Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MIRUPO ŠPORT, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
146 352 € 185 850 € 87 310 € 108 829 € 93 087 € 164 565 € 490 106 € 641 692 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
104 708 € 111 480 € 54 128 € 50 030 € 23 615 € 50 450 € 158 072 € 101 657 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
104 708 € 111 480 € 54 128 € 49 427 € 16 949 € 48 887 € 157 479 € 101 657 €
012
A.II.1
Pozemky
1€ 1€
013
A.II.2
Stavby
4 472€ 10 112€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
69 708€ 76 480€ 54 128€ 49 427€ 16 949€ 48 887€ 153 006€ 68 927€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
35 000€ 35 000€ 0€ 22 617€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
603 € 6 666 € 1 563 € 593 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
603€ 6 666€ 1 563€ 593€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
39 675 € 71 534 € 32 582 € 58 778 € 62 864 € 98 925 € 329 931 € 538 604 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
20 343 € 20 343 € 20 311 € 114 571 € 196 463 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
20 343€ 20 343€ 20 311€ 114 571€ 196 463€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
32 650 € 58 312 € 29 500 € 23 595 € 28 023 € 76 642 € 170 402 € 319 198 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
19 045 € 49 325 € 27 405 € 19 665 € 25 407 € 71 276 € 55 890 € 38 146 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
19 045€ 49 325€ 27 405€ 19 665€ 25 407€ 71 276€ 55 890€ 38 146€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
9 385€ 114 512€ 281 052€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 220€ 8 987€ 144€ 3 710€ 2 396€ 1 546€ 0€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 951€ 220€ 220€ 3 820€ 0€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
7 025 € 13 222 € 3 082 € 14 840 € 14 498 € 1 972 € 44 958 € 22 943 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 000€ 5 514€ 2 079€ 14 111€ 14 485€ 311€ 43 670€ 593€
073
B.V.2.
Účty v bankách
25€ 7 708€ 1 003€ 729€ 13€ 1 661€ 1 288€ 22 350€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 969 € 2 836 € 600 € 21 € 6 608 € 15 190 € 2 103 € 1 431 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
21€ 6 608€ 6 436€ 0€ 24€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 969€ 2 836€ 600€ 8 754€ 2 103€ 1 407€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
146 352 € 185 850 € 87 310 € 108 829 € 93 087 € 164 565 € 490 106 € 641 692 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 887 € 34 379 € -36 177 € 16 034 € -300 350 € -287 121 € -167 089 € -19 735 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
764 118€ 764 118€ 701 118€ 701 118€ 369 179€ 369 179€ 526 000€ 526 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-737 042 € -744 598 € -692 387 € -676 832 € -663 603 € -700 392 € -553 038 € -505 617 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-737 042€ -744 598€ -692 387€ -676 832€ -663 603€ -700 392€ -553 038€ -505 617€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-31 492 € 7 556 € -52 211 € -15 555 € -13 229 € 36 789 € -147 354 € -47 421 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
143 465 € 151 471 € 123 313 € 90 538 € 389 105 € 440 854 € 657 195 € 661 427 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
44 448 € 55 511 € 40 770 € 29 183 € 331 939 € 331 939 € 396 815 € 368 898 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
44 448€ 55 511€ 40 770€ 29 183€ 331 939€ 331 939€ 396 051€ 368 325€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
764€ 573€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
41 667€ 71 066€ 125 112€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
48 999 € 95 950 € 82 313 € 57 296 € 50 166 € 101 915 € 128 496 € 106 714 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
26 204 € 66 530 € 36 156 € 33 004 € 34 170 € 58 045 € 79 100 € 79 408 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
26 204€ 66 530€ 36 156€ 33 004€ 34 170€ 58 045€ 79 100€ 79 408€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
27€ 30 207€ 12 147€ 6 827€ 10 000€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
427€ 377€ 2 631€ 1 503€ 752€ 3 068€ 1 150€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
503€ 435€ 703€ 703€ 766€ 4 132€ 1 434€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
413€ 5 036€ 450€ 519€ 6 043€ 530€ 15 305€ 9 170€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
22 382€ 23 427€ 14 688€ 8 292€ 920€ 31 822€ 26 891€ 15 552€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
490 € 375 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
490€ 375€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
8 341€ 53 328€ 53 328€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
10€ 10€ 230€ 4 059€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
174 € 2 257 € 4 332 € 10 832 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
174€ 4 332€ 0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
174€ 4 332€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 083€ 6 500€ 0€ 0€