Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 041 394 € 733 705 € 608 969 € 652 803 € 581 065 € 499 624 € 369 234 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
605 609 € 434 629 € 361 295 € 361 243 € 309 025 € 272 222 € 215 810 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0 € 0 € 0 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 € 0 € 0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 € 0 € 0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 € 0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 € 0 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
605 609 € 434 629 € 361 295 € 361 243 € 309 025 € 272 222 € 215 810 €
012
A.II.1
Pozemky
39 510 € 39 510 € 39 510 € 39 510 € 39 510 € 39 510 € 39 510 €
013
A.II.2
Stavby
62 728 € 71 151 € 79 573 € 88 404 € 96 419 € 104 842 € 113 265 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
416 859 € 252 194 € 157 901 € 111 377 € 153 732 € 45 698 € 63 035 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 € 0 € 0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 € 0 € 0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 € 0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
86 512 € 71 774 € 84 311 € 121 952 € 19 364 € 82 172 € 0 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 € 0 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 € 0 € 0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 € 0 € 0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 0 € 0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 € 0 € 0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 € 0 € 0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 € 0 € 0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
428 417 € 293 028 € 245 136 € 288 975 € 269 530 € 224 989 € 148 449 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
76 447 € 70 035 € 68 356 € 75 941 € 71 895 € 64 562 € 57 138 €
032
B.I.1
Materiál
76 447 € 70 035 € 68 356 € 74 449 € 71 895 € 64 562 € 57 138 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0 € 0 € 0 €
034
B.I.3
Výrobky
0 € 0 € 0 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 € 0 € 0 €
036
B.I.5
Tovar
1 492 € 0 € 0 € 0 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 € 0 € 0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 € 0 € 0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 € 0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 € 0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 € 0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 € 0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 € 0 € 0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0 € 0 € 0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
209 514 € 176 530 € 168 540 € 189 556 € 191 925 € 150 090 € 83 039 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
208 974 € 174 918 € 166 708 € 188 688 € 191 605 € 149 792 € 82 815 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 € 0 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 € 0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 € 0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 € 0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 € 0 € 0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
271 € 1 390 € 617 € 0 € 0 € 0 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
269 € 222 € 1 832 € 251 € 320 € 298 € 224 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
142 456 € 46 463 € 8 240 € 23 478 € 5 710 € 10 337 € 8 272 €
056
B.IV.1
Peniaze
35 327 € 45 963 € 8 240 € 23 478 € 5 645 € 9 130 € 6 881 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
107 129 € 500 € 65 € 1 207 € 1 391 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 € 0 € 0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
7 368 € 6 048 € 2 538 € 2 585 € 2 510 € 2 413 € 4 975 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0 € 2 413 € 0 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 368 € 6 048 € 2 538 € 2 585 € 2 510 € 0 € 4 975 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 € 0 € 0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0 € 0 € 0 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 041 394 € 733 705 € 608 969 € 652 803 € 581 065 € 499 624 € 369 234 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
319 099 € 228 587 € 168 077 € 151 891 € 136 498 € 136 412 € 104 985 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
82 055 € 82 055 € 82 055 € 82 055 € 82 055 € 82 055 € 82 055 €
069
A.I.1
Základné imanie
82 055 € 82 055 € 82 055 € 82 055 € 82 055 € 82 055 € 82 055 €
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 € 0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 € 0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 € 0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0 € 0 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0 € 0 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 € 0 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 € 0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 649 € 6 649 € 5 840 € 5 073 € 5 074 € 5 073 € 5 073 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 649 € 6 649 € 5 840 € 5 073 € 5 074 € 5 073 € 5 073 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0 €
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 € 0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
139 883 € 79 373 € 63 995 € 49 370 € 49 285 € 17 857 € 103 887 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
390 102 € 329 592 € 314 214 € 299 589 € 299 504 € 268 076 € 268 076 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-250 219 € -250 219 € -250 219 € -250 219 € -250 219 € -250 219 € -164 189 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
90 512 € 60 510 € 16 187 € 15 393 € 84 € 31 427 € -86 030 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
622 753 € 505 118 € 440 892 € 500 912 € 444 567 € 363 212 € 264 249 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
11 193 € 8 517 € 5 522 € 5 162 € 8 457 € 6 033 € 2 541 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 € 0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0 € 6 033 € 2 541 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0 € 0 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
11 193 € 8 517 € 5 522 € 5 162 € 8 457 € 0 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
40 220 € 54 968 € 4 730 € 18 255 € 31 587 € 0 € 0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 € 0 €
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 €
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0 € 0 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 € 0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0 € 0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0 € 0 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
40 220 € 54 968 € 4 730 € 18 255 € 31 587 € 0 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0 € 0 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
303 102 € 294 661 € 239 338 € 328 841 € 280 085 € 220 137 € 134 924 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
137 112 € 135 815 € 85 200 € 154 645 € 152 911 € 110 016 € 63 607 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
0 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
126 906 € 126 767 € 127 122 € 149 015 € 99 028 € 81 554 € 49 754 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
12 685 € 9 608 € 8 016 € 8 520 € 9 084 € 10 260 € 8 834 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 204 € 7 029 € 5 996 € 6 965 € 7 369 € 6 834 € 5 249 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
16 569 € 14 773 € 12 672 € 9 388 € 11 523 € 11 171 € 7 172 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
626 € 669 € 332 € 308 € 170 € 302 € 308 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
33 520 € 33 520 € 33 520 € 33 520 € 33 520 € 33 839 € 33 839 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
234 718 € 113 452 € 157 782 € 115 134 € 90 918 € 103 203 € 92 945 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
58 891 € 71 546 € 113 019 € 24 029 € 35 986 € 51 279 € 4 084 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
175 827 € 41 906 € 44 763 € 91 105 € 54 932 € 51 924 € 88 861 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
99 542 € 0 € 0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 € 0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0 € 0 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0 € 0 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
99 542 € 0 € 0 €