Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

365.invest, správ. spol., a. s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
Úvery a pohľadávky
Vklady v bankách
Úvery a pôžičky
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
Ostatné pohľadávky
Daňové pohľadávky
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
11 518 000€ 8 381 000€ 4 057 000€
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči iným dlžníkom
2 238 000€ 2 238 000€ 1 842 000€
Úvery poskytnuté klientom, brutto
Opravné položky na straty z úverov
Cenné papiere na obchodovanie
Finančné aktíva na obchodovanie
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
3 815 000€ 6 246 000€ 9 314 000€
Finančné investície držané do splatnosti
Finančné aktíva na predaj
Poistné pohľadávky
Úverové a ostatné pohľadávky
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
Derivátové finančné pohľadávky
Cenné papiere na predaj
Upísané cenné papiere na umiestenie
Úvery a obrátené repo obchody
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
83 000€
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
Investície do nehnuteľností
Nehmotný majetok
234 000€ 311 000€ 239 000€
Hmotný majetok a majetok na predaj
470 000€ 560 000€ 566 000€
Daňové pohľadávky
287 000€ 327 000€ 195 000€
Splatná daňová pohľadávka
6 000€ 54 000€
Odložená daňová pohľadávka
281 000€ 273 000€ 195 000€
Ostatný majetok
275 000€ 227 000€ 163 000€
Aktívne časové rozlíšenie
Aktíva spolu
18 920 000€ 18 290 000€ 16 376 000€
PASÍVA
Záväzky voči bankám
Vklady a bežné účty bánk
Záväzky voči klientom
Vklady klientov
Ostatné záväzky voči bankám
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
Emitované cenné papiere
Záväzky z obchodného styku
Derivátové finančné záväzky
Záväzky z úverov a repoobchodov
Technické rezervy
Záväzky z poistenia a zaistenia
Vklady pri pasívnom zaistení
Záväzky z emitovaných cenných papierov
Finančné záväzky
Ostatné záväzky
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
Ostatné rezervy
Rezervy
Záväzky
Ostatné záväzky
2 133 000€ 2 085 000€ 1 640 000€
Podriadené finančné záväzky
Daňové záväzky
342 000€ 599 000€ 448 000€
Pasívne časové rozlíšenie
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
Záväzky celkom
2 475 000€ 2 684 000€ 2 088 000€
Vlastné imanie
16 445 000€ 15 606 000€ 14 288 000€
Základné imane
1 700 000€ 1 700 000€ 1 700 000€
Emisné ážio
Kapitálové fondy
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
347 000€ 347 000€ 347 000€
Nerealizované zisky a straty
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
14 398 000€ 13 559 000€ 12 241 000€
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
Podiely iných vlastníkov
Pasíva spolu
18 920 000€ 18 290 000€ 16 376 000€