Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
191 819 041 € 197 637 349 € 196 205 275 € 207 254 649 € 183 337 290 € 164 661 536 € 186 324 087 € 178 575 726 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
56 325 712 € 52 986 161 € 53 230 648 € 57 852 953 € 48 817 438 € 39 098 067 € 39 609 987 € 45 245 853 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
402 673 € 509 548 € 483 260 € 388 422 € 204 913 € 94 381 € 1 471 337 € 1 741 276 €
005
A.I.2
Software
402 673€ 509 548€ 483 260€ 388 422€ 204 913€ 94 381€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
23 662 617 € 22 759 105 € 23 778 595 € 25 549 105 € 25 710 151 € 20 381 393 € 25 933 302 € 28 371 499 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
20 458 378€ 18 432 556€ 19 299 986€ 20 133 509€ 20 668 609€ 18 120 819€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 946 855€ 4 057 857€ 4 289 509€ 5 415 596€ 5 041 542€ 2 260 574€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
257 384€ 268 692€ 189 100€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
32 260 422 € 29 717 508 € 28 968 793 € 31 915 426 € 22 902 374 € 18 622 293 € 12 205 348 € 15 133 078 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
14 999 986€ 11 937 883€ 11 964 125€ 12 071 421€ 11 801 493€ 12 766 436€ 8 066 479€ 7 988 499€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
11 485 486€ 11 337 238€ 11 337 239€ 7 011 856€ 11 856€ 11 856€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
10 456€ 60 247€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
5 774 950€ 6 442 387€ 5 667 429€ 12 832 149€ 11 089 025€ 5 844 001€ 4 128 413€ 7 084 332€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
132 643 931 € 140 932 710 € 140 221 736 € 143 706 189 € 130 217 976 € 122 605 876 € 144 994 058 € 131 211 385 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
53 334 625 € 57 979 008 € 52 422 424 € 47 937 055 € 42 359 177 € 42 850 440 € 56 095 632 € 50 668 407 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 196 942 € 1 254 483 € 1 287 993 € 1 146 289 € 1 061 708 € 1 297 039 € 1 071 611 € 1 433 144 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 196 942€ 1 254 483€ 1 287 993€ 1 146 289€ 1 061 708€ 1 297 039€ 1 071 611€ 1 433 144€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
76 131 602 € 81 091 321 € 85 622 959 € 94 519 441 € 85 623 811 € 69 215 742 € 87 139 804 € 73 671 274 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
73 936 980€ 78 958 443€ 81 177 247€ 74 606 127€ 64 918 937€ 64 884 689€ 84 409 471€ 70 251 433€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
378 263€ 0€ 1 015 065€ 174 279€ 1 315 930€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 816 359€ 2 132 878€ 3 430 647€ 19 913 314€ 20 704 874€ 4 331 053€ 2 556 054€ 2 103 911€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 980 762 € 607 898 € 888 360 € 103 404 € 1 173 280 € 9 242 655 € 687 011 € 5 438 560 €
056
B.IV.1
Peniaze
54 916€ 57 446€ 49 269€ 45 210€ 69 948€ 40 310€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 924 921€ 550 452€ 839 091€ 58 194€ 1 103 332€ 9 202 345€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
925€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 849 398 € 3 718 478 € 2 752 891 € 5 695 507 € 4 301 876 € 2 957 593 € 1 720 042 € 2 118 487 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
204 876€ 325 169€ 276 883€ 282 021€ 306 400€ 126 587€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 644 522€ 3 393 309€ 2 476 008€ 5 413 486€ 3 995 476€ 2 831 006€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
191 819 041 € 197 637 349 € 196 205 275 € 207 254 649 € 183 337 290 € 164 661 536 € 186 324 087 € 178 575 726 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
41 056 750 € 36 802 782 € 34 199 285 € 43 008 929 € 42 288 619 € 41 861 735 € 31 116 691 € 30 339 832 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
2 172 159 € 2 172 159 € 2 172 159 € 2 172 159 € 2 172 159 € 2 172 159 € 2 172 159 € 2 172 159 €
069
A.I.1
Základné imanie
2 172 159€ 2 172 159€ 2 172 159€ 2 172 159€ 2 172 159€ 2 172 159€ 2 172 159€ 2 172 159€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
10 158 012 € 5 696 469 € 5 437 742 € 16 096 612 € 16 832 144 € 17 377 894 € 10 770 115 € 10 838 320 €
074
A.II.1
Emisné ážio
25 227€ 25 227€ 25 227€ 25 227€ 25 227€ 25 227€ 25 227€ 25 227€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
10 132 785€ 5 671 242€ 5 412 515€ 16 071 385€ 16 806 917€ 17 352 667€ 10 744 888€ 10 813 093€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
26 274 960 € 26 494 239 € 23 985 268 € 22 901 125 € 21 602 072 € 20 413 416 € 16 529 403 € 14 153 548 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
26 274 960€ 26 494 239€ 23 985 268€ 22 901 125€ 21 602 072€ 20 413 416€ 16 529 403€ 14 153 548€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 451 619 € 2 439 915 € 2 604 116 € 1 839 033 € 1 682 244 € 1 898 266 € 1 645 014 € 3 175 804 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
150 762 291 € 160 834 567 € 162 005 990 € 164 245 720 € 141 048 671 € 122 799 801 € 155 207 396 € 148 235 893 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 268 953 € 8 706 922 € 10 189 840 € 5 076 674 € 4 516 944 € 4 563 018 € 6 052 324 € 7 383 690 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 536 334€ 1 320 863€ 7 370 250€ 1 940 897€ 1 618 367€ 1 652 484€ 2 862 726€ 3 361 484€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 732 619€ 7 386 059€ 2 819 590€ 3 135 777€ 2 898 577€ 2 910 534€ 3 189 598€ 4 022 206€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 479 506 € 3 345 555 € 4 965 406 € 1 935 541 € 7 774 809 € 2 326 390 € 2 716 563 € 2 688 354 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
92 472€ 1 956 487€ 3 652 067€ 714 870€ 6 386 825€ 931 879€ 2 207 971€ 2 319 387€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 387 034€ 1 389 068€ 1 313 339€ 1 220 671€ 1 387 984€ 1 394 511€ 508 592€ 368 967€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
83 683 520 € 88 320 299 € 87 161 358 € 99 895 363 € 84 006 040 € 86 082 816 € 103 719 940 € 96 654 441 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
80 721 461€ 84 391 852€ 83 909 861€ 90 078 291€ 80 686 451€ 78 218 503€ 101 828 730€ 94 224 502€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
664 190€ 684 631€ 623 254€ 574 864€ 540 749€ 504 434€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 297 869€ 3 243 816€ 2 628 243€ 9 242 208€ 2 778 840€ 7 359 879€ 1 891 210€ 2 429 939€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
512 746€ 684 724€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
61 330 312 € 60 461 791 € 59 689 386 € 57 338 142 € 44 238 132 € 29 142 853 € 42 718 569 € 41 509 408 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 660 000€ 3 380 000€ 4 100 000€ 0€ 512 747€ 3 210 882€ 4 264 058€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
58 670 312€ 57 081 791€ 55 589 386€ 57 338 142€ 44 238 132€ 28 630 106€ 39 507 687€ 37 245 350€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé