Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
27 657 893 € 29 014 281 € 28 164 707 € 24 314 746 € 22 547 049 € 24 510 351 € 24 591 674 € 27 841 098 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
15 840 853 € 14 495 710 € 14 233 102 € 13 244 835 € 14 004 801 € 14 838 046 € 15 547 645 € 16 922 298 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
26 684 € 15 360 € 31 645 € 62 784 € 102 696 € 121 183 € 23 494 € 44 575 €
005
A.I.2
Software
26 684€ 15 360€ 23 509€ 37 318€ 56 830€ 8 621€ 12 065€ 9 197€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
5 066€ 25 466€ 45 866€ 66 266€
007
A.I.4
Goodwill
35 378€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
35 378€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
3 070€ 46 296€ 11 429€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
14 836 803 € 13 605 984 € 13 333 840 € 12 433 437 € 13 214 920 € 14 118 666 € 15 029 266 € 16 729 944 €
012
A.II.1
Pozemky
4 912 017€ 4 473 697€ 3 817 522€ 2 351 189€ 2 351 189€ 1 851 189€ 1 851 189€ 2 033 930€
013
A.II.2
Stavby
6 032 554€ 5 498 509€ 5 150 763€ 5 875 034€ 6 294 386€ 6 236 639€ 6 642 364€ 7 641 082€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 152 114€ 3 499 890€ 3 871 493€ 4 128 462€ 4 452 295€ 4 641 256€ 5 162 778€ 5 941 359€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
54 192€ 61 812€ 69 432€ 77 052€ 84 672€ 92 292€ 106 819€ 117 557€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
685 926€ 72 076€ 424 630€ 1 700€ 32 378€ 1 297 290€ 1 266 116€ 996 016€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
977 366 € 874 366 € 867 617 € 748 614 € 687 185 € 598 197 € 494 885 € 147 779 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
735 320€ 717 229€ 740 396€ 666 371€ 629 945€ 598 197€ 410 253€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
142 046€ 157 137€ 127 221€ 82 243€ 57 240€ 84 632€ 147 779€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
100 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
11 792 462 € 14 489 508 € 13 909 203 € 11 035 133 € 8 519 866 € 9 656 548 € 9 008 919 € 10 808 900 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
6 564 017 € 8 039 858 € 7 870 039 € 5 632 035 € 4 995 700 € 5 460 878 € 4 833 524 € 6 212 379 €
032
B.I.1
Materiál
21 922€ 9 075€ 18 090€ 27 774€ 7 168€ 14 176€ 7 725€ 6 179€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
994€
035
B.I.4
Zvieratá
615€ 615€ 615€ 585€ 585€ 585€ 585€ 250€
036
B.I.5
Tovar
6 541 480€ 8 030 168€ 7 851 334€ 5 603 676€ 4 987 947€ 5 446 117€ 4 825 214€ 6 204 956€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
540 833 € 546 906 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
540 833€ 546 906€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 464 785 € 5 225 939 € 4 812 957 € 3 110 936 € 3 199 656 € 3 374 436 € 3 447 051 € 4 038 117 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 437 246€ 5 221 250€ 4 807 336€ 3 098 174€ 3 179 493€ 3 310 046€ 3 380 149€ 3 797 947€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 963€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
4 090€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
24 821€ 25 287€ 85€ 189 972€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 718€ 4 689€ 5 621€ 12 762€ 20 163€ 35 013€ 61 854€ 50 198€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 763 660 € 1 223 711 € 1 226 207 € 2 292 162 € 324 510 € 280 401 € 181 438 € 558 404 €
056
B.IV.1
Peniaze
126 528€ 294 506€ 244 528€ 63 488€ 67 861€ 230 946€ 120 974€ 71 959€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 637 132€ 929 205€ 981 679€ 2 228 674€ 256 649€ 49 455€ 60 464€ 486 445€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
24 578 € 29 063 € 22 402 € 34 778 € 22 382 € 15 757 € 35 110 € 109 900 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
746€ 1 315€ 92€ 448€ 2 451€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
19 190€ 20 441€ 14 116€ 17 094€ 14 822€ 13 756€ 32 959€ 32 432€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 642€ 7 307€ 8 194€ 17 236€ 7 560€ 2 001€ 2 151€ 75 017€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
27 657 893 € 29 014 281 € 28 164 707 € 24 314 746 € 22 547 049 € 24 510 351 € 24 591 674 € 27 841 098 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
21 465 388 € 20 814 857 € 19 945 768 € 17 361 004 € 16 460 854 € 15 987 745 € 16 066 186 € 15 878 056 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
50 338 € 46 871 € 40 521 € -78 320 € -139 323 € -228 311 € -331 624 € -21 275 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
120€ 120€ 120€ 120€ 120€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
50 338€ 46 871€ 40 521€ -78 440€ -139 443€ -228 431€ -331 744€ -21 395€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 835 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 835€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
19 957 987 € 18 995 247 € 17 329 324 € 15 806 177 € 15 406 054 € 15 587 811 € 15 719 946 € 15 152 795 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
19 957 987€ 18 995 247€ 17 329 324€ 15 806 177€ 15 406 054€ 15 587 811€ 15 719 946€ 15 152 795€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 347 063 € 1 662 739 € 2 465 923 € 1 523 147 € 1 084 123 € 518 245 € 567 864 € 635 701 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 118 725 € 8 099 148 € 8 092 167 € 6 799 599 € 6 085 765 € 8 522 022 € 8 524 511 € 11 933 746 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
285 141 € 287 206 € 248 553 € 171 707 € 154 430 € 135 467 € 128 141 € 142 627 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
190 459€ 190 993€ 184 354€ 144 996€ 137 553€ 131 863€ 125 591€ 126 876€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
94 682€ 96 213€ 64 199€ 26 711€ 16 877€ 3 604€ 2 550€ 15 751€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
658 583 € 754 658 € 793 105 € 883 829 € 896 499 € 927 197 € 1 041 439 € 1 096 781 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
37 345€ 36 203€ 37 131€ 37 487€ 36 377€ 33 086€ 30 057€ 27 033€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
89 547€ 265 450€ 456 389€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
621 238€ 718 455€ 755 974€ 846 342€ 860 122€ 804 564€ 745 932€ 613 359€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
4 675 001 € 6 557 284 € 6 550 509 € 5 153 163 € 4 008 814 € 4 295 947 € 3 975 258 € 6 849 544 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 733 112€ 6 001 747€ 5 523 559€ 4 109 211€ 2 961 136€ 3 447 408€ 3 150 397€ 5 778 519€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
15 363€ 52 358€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
6€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
184 660€ 157 577€ 142 269€ 131 744€ 120 932€ 122 484€ 129 716€ 141 076€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
150 615€ 136 888€ 125 368€ 116 629€ 111 873€ 101 428€ 82 649€ 91 010€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
593 765€ 246 125€ 751 481€ 785 956€ 696 109€ 431 556€ 402 999€ 574 402€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
12 849€ 14 947€ 7 832€ 9 623€ 118 764€ 193 071€ 194 134€ 212 173€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
56 379€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
500 000 € 500 000 € 500 000 € 590 900 € 1 026 022 € 3 163 411 € 3 379 673 € 3 788 415 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
90 900€ 457 700€ 824 500€ 1 191 300€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
500 000€ 500 000€ 500 000€ 590 900€ 935 122€ 2 705 711€ 2 555 173€ 2 597 115€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
73 780 € 100 276 € 126 772 € 154 143 € 430 € 584 € 977 € 29 296 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
28 866€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
47 284€ 73 780€ 100 276€ 126 772€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
26 496€ 26 496€ 26 496€ 27 371€ 430€ 584€ 977€ 430€