Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 099 590 € 3 125 976 € 3 015 731 € 2 833 037 € 3 173 787 € 2 824 978 € 3 100 755 € 4 382 496 € 3 663 212 € 2 636 640 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 398 404 € 1 328 695 € 1 336 332 € 1 298 188 € 1 299 678 € 1 271 999 € 1 413 902 € 1 548 322 € 1 499 692 € 1 447 098 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 0 € 28 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 1 499 692€ 1 447 070€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 398 404 € 1 328 695 € 1 336 332 € 1 298 188 € 1 299 678 € 1 255 035 € 1 378 684 € 1 503 322 € 756 559 € 563 682 €
012
A.II.1
Pozemky
738 259€ 738 259€ 738 259€ 738 259€ 738 259€ 738 259€ 738 259€ 738 259€ 443 359€ 9 860€
013
A.II.2
Stavby
263 847€ 283 009€ 302 385€ 322 057€ 341 785€ 361 513€ 386 282€ 411 087€ 284 632€ 628 396€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
396 298€ 307 427€ 295 688€ 231 872€ 219 634€ 155 263€ 254 143€ 353 773€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 777€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 203€ 14 365€ 244 068€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 000€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 16 964 € 35 218 € 45 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 16 964€ 35 218€ 45 000€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 2 158 550€ 1 184 094€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 697 583 € 1 794 570 € 1 678 982 € 1 534 438 € 1 872 700 € 1 550 660 € 1 681 122 € 2 829 861 € 162 728 € 350 331 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
141 342 € 185 728 € 291 354 € 321 280 € 162 055 € 422 675 € 189 234 € 184 689 € 54 031 € 41 433 €
032
B.I.1
Materiál
63 776€ 76 772€ 65 252€ 61 802€ 66 055€ 60 755€ 38 705€ 59 884€ 19 041€ 218 988€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 268€ 39 121€ 164 970€ 188 675€ 2 903€ 254 184€ 53 231€ 20 115€
034
B.I.3
Výrobky
15 527€ 8 422€ 6 872€ 9 572€ 30 418€ 22 901€ 11 354€ 19 777€ 78 877€ 85 703€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
59 771€ 61 413€ 54 260€ 61 231€ 62 679€ 84 835€ 85 944€ 84 913€ 23 601€ 15 659€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 23 601€ 15 659€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
204 795 € 178 774 € 219 102 € 121 074 € 116 504 € 160 291 € 91 655 € 14 729 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
138 927€ 124 823€ 113 601€ 65 433€ 48 039€ 96 326€ 38 754€ 14 729€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
57 601€ 53 951€ 105 501€ 55 641€ 68 465€ 63 965€ 52 901€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
8 267€ 0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
601 596 € 820 693 € 553 595 € 610 444 € 635 666 € 617 751 € 1 287 874 € 2 607 071 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
446 280€ 806 989€ 531 684€ 455 641€ 633 561€ 517 695€ 1 146 374€ 2 554 544€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
2 085€ 13 704€ 10 125€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
66 000€ 0€ 0€ 98 500€ 124 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
87 223€ 20 604€ 143 371€ 0€ 51 220€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
8€ 1 307€ 1 307€ 2 105€ 1 556€ 17 500€ 1 307€ 24 448€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
749 850 € 609 375 € 614 931 € 481 640 € 958 475 € 349 943 € 112 359 € 23 372 € 427 756 € 48 899 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 811€ 9 884€ 8 104€ 11 778€ 13 299€ 12 167€ 11 311€ 19 988€ 36 813€ 24 882€
057
B.IV.2
Účty v bankách
744 039€ 599 491€ 606 827€ 469 862€ 945 176€ 337 776€ 101 048€ 3 384€ 390 943€ 24 018€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 603 € 2 711 € 417 € 411 € 1 409 € 2 319 € 5 731 € 4 313 € 4 970 € 5 448 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 310€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 447€ 3 077€ 442€ 448€ 1 579€ 2 252€ 5 731€ 2 488€ 4 552€ 5 448€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 150€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
156€ -366€ -25€ -37€ -170€ 67€ 1 365€ 418€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 099 590 € 3 125 976 € 3 015 731 € 2 833 037 € 3 173 787 € 2 824 978 € 3 100 755 € 4 382 496 € 3 663 212 € 2 636 640 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
968 672 € 874 447 € 474 781 € 372 148 € 1 253 959 € 683 961 € 648 068 € 611 394 € 525 332 € 324 010 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
212 497 € 212 497 € 212 497 € 212 497 € 212 497 € 212 498 € 212 498 € 212 498 € 212 498 € 212 498 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
212 497€ 212 497€ 212 497€ 212 497€ 212 497€ 212 498€ 212 498€ 212 498€ 212 498€ 212 498€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
25 563 € 25 563 € 25 563 € 2 963 € 4 673 € 14 873 € 14 873 € 15 073 € 15 473 € 15 473 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
24 363€ 24 363€ 24 363€ 1 763€ 3 473€ 13 673€ 13 673€ 13 873€ 14 273€ 14 273€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
619 746 € 230 081 € 120 048 € 0 € 449 951 € 414 057 € 377 183 € 506 709 € 89 399 € 52 863 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
619 746€ 230 081€ 120 048€ 449 951€ 414 057€ 377 183€ 506 709€ 89 399€ 52 863€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
104 226 € 399 666 € 110 033 € 150 048 € 580 198 € 35 893 € 36 874 € -129 526 € 201 322 € 36 537 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 128 737 € 2 249 671 € 2 538 394 € 2 454 887 € 1 915 663 € 2 139 174 € 2 449 126 € 3 770 342 € 3 137 378 € 2 304 700 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
43 684 € 50 118 € 20 717 € 17 250 € 18 777 € 114 521 € 14 521 € 48 179 € 34 725 € 13 303 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
15 285€ 17 957€ 20 717€ 17 250€ 18 777€ 114 521€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
26 772€ 31 668€ 0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 627€ 493€ 0€ 0€ 14 521€ 48 179€ 34 725€ 13 303€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
969 155 € 921 892 € 1 029 883 € 973 779 € 160 475 € 247 679 € 328 114 € 404 588 € 346 671 € 604 143 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
21 910€ 21 911€ 17 866€ 6 514€ 1 894€ 1 894€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 661€ 1 873€ 3 533€ 485€ 992€ 2 741€ 4 489€ 5 069€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
938 584€ 907 042€ 1 012 072€ 966 780€ 157 589€ 243 044€ 323 625€ 399 519€ 6 625€ 6 781€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
-8 934€ -3 588€ 0€ 0€ 340 046€ 597 362€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 062 997 € 1 224 760 € 1 034 893 € 1 010 957 € 1 264 010 € 1 143 373 € 1 270 736 € 2 535 074 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
397 109€ 455 476€ 442 765€ 439 297€ 462 815€ 536 179€ 618 079€ 1 860 910€ 2 105 982€ 1 294 400€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
953€ 1 730€ 1 444 468€ 740 249€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 967€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
527 384€ 527 386€ 527 384€ 525 322€ 525 322€ 525 322€ 525 322€ 525 322€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
22 264€ 22 698€ 22 788€ 24 754€ 33 592€ 21 303€ 22 061€ 18 103€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 952€ 15 308€ 15 330€ 14 801€ 17 854€ 12 313€ 12 942€ 10 737€ 525 322€ 525 322€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
8 547€ 114 248€ 23 248€ 3 065€ 220 954€ 44 037€ 88 669€ 118 272€ 17 412€ 20 353€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
92 741€ 89 644€ 3 378€ 3 718€ 3 473€ 4 219€ 2 710€ 10 399€ 12 289€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 107 213€ -5 774€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
52 901 € 52 901 € 452 901 € 452 901 € 472 401 € 633 601 € 835 755 € 782 501 € 201 € 961 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
52 901€ 52 901€ 52 901€ 52 901€ 72 401€ 133 601€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
400 000€ 400 000€ 400 000€ 500 000€ 835 755€ 782 501€ 650 000€ 400 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 181 € 1 858 € 2 556 € 6 002 € 4 165 € 1 843 € 3 561 € 760 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 650 000€ 400 000€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
474€ 187€ 884€ 4 310€ 2 743€ 421€ 2 151€ 760€ 502€ 784€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 707€ 1 671€ 1 672€ 1 692€ 1 422€ 1 422€ 1 410€ 485€ 767€