Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pro Partners Asset Management, a.s. [zrušená]

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
19 158 797 € 38 630 004 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 514 503 € 18 350 152 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
18 237 € 496 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
18 237€ 496€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
468 688 € 243 711 €
012
A.II.1
Pozemky
21 000€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
435 143€ 202 676€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 286€ 3 307€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
28 469€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
9 259€ 9 259€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
5 027 578 € 18 105 945 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
428 430€ 11 017 695€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
487 714€ 697€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
147 034€ 294 069€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
1 117 426€ 1 168 619€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
2 846 974€ 5 348 860€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
276 005€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
13 567 577 € 20 241 869 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 000 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
5 000 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 000 000€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 600 401 € 13 403 987 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 057 553 € 9 070 129 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 057 553€ 9 070 129€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 286 718€ 1 602 291€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
267 026€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
69 624€ 59 482€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 186 506€ 2 405 059€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
1 947 225 € 6 787 139 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
1 947 225€ 6 787 139€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
19 951 € 50 743 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 023€ 37 555€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 928€ 13 188€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
76 717 € 37 983 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
11 391€ 5 076€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
26 903€ 29 598€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
38 423€ 3 309€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
19 158 797 € 38 630 004 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-8 856 310 € 5 858 139 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 319 364 € 5 319 365 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 319 364€ 5 319 365€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
1 327 757€ 1 327 757€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
13 883€ 13 884€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
614 709 € 574 709 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
614 709€ 574 709€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
1 660 € 1 660 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
1 660€ 1 660€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
276 578 € 123 855 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
123 855€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
276 578€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 543 091 € -1 893 860 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 706 207€ 2 355 438€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 249 298€ -4 249 298€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-14 867 170 € 390 769 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
28 012 717 € 32 771 865 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 761 194 € 4 457 577 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
4 717 649€ 4 401 687€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
33 570€ 30 795€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 413€ 2 669€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
7 562€ 22 426€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
312 500€ 500 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
18 243 532 € 23 486 319 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
18 029 429 € 23 176 614 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
18 029 429€ 23 176 614€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
13 134€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
47 908€ 96 670€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
37 305€ 37 177€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
20 896€ 26 610€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
31 710€ 43 273€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
76 284€ 92 841€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
86 524 € 105 909 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
86 524€ 105 909€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
262 682€ 312 500€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
4 346 285€ 3 909 560€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 390 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 390€