Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
581 877 803 € 549 292 295 € 515 008 158 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
573 034 167€ 543 850 005€ 510 781 356€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 892 254€ 4 548 520€ 3 006 887€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 639 186€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
-2 687 804€ 893 770€ 1 219 915€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
574 641 045 € 544 423 950 € 513 186 876 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
545 630 967€ 517 618 440€ 487 738 808€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 938 061€ 2 187 259€ 1 921 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
6 446 042€ 6 935 090€ 5 039 643€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
15 045 419 € 14 003 469 € 14 084 011 €
16
E.1.
Mzdové náklady
10 666 124€ 9 963 525€ 9 822 892€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
50 740€ 46 819€ 43 765€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 745 653€ 3 497 490€ 3 427 193€
19
E.4.
Sociálne náklady
582 902€ 495 635€ 790 161€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 791 193€ 1 773 391€ 1 911 027€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 966 734€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-872 528€ 314 365€ -197 589€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
695 157€ 1 591 936€ 2 689 976€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
7 236 758 € 4 868 345 € 1 821 282 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
23 911 351 € 21 657 736 € 19 088 792 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
294 644 € 545 639 € 1 880 628 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ -2 851 656€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
35 158 € 311 129 € 4 207 973 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35 158€ 311 129€ 4 207 973€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
81 904 € 7 075 € 143 846 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
81 904€ 7 075€ 143 846€
42
XII.
Kurzové zisky
172 362€ 223 120€ 377 590€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5 220€ 4 315€ 2 875€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 133 411 € 998 167 € 2 561 995 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
854 213 € 671 043 € 528 065 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
854 213€ 671 043€ 528 065€
52
O.
Kurzové straty
227 883€ 263 170€ 409 346€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
51 315€ 63 954€ 1 624 584€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-838 767 € -452 528 € -681 367 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
6 397 991 € 4 415 817 € 1 139 915 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 535 675 € 679 598 € -135 080 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 575 753€ 652 036€ 111 620€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-40 078€ 27 562€ -246 700€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 862 316 € 3 736 219 € 1 274 995 €