Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 822 711 € 3 404 219 € 3 420 987 € 3 448 510 € 2 695 326 € 2 769 430 € 2 705 789 € 2 759 353 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 764 015 € 1 428 234 € 1 113 496 € 819 797 € 825 416 € 880 202 € 924 733 € 998 942 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 052 703 € 716 922 € 402 184 € 108 485 € 114 104 € 168 890 € 213 421 € 287 630 €
012
A.II.1
Pozemky
13 598€ 13 598€ 2 659€ 2 659€ 2 659€ 2 659€ 2 659€ 2 659€
013
A.II.2
Stavby
49 893€ 53 808€ 58 843€ 75 629€ 36 978€ 53 795€ 70 611€ 80 722€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
473 259€ 305 068€ 128 623€ 29 275€ 74 467€ 112 436€ 140 151€ 204 249€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
506 862€ 344 448€ 212 059€ 922€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
9 091€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
711 312 € 711 312 € 711 312 € 711 312 € 711 312 € 711 312 € 711 312 € 711 312 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
711 312€ 711 312€ 711 312€ 711 312€ 711 312€ 711 312€ 711 312€ 711 312€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 051 289 € 1 967 846 € 2 303 069 € 2 627 422 € 1 867 941 € 1 887 605 € 1 778 886 € 1 758 299 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
456 021 € 663 136 € 543 686 € 670 781 € 718 962 € 517 522 € 498 875 € 458 826 €
035
B.I.1
Materiál
362 902€ 455 730€ 440 081€ 465 544€ 427 766€ 377 789€ 383 407€ 316 638€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 020€ 2 198€ 65 390€
037
B.I.3
Výrobky
93 119€ 204 386€ 102 256€ 204 233€ 288 267€ 64 715€ 112 127€ 131 305€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 349€ 1 004€ 731€ 9 628€ 3 341€ 10 883€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
785 173 € 561 762 € 1 162 555 € 971 943 € 460 167 € 1 002 877 € 934 626 € 844 021 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
680 075 € 506 791 € 1 059 872 € 860 676 € 393 101 € 944 703 € 932 353 € 840 251 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
680 075€ 506 791€ 1 059 872€ 860 676€ 393 101€ 944 703€ 932 353€ 840 251€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
104 387€ 53 396€ 100 975€ 109 950€ 62 695€ 56 159€ 750€ 1 410€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
711€ 1 575€ 1 708€ 1 317€ 4 371€ 2 015€ 1 523€ 2 360€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
810 095 € 742 948 € 596 828 € 984 698 € 688 812 € 367 206 € 345 385 € 455 452 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 212€ 4 038€ 6 810€ 10 672€ 9 720€ 7 624€ 3 755€ 5 784€
073
B.V.2.
Účty v bankách
808 883€ 738 910€ 590 018€ 974 026€ 679 092€ 359 582€ 341 630€ 449 668€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
7 407 € 8 139 € 4 422 € 1 291 € 1 969 € 1 623 € 2 170 € 2 112 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 656€ 8 139€ 4 422€ 1 291€ 1 202€ 897€ 1 610€ 1 553€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
751€ 767€ 726€ 560€ 559€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 822 711 € 3 404 219 € 3 420 987 € 3 448 510 € 2 695 326 € 2 769 430 € 2 705 789 € 2 759 353 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 209 263 € 3 009 844 € 2 894 711 € 2 667 775 € 2 378 803 € 2 226 570 € 2 040 996 € 2 152 526 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 157 352 € 1 157 352 € 1 157 352 € 1 157 352 € 1 157 352 € 1 157 352 € 1 157 352 € 1 157 352 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 157 352€ 1 157 352€ 1 157 352€ 1 157 352€ 1 157 352€ 1 157 352€ 1 157 352€ 1 157 352€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
56 290€ 56 289€ 56 289€ 56 289€ 56 289€ 56 290€ 56 290€ 56 290€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
250 028 € 250 027 € 250 027 € 250 027 € 250 027 € 231 470 € 231 470 € 169 208 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
250 028€ 250 027€ 250 027€ 250 027€ 250 027€ 231 470€ 231 470€ 169 208€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 418 177 € 1 284 043 € 1 072 107 € 845 134 € 721 701 € 595 884 € 672 414 € 732 386 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 418 177€ 1 284 043€ 1 072 107€ 845 134€ 721 701€ 595 884€ 672 414€ 732 386€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
327 416 € 262 133 € 358 936 € 358 973 € 193 434 € 185 574 € -76 530 € 37 290 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
412 883 € 271 181 € 382 420 € 779 424 € 315 306 € 541 916 € 664 594 € 605 632 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 086 € 4 780 € 5 970 € 7 532 € 8 413 € 9 428 € 9 080 € 6 160 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
88€ 342€ 854€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 059€ 4 752€ 5 297€ 5 473€ 5 250€ 5 474€ 5 878€ 5 200€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
27€ 28€ 673€ 1 971€ 2 821€ 3 100€ 3 202€ 960€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
380 368 € 221 933 € 348 520 € 731 805 € 276 405 € 506 213 € 629 582 € 583 211 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
241 389 € 129 677 € 269 954 € 623 072 € 179 560 € 379 566 € 579 987 € 536 383 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
241 389€ 129 677€ 269 954€ 623 072€ 179 560€ 379 566€ 579 987€ 536 383€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
48 525€ 51 403€ 43 001€ 37 652€ 50 327€ 44 737€ 27 884€ 28 219€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
53 104€ 31 546€ 25 979€ 22 117€ 26 812€ 26 070€ 16 465€ 16 773€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
34 708€ 6 665€ 6 944€ 46 322€ 17 064€ 53 198€ 5 246€ 1 836€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 642€ 2 642€ 2 642€ 2 642€ 2 642€ 2 642€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
28 429 € 44 468 € 27 930 € 40 087 € 30 488 € 26 275 € 25 932 € 16 261 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
28 429€ 44 468€ 27 930€ 40 087€ 30 488€ 26 275€ 25 932€ 16 261€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
200 565 € 123 194 € 143 856 € 1 311 € 1 217 € 944 € 199 € 1 195 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 311€ 1 217€ 944€ 199€ 1 195€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
200 565€ 123 194€ 143 856€