Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 639 846 € 2 731 392 € 2 658 189 € 2 804 175 € 3 435 046 € 2 756 731 € 2 779 284 € 2 585 712 € 2 950 957 € 2 327 088 € 2 288 130 € 2 550 412 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
354 434 € 337 353 € 236 245 € 318 241 € 372 948 € 449 045 € 417 578 € 460 389 € 527 368 € 488 085 € 511 973 € 572 835 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
59 416 € 70 219 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
59 416€ 70 219€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
295 018 € 267 134 € 236 245 € 318 241 € 372 948 € 449 045 € 417 578 € 460 389 € 527 368 € 488 085 € 511 973 € 572 835 €
012
A.II.1
Pozemky
15 370€ 15 370€ 15 370€ 15 370€ 15 370€ 15 370€ 15 370€ 15 370€ 15 370€ 15 070€ 15 070€ 15 070€
013
A.II.2
Stavby
154 973€ 196 463€ 165 038€ 203 029€ 241 020€ 279 011€ 317 002€ 349 787€ 395 047€ 418 891€ 459 229€ 498 286€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
121 008€ 51 437€ 55 837€ 95 472€ 116 558€ 154 664€ 85 206€ 95 232€ 116 951€ 54 124€ 37 674€ 59 218€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 667€ 3 864€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 370€ 254€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 148 506 € 2 232 345 € 2 267 412 € 2 273 821 € 2 878 638 € 2 141 889 € 2 138 360 € 1 913 771 € 2 230 354 € 1 679 432 € 1 602 121 € 1 638 905 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
1 142 142 € 1 424 861 € 1 271 983 € 1 292 551 € 1 608 306 € 1 226 443 € 1 087 667 € 1 157 267 € 1 371 795 € 886 984 € 851 939 € 968 862 €
032
B.I.1
Materiál
2 188€ 1 865€ 1 707€ 1 217€ 999€ 798€ 529€ 705€ 165€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
1 139 954€ 1 422 996€ 1 270 276€ 1 291 334€ 1 607 307€ 1 225 645€ 1 087 138€ 1 156 562€ 1 371 630€ 886 984€ 851 939€ 968 862€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
30 008 € 30 206 € 24 854 € 22 833 € 22 153 € 25 519 € 25 519 € 22 455 € 27 508 € 26 754 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
28 354€ 28 194€ 24 854€ 22 833€ 22 153€ 25 519€ 25 519€ 21 903€ 26 930€ 26 754€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 654€ 2 012€ 552€ 578€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
746 503 € 572 927 € 682 718 € 676 264 € 864 985 € 622 854 € 695 832 € 427 262 € 397 070 € 327 570 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
374 805€ 446 926€ 540 943€ 458 431€ 268 745€ 291 626€ 255 279€ 293 210€ 261 782€ 265 924€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
185 030€ 6 800€ 61 195€ 114 578€ 444 035€ 230 770€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
257 229€ 78 222€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
27 810€ 12 304€ 27 738€ 26 662€ 19 086€ 98 544€ 5 516€ 53€ 67 597€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
158 858€ 106 897€ 80 580€ 75 517€ 125 543€ 100 458€ 183 324€ 36 744€ 36 744€ 56 130€ 67 711€ 64 421€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
229 853 € 204 351 € 287 857 € 282 173 € 383 194 € 267 073 € 329 342 € 306 787 € 433 981 € 438 124 € 387 227 € 315 153 €
056
B.IV.1
Peniaze
14 767€ 61 051€ 20 251€ 16 744€ 35 085€ 19 007€ 18 543€ 17 685€ 19 909€ 42 264€ 8 732€ 84 755€
057
B.IV.2
Účty v bankách
215 086€ 143 300€ 267 606€ 265 429€ 348 109€ 248 066€ 310 799€ 289 102€ 414 072€ 395 860€ 378 495€ 230 398€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
136 906 € 161 694 € 154 532 € 212 113 € 183 460 € 165 797 € 223 346 € 211 552 € 193 235 € 159 571 € 174 036 € 338 672 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
15 822€ 14 593€ 13 224€ 13 443€ 14 499€ 15 306€ 14 229€ 15 284€ 14 286€ 20 250€ 17 994€ 38 233€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
121 084€ 147 101€ 141 308€ 198 670€ 168 961€ 150 491€ 209 117€ 196 268€ 178 949€ 139 321€ 156 042€ 300 439€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 639 846 € 2 731 392 € 2 658 189 € 2 804 175 € 3 435 046 € 2 756 731 € 2 779 284 € 2 585 712 € 2 950 957 € 2 327 088 € 2 288 130 € 2 550 412 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
289 905 € 139 268 € 360 415 € 185 059 € 536 294 € 525 884 € 247 808 € 138 059 € 286 796 € 84 980 € 147 896 € 395 593 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
12 748 € 12 748 € 12 748 € 12 748 € 12 748 € 12 748 € 12 748 € 12 748 € 12 748 € 12 748 € 12 748 € 12 748 €
069
A.I.1
Základné imanie
12 748€ 12 748€ 12 748€ 12 748€ 12 748€ 12 748€ 12 748€ 12 748€ 12 748€ 12 748€ 12 748€ 12 748€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 275 € 1 275 € 1 275 € 1 275 € 1 275 € 1 275 € 1 275 € 1 275 € 1 275 € 1 275 € 1 275 € 1 275 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 275€ 1 275€ 1 275€ 1 275€ 1 275€ 1 275€ 1 275€ 1 275€ 1 275€ 1 275€ 1 275€ 1 275€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 202 € 3 202 € 171 036 € 278 076 € 233 785 € 0 € 70 957 € 49 102 € 329 240 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 202€ 3 202€ 171 036€ 278 076€ 233 785€ 70 957€ 49 102€ 329 240€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
272 680 € 122 043 € 175 356 € 171 036 € 244 195 € 278 076 € 233 785 € 124 036 € 201 816 € 70 957 € 84 771 € 52 330 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 207 950 € 2 408 051 € 2 114 042 € 2 436 702 € 2 698 585 € 2 057 256 € 2 375 047 € 2 285 719 € 2 513 156 € 2 077 639 € 1 982 522 € 1 983 139 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
36 708 € 34 347 € 22 788 € 24 260 € 19 163 € 14 580 € 23 709 € 16 967 € 21 172 € 20 673 € 29 207 € 33 055 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
33 428€ 30 185€ 22 788€ 22 160€ 17 613€ 14 580€ 23 709€ 16 967€ 21 172€ 20 673€ 29 207€ 33 055€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 280€ 4 162€ 2 100€ 1 550€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
5 181 € 8 454 € 10 502 € 29 798 € 28 113 € 47 307 € 2 713 € 6 342 € 2 528 € 8 490 € 5 301 € 3 937 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 181€ 4 894€ 2 402€ 10 063€ 7 273€ 5 170€ 2 713€ 6 342€ 2 528€ 8 490€ 5 301€ 3 937€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 560€ 8 100€ 19 735€ 20 840€ 42 137€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
2 166 061 € 2 365 250 € 2 080 752 € 2 382 644 € 2 651 309 € 1 995 369 € 2 348 625 € 2 262 410 € 2 489 456 € 2 048 476 € 1 948 014 € 1 946 147 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 919 099€ 2 108 840€ 1 871 586€ 1 964 793€ 2 533 195€ 1 778 847€ 1 743 979€ 1 653 002€ 1 956 330€ 1 430 453€ 1 407 258€ 1 595 521€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 278€ 25 325€ 69 287€ 30 473€ 67 528€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
244 195€ 63 259€ 394 171€ 470 224€ 301 407€ 361 701€ 333 169€ 137 365€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
94 152€ 93 470€ 63 301€ 51 905€ 49 216€ 50 569€ 58 930€ 55 217€ 52 385€ 57 256€ 57 264€ 60 659€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
51 144€ 45 821€ 45 325€ 40 030€ 37 780€ 36 816€ 35 796€ 37 911€ 33 603€ 35 942€ 38 899€ 36 755€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
96 882€ 43 507€ 81 754€ 52 532€ 7 174€ 45 273€ 69 091€ 29 831€ 39 662€ 71 609€ 77 699€ 25 171€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4 784€ 73 612€ 18 783€ 29 189€ 23 944€ 20 605€ 46 658€ 11 947€ 80 744€ 22 228€ 3 252€ 23 148€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
141 991 € 184 073 € 183 732 € 182 414 € 200 167 € 173 591 € 156 429 € 161 934 € 151 005 € 164 469 € 157 712 € 171 680 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
141 991€ 184 073€ 183 732€ 182 414€ 200 167€ 173 591€ 156 429€ 161 934€ 151 005€ 159 508€ 147 799€ 143 460€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 961€ 9 913€ 28 220€