Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Privatbanka, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
 
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
 
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
 
Úvery a pohľadávky
 
Daňové pohľadávky
 
Pohľadávky voči klientom
 
Pohľadávky voči bankám
 
Úvery poskytnuté klientom, brutto
 
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
 
Finančné investície držané do splatnosti
 
Finančné aktíva na predaj
 
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
 
Nehmotný majetok
 
Hmotný majetok a majetok na predaj
 
Daňové pohľadávky
 
Splatná daňová pohľadávka
 
Odložená daňová pohľadávka
 
Ostatný majetok
 
Aktíva spolu
PASÍVA
 
Záväzky voči bankám
 
Vklady a bežné účty bánk
 
Záväzky voči klientom
 
Vklady klientov
 
Emitované cenné papiere
 
Rezervy
 
Ostatné záväzky
 
Daňové záväzky
 
Záväzky celkom
 
Vlastné imanie
 
Základné imane
 
Emisné ážio
 
Kapitálové fondy
 
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
 
Pasíva spolu