Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AJ Metal Design a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
19 733 306€ 20 486 614€ 20 790 522€ 18 603 192€ 16 355 464€ 14 737 627€ 14 114 661€ 12 709 523€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
19 658 689 € 23 068 690 € 20 925 237 € 19 355 404 € 17 201 275 € 15 558 739 € 14 114 661 € 12 709 523 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
19 328 459€ 19 819 840€ 19 805 721€ 18 104 186€ 16 172 777€ 14 537 926€ 13 133 082€ 11 643 184€
05
III.
Tržby z predaja služieb
404 847€ 666 774€ 380 173€ 186 138€ 182 687€ 199 701€ 191 867€ 419 445€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-449 010€ 574 883€ -10 593€ 471 347€ -166 604€ 170 247€ 286 663€ -92 085€
07
V.
Aktivácia
145 308€ 280 865€ 34 252€ 6 585€ 36 151€ 7 644€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
53 847€ 307 978€ 347 586€ 304 239€ 933 881€ 532 650€ 389 656€ 678 697€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
320 546€ 1 699 215€ 257 042€ 8 629€ 44 282€ 111 630€ 77 242€ 52 638€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
19 078 797 € 22 745 201 € 20 591 230 € 19 165 475 € 17 681 137 € 14 981 090 € 13 175 548 € 11 539 238 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 087 439€ 10 936 977€ 10 956 896€ 10 508 890€ 9 267 250€ 8 470 842€ 7 594 261€ 6 679 779€
13
C.
Opravné položky k zásobám
57 041€ 12 370€ -36 296€ -2 931€ 34 415€ 12 365€ -10 568€ 17 128€
14
D.
Služby
1 484 354€ 1 988 959€ 2 003 045€ 1 330 107€ 1 265 508€ 1 054 826€ 914 377€ 864 455€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
5 257 787 € 5 818 801 € 5 430 590 € 5 137 490 € 4 833 715 € 3 984 802 € 3 495 494 € 2 740 614 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 661 678€ 4 031 352€ 3 777 678€ 3 551 446€ 3 322 269€ 2 795 364€ 2 460 487€ 1 938 889€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 265 613€ 1 421 202€ 1 353 758€ 1 267 924€ 1 164 531€ 980 156€ 864 533€ 684 165€
19
E.4.
Sociálne náklady
330 496€ 366 247€ 299 154€ 318 120€ 346 915€ 209 282€ 170 474€ 117 560€
20
F.
Dane a poplatky
40 999€ 44 197€ 42 604€ 48 408€ 32 736€ 24 337€ 23 934€ 25 256€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 861 622€ 1 850 034€ 1 659 219€ 1 479 135€ 1 326 576€ 1 158 519€ 997 570€ 887 503€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 861 622€ 1 850 034€ 1 659 219€ 1 479 135€ 1 326 576€ 1 158 519€ 997 570€ 887 503€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
34 047€ 300 530€ 252 615€ 280 865€ 888 712€ 231 417€ 130 085€ 311 667€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
5 800€ 16 428€ 1 245€ -7 466€ 7 466€ -1 140€ -7 734€ -5 363€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
249 708€ 1 776 905€ 281 312€ 390 977€ 24 759€ 45 122€ 38 129€ 18 199€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
579 892 € 323 489 € 334 007 € 189 929 € -479 862 € 577 649 € 939 113 € 1 170 285 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 655 462 € 8 123 191 € 7 396 964 € 7 206 470 € 5 655 939 € 5 376 426 € 5 149 693 € 4 416 826 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
901 € 82 € 22 € 146 € 156 € 5 867 € 1 119 € 4 468 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 € 13 € 55 € 2 354 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5€ 13€ 55€ 2 354€
42
XII.
Kurzové zisky
901€ 82€ 22€ 146€ 151€ 5 854€ 1 064€ 1 201€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
913€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
100 526 € 119 341 € 146 138 € 117 460 € 115 216 € 100 586 € 93 354 € 86 735 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
96 288 € 116 306 € 142 460 € 114 048 € 61 082 € 53 295 € 46 049 € 33 388 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
64 636€ 70 449€ 81 012€ 53 911€ 41 261€ 42 924€ 42 083€ 33 388€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
31 652€ 45 857€ 61 448€ 60 137€ 19 821€ 10 371€ 3 966€
52
O.
Kurzové straty
267€ 257€ 93€ 525€ 236€ 3 628€ 1 294€ 5 538€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 971€ 2 778€ 3 585€ 2 887€ 53 898€ 43 663€ 46 011€ 47 809€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-99 625 € -119 259 € -146 116 € -117 314 € -115 060 € -94 719 € -92 235 € -82 267 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
480 267 € 204 230 € 187 891 € 72 615 € -594 922 € 482 930 € 846 878 € 1 088 018 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
167 140 € 83 498 € 84 520 € 57 021 € -21 368 € 139 172 € 202 445 € 231 167 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 074€ 1 660€ -1 888€ 2 880€ 2 881€ 66 394€ 132 161€ 216 406€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
166 066€ 81 838€ 86 408€ 54 141€ -24 249€ 72 778€ 70 284€ 14 761€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
313 127 € 120 732 € 103 371 € 15 594 € -573 554 € 343 758 € 644 433 € 856 851 €