Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
197 637 349 € 196 205 275 € 207 254 649 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
52 986 161 € 53 230 648 € 57 852 953 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
509 548 € 483 260 € 388 422 €
005
A.I.2
Software
509 548 € 483 260 € 388 422 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
22 759 105 € 23 778 595 € 25 549 105 €
013
A.II.2
Stavby
18 432 556 € 19 299 986 € 20 133 509 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 057 857 € 4 289 509 € 5 415 596 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
268 692 € 189 100 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
29 717 508 € 28 968 793 € 31 915 426 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
11 937 883 € 11 964 125 € 12 071 421 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
11 337 238 € 11 337 239 € 7 011 856 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
6 442 387 € 5 667 429 € 12 832 149 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
140 932 710 € 140 221 736 € 143 706 189 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
57 979 008 € 52 422 424 € 47 937 055 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 254 483 € 1 287 993 € 1 146 289 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 254 483 € 1 287 993 € 1 146 289 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
81 091 321 € 85 622 959 € 94 519 441 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
78 958 443 € 81 177 247 € 74 606 127 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0 € 1 015 065 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 132 878 € 3 430 647 € 19 913 314 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
607 898 € 888 360 € 103 404 €
056
B.IV.1
Peniaze
57 446 € 49 269 € 45 210 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
550 452 € 839 091 € 58 194 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 718 478 € 2 752 891 € 5 695 507 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
325 169 € 276 883 € 282 021 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 393 309 € 2 476 008 € 5 413 486 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
197 637 349 € 196 205 275 € 207 254 649 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
36 802 782 € 34 199 285 € 43 008 929 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
2 172 159 € 2 172 159 € 2 172 159 €
069
A.I.1
Základné imanie
2 172 159 € 2 172 159 € 2 172 159 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
5 696 469 € 5 437 742 € 16 096 612 €
074
A.II.1
Emisné ážio
25 227 € 25 227 € 25 227 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
5 671 242 € 5 412 515 € 16 071 385 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
26 494 239 € 23 985 268 € 22 901 125 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
26 494 239 € 23 985 268 € 22 901 125 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 439 915 € 2 604 116 € 1 839 033 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
160 834 567 € 162 005 990 € 164 245 720 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
8 706 922 € 10 189 840 € 5 076 674 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 320 863 € 7 370 250 € 1 940 897 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
7 386 059 € 2 819 590 € 3 135 777 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 345 555 € 4 965 406 € 1 935 541 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 956 487 € 3 652 067 € 714 870 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 389 068 € 1 313 339 € 1 220 671 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
88 320 299 € 87 161 358 € 99 895 363 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
84 391 852 € 83 909 861 € 90 078 291 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
684 631 € 623 254 € 574 864 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 243 816 € 2 628 243 € 9 242 208 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
60 461 791 € 59 689 386 € 57 338 142 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 380 000 € 4 100 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
57 081 791 € 55 589 386 € 57 338 142 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé