Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
6 879 € 4 365 € 0 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
756 € 5 875 € 4 365 € 0 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-756 € 1 004 € 0 € 0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 863 461 € 1 647 980 € 1 469 348 € 1 507 080 € 1 468 462 € 1 138 552 € 939 505 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 863 461 € 1 647 980 € 1 469 348 € 1 507 080 € 1 468 462 € 1 138 552 € 939 505 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0 € 0 €
07
II.3
Aktivácia
0 € 0 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 379 536 € 1 236 959 € 1 142 440 € 1 182 592 € 1 171 111 € 851 294 € 750 433 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 068 431 € 968 681 € 917 714 € 930 979 € 941 388 € 671 771 € 576 683 €
10
B.2
Služby
311 105 € 268 278 € 224 726 € 251 613 € 229 723 € 179 523 € 173 750 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
483 169 € 411 021 € 326 908 € 325 492 € 297 351 € 287 258 € 189 072 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
281 856 € 260 523 € 226 676 € 231 436 € 222 835 € 209 226 € 204 404 €
13
C.1
Mzdové náklady
201 623 € 187 449 € 162 000 € 163 449 € 159 384 € 148 382 € 146 306 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 € 0 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
69 077 € 63 752 € 55 279 € 56 979 € 55 459 € 51 823 € 48 425 €
16
C.4
Sociálne náklady
11 156 € 9 322 € 9 397 € 11 008 € 7 992 € 9 021 € 9 673 €
17
D
Dane a poplatky
7 402 € 8 943 € 11 842 € 10 755 € 9 313 € 7 994 € 7 131 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
78 135 € 60 991 € 49 416 € 50 371 € 44 928 € 27 884 € 49 420 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 100 € 200 € 15 881 € 3 572 € 328 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
15 582 € 0 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0 € 0 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 931 € 1 334 € 1 601 € 164 € 188 € 611 € 1 023 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 842 € 13 383 € 11 172 € 7 544 € 9 312 € 8 246 € 8 984 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0 €
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
110 865 € 69 615 € 29 403 € 25 750 € 11 450 € 38 091 € -79 516 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 0 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0 € 0 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 0 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0 € 0 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0 € 0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 € 0 €
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0 € 0 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0 € 0 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0 € 0 €
38
X.
Výnosové úroky
1 € 0 € 0 €
39
N
Nákladové úroky
5 654 € 4 121 € 7 778 € 5 425 € 6 442 € 4 748 € 4 781 €
40
XI.
Kurzové zisky
11 € 12 € 0 € 108 €
41
O
Kurzové straty
35 € 151 € 25 € 148 € 213 € 252 € 100 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 € 473 € 0 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 431 € 1 965 € 2 533 € 1 916 € 1 831 € 2 137 € 1 741 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0 €
45
R
Prevod finančných nákladov
0 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-9 120 € -6 225 € -10 336 € -7 477 € -8 486 € -6 664 € -6 514 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
101 745 € 63 390 € 19 067 € 18 273 € 2 964 € 31 427 € -86 030 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
11 233 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 0 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
11 233 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 0 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0 € 0 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
90 512 € 60 510 € 16 187 € 15 393 € 84 € 31 427 € -86 030 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0 €
53
T
Mimoriadne náklady
0 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0 €
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
101 745 € 63 390 € 19 067 € 18 273 € 2 964 € 31 427 € -86 030 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 € 0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
90 512 € 60 510 € 16 187 € 15 393 € 84 € 31 427 € -86 030 €