Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prima banka Slovensko, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
 
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
 
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
 
Úvery poskytnuté klientom, brutto
 
Finančné aktíva na obchodovanie
 
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
 
Finančné investície držané do splatnosti
 
Finančné aktíva na predaj
 
Derivátové finančné pohľadávky
 
Nehmotný majetok
 
Hmotný majetok a majetok na predaj
 
Daňové pohľadávky
 
Odložená daňová pohľadávka
 
Ostatný majetok
 
Aktívne časové rozlíšenie
 
Aktíva spolu
PASÍVA
 
Záväzky voči bankám
 
Vklady a bežné účty bánk
 
Vklady klientov
 
Emitované cenné papiere
 
Derivátové finančné záväzky
 
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
 
Rezervy
 
Ostatné záväzky
 
Podriadené finančné záväzky
 
Daňové záväzky
 
Záväzky celkom
 
Vlastné imanie
 
Základné imane
 
Emisné ážio
 
Kapitálové fondy
 
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
 
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
 
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
 
Pasíva spolu