € 96 827 € 117 769 € 77 473 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 556€ 8 756€ 21 092€ 61 661€ 84 117€ 96 827€ 117 769€ 20 675€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 700€ 56 798€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
15 662 283 € 17 235 847 € 18 927 860 € 18 825 341 € 17 343 606 € 14 415 879 € 13 731 015 € 11 586 938 €
012
A.II.1
Pozemky
1 049 203€ 1 049 203€ 1 049 203€ 1 049 203€ 1 049 203€ 1 049 203€ 1 049 203€ 1 049 203€
013
A.II.2
Stavby
7 792 012€ 8 252 358€ 8 732 589€ 8 108 842€ 7 476 494€ 7 764 975€ 6 409 237€ 6 607 543€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 516 883€ 7 599 261€ 8 461 271€ 6 054 192€ 6 705 647€ 4 218 807€ 4 486 858€ 3 741 425€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
256 259€ 294 249€ 400 103€ 393 398€ 404 441€ 129 338€ 131 267€ 90 455€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
21 608€ 5 308€ 263 088€ 1 171 926€ 810 707€ 98 015€ 1 654 450€ 98 312€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
26 318€ 35 468€ 21 606€ 2 047 780€ 897 114€ 1 155 541€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 654 604 € 4 968 632 € 5 143 758 € 5 953 802 € 3 492 209 € 3 467 207 € 3 718 198 € 3 986 916 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 765 666 € 3 362 966 € 2 678 946 € 2 686 353 € 2 406 827 € 2 274 201 € 2 106 606 € 1 948 028 €
035
B.I.1
Materiál
1 384 620€ 1 484 157€ 1 271 770€ 1 174 174€ 1 162 136€ 860 220€ 849 354€ 959 603€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
686 921€ 671 627€ 747 996€ 780 233€ 673 610€ 973 222€ 841 796€ 726 721€
037
B.I.3
Výrobky
685 005€ 1 204 940€ 642 464€ 730 785€ 571 081€ 440 759€ 415 456€ 261 704€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
9 120€ 2 242€ 16 716€ 1 161€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 755 382 € 1 593 861 € 2 458 313 € 3 264 546 € 1 060 626 € 1 185 709 € 1 154 561 € 1 557 950 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 571 259 € 1 434 571 € 2 280 813 € 3 087 805 € 712 924 € 947 269 € 800 255 € 1 181 302 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 466 303€ 1 319 278€ 2 163 106€ 2 851 498€ 524 054€ 690 742€ 498 586€ 546 990€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
104 956€ 115 293€ 117 707€ 236 307€ 188 870€ 256 527€ 301 669€ 634 312€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
183 352€ 121 717€ 177 753€ 176 710€ 339 461€ 224 329€ 350 905€ 373 744€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
771€ 37 573€ -253€ 31€ 8 241€ 14 111€ 3 401€ 2 904€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 133 556 € 11 805 € 6 499 € 2 903 € 24 756 € 7 297 € 457 031 € 480 938 €
072
B.V.1.
Peniaze
195€ 25€ 5 640€ 7 297€ 13 426€ 12 303€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 133 556€ 11 610€ 6 474€ 2 903€ 19 116€ 443 605€ 468 635€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
23 852 € 21 774 € 967 € 2 601 € 5 502 € 6 777 € 2 478 € 4 983 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
11 421€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12 431€ 21 774€ 967€ 2 601€ 5 502€ 6 777€ 2 478€ 4 983€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
21 342 295 € 22 235 009 € 24 093 677 € 24 843 405 € 20 928 134 € 17 986 690 € 17 569 460 € 15 656 310 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
11 169 092 € 10 855 964 € 10 735 232 € 10 631 861 € 10 616 267 € 11 189 821 € 10 854 064 € 10 209 631 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 644 000 € 5 644 000 € 5 644 000 € 5 644 000 € 5 644 000 € 5 644 000 € 5 644 000 € 5 644 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 644 000€ 5 644 000€ 5 644 000€ 5 644 000€ 5 644 000€ 5 644 000€ 5 644 000€ 5 644 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
933 000€ 933 000€ 933 000€ 933 000€ 933 000€ 933 000€ 933 000€ 933 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
731 564 € 707 595 € 707 595 € 707 595 € 707 595 € 673 195 € 608 695 € 522 995 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
731 564€ 707 595€ 707 595€ 707 595€ 707 595€ 673 195€ 608 695€ 522 995€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 547 401 € 3 450 637 € 3 347 266 € 3 331 672 € 3 905 226 € 3 595 868 € 3 023 936 € 2 252 785 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 547 401€ 3 450 637€ 3 347 266€ 3 331 672€ 3 905 226€ 3 595 868€ 3 023 936€ 2 252 785€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
313 127 € 120 732 € 103 371 € 15 594 € -573 554 € 343 758 € 644 433 € 856 851 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
10 173 203 € 11 379 045 € 13 358 445 € 14 211 544 € 10 311 867 € 6 796 745 € 6 715 396 € 5 444 008 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 152 270 € 977 512 € 881 571 € 6 903 999 € 3 964 435 € 4 185 672 € 4 111 623 € 3 441 711 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
6 114 000€ 3 234 000€ 3 434 000€ 3 434 000€ 2 834 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
40 157€ 31 466€ 17 363€ 12 198€ 6 775€ 3 763€ 2 492€ 2 865€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 112 113€ 946 046€ 864 208€ 777 801€ 723 660€ 747 909€ 675 131€ 604 846€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
40 630 € 26 095 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
40 630€ 26 095€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
540 195€ 1 108 731€ 1 868 743€ 2 554 696€ 2 840 933€ 739 132€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 689 160 € 7 995 310 € 9 256 135 € 3 012 887 € 3 370 045 € 2 127 610 € 1 783 532 € 1 926 841 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 077 368 € 2 376 350 € 2 220 024 € 2 600 868 € 2 912 390 € 1 791 964 € 1 500 304 € 1 620 074 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
49 236€ 20 505€ 87 877€ 61 738€ 44 178€ 52 813€ 20 751€ 34 110€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 028 132€ 2 355 845€ 2 132 147€ 2 539 130€ 2 868 212€ 1 739 151€ 1 479 553€ 1 585 964€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
5 172 998€ 5 172 999€ 6 614 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
242 772€ 240 146€ 224 260€ 215 782€ 232 482€ 173 490€ 148 559€ 133 243€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
149 927€ 159 269€ 150 807€ 146 984€ 158 976€ 116 959€ 98 844€ 92 922€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
39 539€ 39 226€ 40 151€ 38 644€ 38 599€ 25 986€ 20 490€ 78 417€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 556€ 7 320€ 6 893€ 10 609€ 27 598€ 19 211€ 15 335€ 2 185€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
182 412 € 281 937 € 217 290 € 189 958 € 136 454 € 110 529 € 81 109 € 75 456 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
59 901€ 89 626€ 89 098€ 95 208€ 130 146€ 106 829€ 80 809€ 74 956€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
122 511€ 192 311€ 128 192€ 94 750€ 6 308€ 3 700€ 300€ 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
568 536€ 989 460€ 1 134 706€ 1 550 004€ 372 934€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
124 € 2 671 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
124€ 2 671€