Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
289 609 317 € 269 029 158 € 258 319 633 € 292 502 519 € 250 812 522 € 275 860 503 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
182 313 155 € 177 383 781 € 179 397 455 € 207 606 421 € 183 301 779 € 178 916 423 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
88 480 € 133 065 € 160 886 € 201 667 € 35 655 € 48 157 €
005
A.I.2
Software
5 431 € 7 988 € 41 901 € 201 667 € 30 481 € 48 157 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
83 049 € 125 077 € 118 985 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 174 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
106 384 435 € 101 451 592 € 104 193 085 € 110 449 419 € 87 170 599 € 87 459 615 €
012
A.II.1
Pozemky
5 858 260 € 5 858 400 €
013
A.II.2
Stavby
52 432 874 € 51 514 841 € 52 813 174 € 53 270 987 € 51 322 547 € 52 743 550 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
49 026 728 € 47 454 493 € 48 674 947 € 54 306 815 € 27 747 459 € 27 842 374 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
15 025 € 10 954 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 924 833 € 2 482 258 € 2 704 964 € 2 871 617 € 2 167 186 € 690 091 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
60 122 € 314 246 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
75 840 240 € 75 799 124 € 75 043 484 € 96 955 335 € 96 095 525 € 91 408 651 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
75 840 240 € 75 799 124 € 75 043 484 € 96 807 108 € 89 490 831 € 84 973 537 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
6 469 153 € 6 300 666 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
135 541 € 134 448 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
148 227 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
106 056 980 € 90 823 068 € 78 739 056 € 84 664 528 € 67 200 072 € 96 496 150 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
53 270 836 € 42 760 232 € 37 661 335 € 49 298 118 € 36 668 157 € 50 747 231 €
032
B.I.1
Materiál
22 412 265 € 14 403 352 € 18 109 070 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
15 721 005 € 12 032 252 € 17 469 428 €
034
B.I.3
Výrobky
10 875 659 € 9 534 992 € 14 398 809 €
035
B.I.4
Zvieratá
289 189 € 3 402 € 3 967 €
036
B.I.5
Tovar
693 518 € 232 160 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
37 661 335 € 641 € 533 797 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
162 748 € 101 381 € 158 941 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
044
B.II.6
Iné pohľadávky
162 748 € 101 381 € 158 941 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
51 590 008 € 46 644 825 € 37 352 347 € 34 862 449 € 27 924 672 € 38 249 410 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
34 847 449 € 20 314 025 € 28 601 395 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a meterskej účtovnej jednotke
4 910 664 € 0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 000 € 2 618 624 € 9 143 529 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
81 359 € 504 486 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 196 136 € 1 418 011 € 3 725 374 € 341 213 € 2 505 862 € 7 340 568 €
056
B.IV.1
Peniaze
30 385 € 52 770 € 44 041 € 44 843 € 46 432 € 12 739 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 165 751 € 1 365 241 € 3 681 333 € 296 370 € 861 326 € 5 205 303 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
1 598 104 € 2 122 526 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 239 182 € 822 309 € 183 122 € 231 570 € 310 671 € 447 930 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
254 891 € 520 914 € 105 572 € 149 400 € 154 962 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
984 291 € 301 395 € 77 550 € 109 966 € 218 580 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
51 305 € 74 388 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
289 609 317 € 269 029 158 € 258 319 633 € 292 502 519 € 250 812 522 € 275 860 503 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
208 085 795 € 199 547 853 € 197 883 756 € 186 347 221 € 167 285 203 € 173 031 116 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
81 060 590 € 81 060 590 € 81 060 590 € 81 060 590 € 81 060 590 € 79 138 784 €
069
A.I.1
Základné imanie
81 060 590 € 81 060 590 € 81 060 590 € 81 060 590 € 81 060 590 € 79 138 784 €
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
16 212 118 € 16 212 118 € 16 212 118 € 16 212 118 € -990 926 € -1 101 267 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
16 212 118 € 16 212 118 € 16 212 118 € 67 804 € 67 804 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-1 188 203 € -1 298 544 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
129 473 € 129 473 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
14 063 569 € 12 746 474 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
14 063 569 € 12 746 474 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
110 813 087 € 102 275 145 € 100 611 048 € 89 074 513 € 79 008 224 € 69 263 975 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
110 813 087 € 102 275 145 € 100 611 048 € 89 074 513 € 79 008 224 € 69 263 975 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-5 856 254 € 12 983 150 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
79 109 008 € 66 758 520 € 57 129 275 € 102 335 465 € 82 205 331 € 102 082 133 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
7 218 018 € 6 630 190 € 5 815 386 € 4 992 721 € 5 065 007 € 7 564 078 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
42 740 € 42 741 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
7 218 018 € 6 630 190 € 5 815 386 € 3 480 929 € 4 971 371 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 541 338 € 2 549 966 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
23 825 417 € 23 581 365 € 22 764 575 € 5 401 359 € 4 267 329 € 9 880 892 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
16 570 000 € 16 570 000 € 16 570 000 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
57 348 € 40 427 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
39 026 € 47 352 € 28 251 € 16 046 € 1 289 519 € 7 427 848 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
7 216 391 € 6 964 013 € 6 166 324 € 5 385 313 € 2 920 462 € 2 412 617 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
28 702 746 € 23 265 097 € 25 549 314 € 23 205 459 € 24 214 805 € 28 541 874 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
16 847 512 € 15 106 767 € 10 152 645 € 8 744 842 € 18 685 205 € 21 997 656 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
561 034 € 160 337 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
7 027 061 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
818 554 € 269 303 € 280 314 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
7 219 002 € 6 220 758 € 5 053 726 € 1 705 074 € 2 381 731 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 012 806 € 1 335 008 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 205 759 € 622 379 € 7 529 241 € 317 237 € 172 077 € 345 297 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 430 473 € 1 315 193 € 2 813 702 € 6 297 765 € 1 809 306 € 2 041 531 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
19 362 827 € 13 281 868 € 3 000 000 € 68 735 926 € 48 658 190 € 56 095 289 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
19 362 827 € 13 281 868 € 3 000 000 € 53 375 586 € 18 085 322 € 34 619 451 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
15 360 340 € 30 572 868 € 21 475 838 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 414 514 € 2 722 785 € 3 306 602 € 3 819 833 € 1 321 988 € 747 254 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
8 868 € 33 040 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 097 482 € 2 315 698 € 2 709 694 € 3 107 470 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
317 032 € 407 087 € 596 908 € 712 363 € 1 313 120 € 714 214 €