Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dometic Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
22 873 748 € 19 443 236 € 18 085 710 € 16 876 511 € 18 928 585 € 16 897 633 € 20 463 430 € 22 595 742 € 19 791 659 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 832 398 € 5 018 407 € 5 514 408 € 5 484 548 € 5 331 104 € 4 418 313 € 3 950 857 € 7 278 485 € 7 921 841 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
4 952 € 2 125 € 4 320 € 8 147 € 9 275 € 3 465 € 1 198 € 4 868 € 11 722 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
4 952€ 2 125€ 4 320€ 8 147€ 2 475€ 3 465€ 1 198€ 4 868€ 9 609€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 800€ 2 113€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
4 827 446 € 5 016 282 € 5 510 088 € 5 476 401 € 5 321 829 € 4 414 848 € 3 949 659 € 7 273 617 € 7 910 119 €
012
A.II.1
Pozemky
165 226€ 162 652€ 162 063€ 158 135€ 158 135€ 158 135€ 158 135€ 158 135€ 158 135€
013
A.II.2
Stavby
3 441 646€ 3 713 382€ 4 037 709€ 4 169 229€ 4 018 104€ 3 504 901€ 3 101 695€ 6 039 837€ 2 060 088€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
951 326€ 990 729€ 1 204 306€ 859 956€ 699 417€ 663 381€ 422 843€ 906 503€ 1 123 539€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
45 305€ 51 483€ 57 662€ 34 787€ 40 966€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
170 483€ 56 456€ 48 348€ 254 294€ 381 747€ 88 431€ 266 986€ 169 142€ 4 568 357€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
53 460€ 41 580€ 23 460€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
18 002 144 € 14 390 805 € 12 478 950 € 11 190 721 € 13 396 878 € 12 273 346 € 16 421 243 € 13 823 212 € 9 292 025 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
4 609 536 € 5 143 368 € 5 022 815 € 6 553 912 € 7 866 762 € 6 995 224 € 5 038 600 € 7 026 340 € 5 042 685 €
032
B.I.1
Materiál
3 877 808€ 4 626 269€ 4 484 452€ 5 685 095€ 6 523 075€ 5 409 239€ 3 900 260€ 5 690 847€ 4 099 388€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
297 558€ 369 015€ 306 156€ 502 073€ 654 777€ 606 527€ 551 851€ 523 574€ 514 890€
034
B.I.3
Výrobky
391 234€ 131 277€ 92 642€ 136 960€ 466 502€ 924 604€ 450 579€ 595 618€ 345 526€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
42 936€ 10 260€ 127 799€ 162 902€ 155 933€ 54 854€ 54 676€ 124 892€ 64 139€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
6 547€ 11 766€ 66 882€ 66 475€ 81 234€ 91 409€ 18 742€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
162 858 € 185 434 € 255 893 € 346 474 € 268 727 € 265 359 € 302 922 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
18€ 120 907€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
162 858€ 185 434€ 255 875€ 225 567€ 268 727€ 265 359€ 302 922€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 644 475 € 1 642 949 € 1 605 393 € 2 577 472 € 2 877 288 € 2 759 957 € 10 380 525 € 6 566 613 € 3 746 880 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 300 815€ 1 407 191€ 1 313 343€ 2 001 883€ 2 427 909€ 2 108 432€ 9 799 785€ 6 230 680€ 3 363 627€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
343 660€ 234 967€ 290 659€ 573 903€ 447 959€ 539 691€ 488 439€ 243 924€ 292 322€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
791€ 1 391€ 1 686€ 1 420€ 111 834€ 92 301€ 92 009€ 90 931€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
11 585 275 € 7 419 054 € 5 594 849 € 1 712 863 € 2 384 101 € 2 252 806 € 699 196 € 230 259 € 502 460 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 508€ 1 488€ 1 496€ 568€ 24€ 408€ 1 589€ 907€ 2 244€
057
B.IV.2
Účty v bankách
11 583 767€ 7 417 566€ 5 593 353€ 1 712 295€ 2 384 077€ 2 252 398€ 697 607€ 229 352€ 500 216€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
39 206 € 34 024 € 92 352 € 201 242 € 200 603 € 205 974 € 91 330 € 1 494 045 € 2 577 793 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 731€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
37 475€ 34 024€ 41 147€ 65 532€ 49 893€ 55 264€ 79 186€ 80 178€ 24 384€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
78 933€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
51 205€ 135 710€ 150 710€ 150 710€ 12 144€ 1 334 934€ 2 553 409€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
22 873 748 € 19 443 236 € 18 085 710 € 16 876 511 € 18 928 585 € 16 897 633 € 20 463 430 € 22 595 742 € 19 791 659 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
17 455 631 € 15 793 436 € 13 942 398 € 12 328 299 € 10 623 525 € 8 037 995 € 7 796 837 € 6 769 921 € 6 087 763 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
1 473 598 € 1 473 598 € 1 473 598 € 1 473 598 € 1 473 598 € 1 473 598 € 1 473 598 € 1 472 847 € 1 472 847 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 473 598€ 1 473 598€ 1 473 598€ 1 473 598€ 1 473 598€ 1 473 598€ 1 473 598€ 1 472 847€ 1 472 847€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
4 581 034 € 4 581 034 € 4 581 034 € 4 581 034 € 4 581 034 € 4 581 034 € 4 581 034 € 4 581 034 € 4 581 034 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
4 581 034€ 4 581 034€ 4 581 034€ 4 581 034€ 4 581 034€ 4 581 034€ 4 581 034€ 4 581 034€ 4 581 034€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
294 569 € 294 569 € 294 569 € 294 569 € 294 569 € 294 569 € 294 569 € 294 569 € 294 569 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
294 569€ 294 569€ 294 569€ 294 569€ 294 569€ 294 569€ 294 569€ 294 569€ 294 569€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
9 429 235 € 7 593 197 € 5 979 098 € 4 274 324 € 1 688 794 € 1 189 076 € 183 771 € -260 686 € -1 269 218 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
9 429 235€ 7 593 197€ 5 979 098€ 4 274 324€ 1 688 794€ 1 189 076€ 183 771€ 1 008 531€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 269 217€ -1 269 218€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
1 677 195 € 1 851 038 € 1 614 099 € 1 704 774 € 2 585 530 € 499 718 € 1 263 865 € 682 157 € 1 008 531 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 418 117 € 3 649 800 € 4 143 312 € 4 548 212 € 8 305 060 € 8 769 113 € 12 664 010 € 15 815 196 € 13 684 646 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
619 318 € 732 269 € 1 069 869 € 930 292 € 1 203 797 € 1 239 564 € 1 006 852 € 262 638 € 719 601 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
183 182€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
82 675€ 53 840€ 94 473€ 87 457€ 74 562€ 59 395€ 385 564€ 211 918€ 303 327€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
62 719€ 212 233€ 271 682€ 241 802€ 305 330€ 198 423€ -64 664€ 83 515€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
473 924€ 466 196€ 703 714€ 601 033€ 823 905€ 981 746€ 438 106€ 115 384€ 332 759€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
3 619 € 3 051 € 20 806 € 11 451 € 18 445 € 24 398 € 8 816 457 € 6 016 114 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
3 030€ 10 909€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
8 770 000€ 5 970 000€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 619€ 21€ 757€ 11 451€ 18 445€ 24 398€ 29 770€ 40 236€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 775€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
9 140€ 16 687€ 3 103€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
4 793 837 € 2 914 164 € 3 068 677 € 3 596 144 € 7 089 776 € 7 511 104 € 11 631 349 € 6 735 400 € 6 946 852 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 314 640€ 2 671 940€ 2 771 042€ 3 385 592€ 4 830 593€ 4 792 702€ 5 057 894€ 4 345 266€ 4 579 835€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 000 000€ 2 036 331€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
5 620 464€ 2 159 464€ 2 100 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
191 771€ 133 505€ 105 728€ 111 990€ 120 218€ 174 637€ 128 286€ 128 223€ 144 382€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
133 829€ 89 184€ 76 690€ 79 485€ 77 683€ 82 434€ 84 663€ 85 153€ 100 217€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
152 641€ 19 535€ 115 217€ 16 627€ 58 832€ 434 382€ 747 965€ 16 914€ 17 917€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
956€ 2 450€ 2 450€ -9 382€ -7 923€ 380€ 4 501€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 343 € 3 367 € 1 715 € 970 € 36 € 1 411 € 701 € 2 079 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 343€ 3 367€ 1 715€ 970€ 36€ 1 411€ 701€ 2 079€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
90 525 € 2 583 € 10 625 € 19 250 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
90 525€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 583€ 10 625€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 583€ 8 042€ 8 625€