Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
851 724 € 977 982 € 1 041 394 € 733 705 € 608 969 € 652 803 € 581 065 € 499 624 € 369 234 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
548 480 € 501 679 € 605 609 € 434 629 € 361 295 € 361 243 € 309 025 € 272 222 € 215 810 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
548 480 € 501 679 € 605 609 € 434 629 € 361 295 € 361 243 € 309 025 € 272 222 € 215 810 €
012
A.II.1
Pozemky
39 510€ 39 510€ 39 510€ 39 510€ 39 510€ 39 510€ 39 510€ 39 510€ 39 510€
013
A.II.2
Stavby
45 883€ 54 304€ 62 728€ 71 151€ 79 573€ 88 404€ 96 419€ 104 842€ 113 265€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
374 466€ 319 402€ 416 859€ 252 194€ 157 901€ 111 377€ 153 732€ 45 698€ 63 035€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
88 621€ 88 463€ 86 512€ 71 774€ 84 311€ 121 952€ 19 364€ 82 172€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
295 854 € 470 074 € 428 417 € 293 028 € 245 136 € 288 975 € 269 530 € 224 989 € 148 449 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
94 543 € 89 518 € 76 447 € 70 035 € 68 356 € 75 941 € 71 895 € 64 562 € 57 138 €
032
B.I.1
Materiál
94 543€ 89 518€ 76 447€ 70 035€ 68 356€ 74 449€ 71 895€ 64 562€ 57 138€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
1 492€ 0€ 0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 € 0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
184 884 € 356 880 € 209 514 € 176 530 € 168 540 € 189 556 € 191 925 € 150 090 € 83 039 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
176 786€ 340 079€ 208 974€ 174 918€ 166 708€ 188 688€ 191 605€ 149 792€ 82 815€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 293€ 271€ 1 390€ 617€ 0€ 0€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
8 098€ 10 508€ 269€ 222€ 1 832€ 251€ 320€ 298€ 224€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
16 427 € 23 676 € 142 456 € 46 463 € 8 240 € 23 478 € 5 710 € 10 337 € 8 272 €
056
B.IV.1
Peniaze
14 527€ 23 133€ 35 327€ 45 963€ 8 240€ 23 478€ 5 645€ 9 130€ 6 881€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 900€ 543€ 107 129€ 500€ 65€ 1 207€ 1 391€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
7 390 € 6 229 € 7 368 € 6 048 € 2 538 € 2 585 € 2 510 € 2 413 € 4 975 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 2 413€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 390€ 6 229€ 7 368€ 6 048€ 2 538€ 2 585€ 2 510€ 0€ 4 975€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
851 724 € 977 982 € 1 041 394 € 733 705 € 608 969 € 652 803 € 581 065 € 499 624 € 369 234 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
407 629 € 351 523 € 319 099 € 228 587 € 168 077 € 151 891 € 136 498 € 136 412 € 104 985 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
82 055 € 82 055 € 82 055 € 82 055 € 82 055 € 82 055 € 82 055 € 82 055 € 82 055 €
069
A.I.1
Základné imanie
82 055€ 82 055€ 82 055€ 82 055€ 82 055€ 82 055€ 82 055€ 82 055€ 82 055€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 € 0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 570 € 6 570 € 6 649 € 6 649 € 5 840 € 5 073 € 5 074 € 5 073 € 5 073 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 570€ 6 570€ 6 649€ 6 649€ 5 840€ 5 073€ 5 074€ 5 073€ 5 073€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
262 898 € 230 395 € 139 883 € 79 373 € 63 995 € 49 370 € 49 285 € 17 857 € 103 887 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
480 614€ 480 614€ 390 102€ 329 592€ 314 214€ 299 589€ 299 504€ 268 076€ 268 076€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-217 716€ -250 219€ -250 219€ -250 219€ -250 219€ -250 219€ -250 219€ -250 219€ -164 189€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
56 106 € 32 503 € 90 512 € 60 510 € 16 187 € 15 393 € 84 € 31 427 € -86 030 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
379 422 € 544 352 € 622 753 € 505 118 € 440 892 € 500 912 € 444 567 € 363 212 € 264 249 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
9 241 € 7 729 € 11 193 € 8 517 € 5 522 € 5 162 € 8 457 € 6 033 € 2 541 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0€ 6 033€ 2 541€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
9 241€ 7 729€ 11 193€ 8 517€ 5 522€ 5 162€ 8 457€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
130 183 € 26 000 € 40 220 € 54 968 € 4 730 € 18 255 € 31 587 € 0 € 0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0€ 0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
130 183€ 26 000€ 40 220€ 54 968€ 4 730€ 18 255€ 31 587€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
148 309 € 231 847 € 303 102 € 294 661 € 239 338 € 328 841 € 280 085 € 220 137 € 134 924 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
59 364€ 90 143€ 137 112€ 135 815€ 85 200€ 154 645€ 152 911€ 110 016€ 63 607€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
45 554€ 105 670€ 126 906€ 126 767€ 127 122€ 149 015€ 99 028€ 81 554€ 49 754€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
13 000€ 13 651€ 12 685€ 9 608€ 8 016€ 8 520€ 9 084€ 10 260€ 8 834€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 375€ 9 062€ 9 204€ 7 029€ 5 996€ 6 965€ 7 369€ 6 834€ 5 249€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
21 543€ 12 706€ 16 569€ 14 773€ 12 672€ 9 388€ 11 523€ 11 171€ 7 172€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
473€ 615€ 626€ 669€ 332€ 308€ 170€ 302€ 308€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
33 520€ 33 520€ 33 520€ 33 520€ 33 520€ 33 520€ 33 520€ 33 839€ 33 839€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
58 169 € 245 256 € 234 718 € 113 452 € 157 782 € 115 134 € 90 918 € 103 203 € 92 945 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
155 450€ 58 891€ 71 546€ 113 019€ 24 029€ 35 986€ 51 279€ 4 084€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
58 169€ 89 806€ 175 827€ 41 906€ 44 763€ 91 105€ 54 932€ 51 924€ 88 861€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
64 673 € 82 107 € 99 542 € 0 € 0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
64 673€ 82 107€ 99 542€ 0€ 0€