Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pro Partners Asset Management, a.s. [zrušená]

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 648 388€ 1 767 012€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
331 290 € 1 396 179 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
314 495€ 710 406€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16 795€ 684 273€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 381 403 € 2 444 172 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
65 548€ 58 462€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
458 040€ 478 880€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 025 013 € 956 191 €
16
E.1.
Mzdové náklady
814 811€ 759 023€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
195 219€ 181 961€
19
E.4.
Sociálne náklady
14 983€ 15 207€
20
F.
Dane a poplatky
3 127€ 3 311€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
115 148€ 413 734€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
115 148€ 413 734€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
7 681 053€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
33 474€ 533 594€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-9 050 113 € -1 047 993 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-209 093 € 173 064 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
15 739 280 € 2 239 579 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
14 281 533€ 1 176 780€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
967 353 € 818 893 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
967 353€ 818 893€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
366 539 € 237 712 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
366 539€ 237 712€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
6 194€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
123 855€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
21 553 455 € 795 802 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
9 451 480€ 233 366€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
9 768 151€ -1 831 800€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 330 040 € 2 374 009 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 330 040€ 2 374 009€
52
O.
Kurzové straty
57€ 457€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 727€ 19 770€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 814 175 € 1 443 777 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-14 864 288 € 395 784 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 882 € 5 015 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 882€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
5 013€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-14 867 170 € 390 769 €