Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LEONI Slovakia, spol. s r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
94 844 211 € 119 973 396 € 121 202 327 € 126 135 683 € 119 717 619 € 117 382 558 € 96 693 664 € 83 362 038 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
55 810 947 € 72 231 415 € 72 267 244 € 70 733 998 € 64 468 050 € 76 358 333 € 67 796 037 € 47 431 927 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
136 692 € 310 648 € 677 757 € 1 031 860 € 1 087 128 € 636 021 € 435 212 € 326 106 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
114 478€ 270 508€ 631 119€ 901 025€ 897 914€ 438 457€ 375 159€ 324 770€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
22 214€ 40 140€ 46 638€ 130 835€ 189 214€ 197 564€ 60 053€ 1 336€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
55 674 255 € 71 920 767 € 71 589 487 € 69 702 138 € 63 380 922 € 54 376 452 € 46 014 965 € 47 076 335 €
012
A.II.1
Pozemky
1 046 935€ 2 036 114€ 2 036 113€ 2 036 113€ 2 036 113€ 1 959 028€ 1 959 028€ 1 992 964€
013
A.II.2
Stavby
15 191 918€ 22 089 105€ 22 888 740€ 23 422 346€ 22 827 057€ 21 156 799€ 21 485 436€ 21 372 179€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
37 435 186€ 38 150 689€ 38 416 938€ 37 636 038€ 31 348 114€ 23 041 509€ 17 437 245€ 18 889 949€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
368 036€ 366 771€ 412 149€ 278 126€ 244 328€ 292 633€ 256 221€ 1 220 456€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
733 620€ 9 075 091€ 7 092 450€ 5 463 614€ 6 303 440€ 5 540 597€ 4 849 803€ 3 544 900€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
898 560€ 202 997€ 743 097€ 865 901€ 621 870€ 2 385 886€ 27 232€ 55 887€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
21 345 860 € 21 345 860 € 29 486 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
21 345 860€ 21 345 860€ 29 486€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
38 621 360 € 47 551 524 € 48 656 430 € 55 333 366 € 55 113 448 € 40 953 551 € 28 826 613 € 35 772 058 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
14 149 129 € 23 248 557 € 23 895 328 € 23 967 319 € 23 802 760 € 19 454 629 € 14 821 011 € 16 103 045 €
035
B.I.1
Materiál
8 505 378€ 15 423 161€ 15 383 702€ 15 726 069€ 16 829 449€ 14 261 191€ 9 533 088€ 10 530 222€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 402 724€ 5 658 334€ 4 416 517€ 4 949 494€ 5 550 139€ 3 234 085€ 3 868 642€ 3 183 895€
037
B.I.3
Výrobky
1 220 454€ 2 167 062€ 4 095 109€ 3 146 076€ 1 220 001€ 1 645 779€ 1 072 492€ 2 138 782€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
20 573€ 145 680€ 203 171€ 313 574€ 342 139€ 250 146€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
4 650€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
166 902 € 253 681 € 324 250 € 0 € 4 695 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
166 902 € 253 681 € 324 250 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
154 602€ 220 782€ 317 542€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 32 899€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
12 300€ 6 708€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
4 695€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
24 094 600 € 21 949 004 € 24 423 291 € 30 983 738 € 31 228 189 € 21 426 516 € 13 956 821 € 19 645 567 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
16 694 128 € 17 440 243 € 24 341 362 € 29 722 624 € 31 005 170 € 20 862 868 € 13 262 568 € 19 407 165 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 748 217€ 14 687 499€ 22 749 252€ 27 485 332€ 20 223 185€ 15 409 057€ 9 654 320€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
415 331€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
12 945 911€ 2 752 744€ 1 592 110€ 2 237 292€ 10 781 985€ 5 038 480€ 3 608 248€ 19 407 165€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
6 888 164€ 4 014 548€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
464 215€ 424 225€ 1 138 101€ 129 654€ 499 486€ 620 004€ 83 100€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
48 093€ 69 988€ 81 929€ 123 013€ 93 365€ 64 162€ 74 249€ 155 302€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
377 631 € 2 187 061 € 84 130 € 58 059 € 82 499 € 72 406 € 48 781 € 18 751 €
072
B.V.1.
Peniaze
44 188€ 55 058€ 100 683€ 55 072€ 83 987€ 71 039€ 48 546€ 18 751€
073
B.V.2.
Účty v bankách
333 443€ 2 132 003€ -16 553€ 2 987€ -1 488€ 1 367€ 235€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
411 904 € 190 457 € 278 653 € 68 319 € 136 121 € 70 674 € 71 014 € 158 053 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 1 430€ 1 346€ 1 364€ 282€ 1 404€ 7 203€ 24 430€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
73 155€ 62 494€ 83 326€ 22 502€ 35 015€ 42 700€ 43 631€ 65 395€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
338 749€ 126 533€ 193 981€ 44 453€ 100 824€ 26 570€ 20 180€ 68 228€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
94 844 211 € 119 973 396 € 121 202 327 € 126 135 683 € 119 717 619 € 117 382 558 € 96 693 664 € 83 362 038 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
49 570 268 € 52 021 734 € 49 414 996 € 45 957 013 € 42 566 899 € 47 154 672 € 49 896 218 € 31 337 818 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
9 903 673 € 9 903 673 € 9 903 673 € 9 903 673 € 9 903 673 € 9 903 673 € 9 903 673 € 9 903 673 €
082
A.I.1
Základné imanie
9 903 673€ 9 903 673€ 9 903 673€ 9 903 673€ 9 903 673€ 9 903 673€ 9 903 673€ 9 903 673€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
114 526€ 114 526€ 114 526€ 114 526€ 114 526€ 114 526€ 114 526€ 114 526€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 608 184 € 1 608 184 € 1 608 184 € 1 608 184 € 1 608 184 € 1 608 184 € 1 608 184 € 1 608 184 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 608 184€ 1 608 184€ 1 608 184€ 1 608 184€ 1 608 184€ 1 608 184€ 1 608 184€ 1 608 184€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
40 395 350 € 37 788 618 € 34 330 626 € 30 940 517 € 35 528 290 € 30 269 835 € 14 711 435 € 10 502 320 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
40 395 350€ 37 788 618€ 34 330 626€ 30 940 517€ 35 528 290€ 30 269 835€ 14 711 435€ 10 502 320€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-2 451 465 € 2 606 733 € 3 457 987 € 3 390 113 € -4 587 774 € 5 258 454 € 23 558 400 € 9 209 115 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
45 273 943 € 67 951 662 € 71 787 331 € 80 178 670 € 77 150 720 € 70 201 549 € 46 777 446 € 51 963 978 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 143 898 € 3 482 034 € 27 129 668 € 26 848 967 € 2 437 667 € 2 202 295 € 2 082 616 € 2 309 392 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
24 000 000€ 24 000 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
83 882€ 103 712€ 105 185€ 81 200€ 26 431€ 9 171€ 21 273€ 38 079€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 060 016€ 3 378 322€ 3 024 483€ 2 767 767€ 2 411 236€ 2 193 124€ 2 061 343€ 2 271 313€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
174 593 € 412 315 € 329 399 € 308 874 € 224 964 € 202 867 € 205 260 € 278 548 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
174 593€ 412 315€ 329 399€ 308 874€ 224 964€ 202 867€ 205 260€ 278 548€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
40 948 353€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
39 875 147 € 19 082 202 € 41 490 323 € 49 909 416 € 67 375 086 € 65 331 999 € 42 206 333 € 47 012 969 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 869 569 € 13 725 429 € 15 933 376 € 20 887 300 € 18 977 815 € 18 694 635 € 11 763 441 € 17 624 114 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
187 846€ 2 697 394€ 4 217 141€ 2 234 802€ 4 351 016€ 6 505 411€ 2 991 055€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
703 674€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 681 723€ 11 028 035€ 11 716 235€ 18 652 498€ 14 626 799€ 11 485 550€ 8 772 386€ 17 624 114€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
29 220 519€ 228 963€ 19 444 274€ 19 699 115€ 44 902 843€ 43 324 175€ 25 303 376€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
263 338€ 4 655 361€ 16 513 670€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 346 637€ 10 000 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 487 883€ 2 453 266€ 2 066 624€ 1 956 640€ 1 763 006€ 1 627 912€ 1 366 044€ 1 426 923€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 034 546€ 1 555 261€ 1 433 725€ 1 324 179€ 1 225 862€ 1 102 531€ 911 354€ 954 904€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
262 630€ 1 113 167€ 2 343 467€ 1 381 220€ 501 062€ 568 705€ 1 452 284€ 400 211€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 116€ 5 519€ 5 601€ 4 498€ 14 041€ 63 197€ 93 147€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 080 305 € 4 026 758 € 2 837 941 € 3 111 413 € 7 113 003 € 2 464 388 € 2 283 237 € 2 361 032 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 080 305€ 1 172 290€ 875 133€ 1 128 449€ 1 139 967€ 885 076€ 684 266€ 979 425€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 854 468€ 1 962 808€ 1 982 964€ 5 973 036€ 1 579 312€ 1 598 971€ 1 381 607€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 037€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
26 337 € 20 000 € 60 242 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
6 337€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
20 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
20 000€ 60 242€