Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mondi SCP, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
883 474 000 € 613 714 000 € 442 970 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
863 393 000€ 584 430 000€ 429 206 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 162 000€ 3 787 000€ 3 187 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 926 000€ 13 566 000€ -3 127 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 402 000€ 1 454 000€ 991 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 591 000€ 10 477 000€ 12 713 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
789 878 000 € 606 056 000 € 438 922 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
550 986 000€ 391 219 000€ 267 406 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
126 437 000€ 106 790 000€ 78 868 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
49 914 000 € 46 561 000 € 40 769 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
35 501 000€ 33 000 000€ 29 029 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
12 907 000€ 11 979 000€ 10 587 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 506 000€ 1 582 000€ 1 153 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
55 490 000€ 53 364 000€ 47 854 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
678 000€ 769 000€ 749 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
46 000€ 3 000€ -14 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 327 000€ 7 350 000€ 3 290 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
93 596 000 € 7 658 000 € 4 048 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
193 058 000 € 103 774 000 € 82 992 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 673 000 € 5 002 000 € 13 281 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
463 000 € 14 000 € 55 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
20 000€ 9 000€ 29 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5 190 000€ 4 979 000€ 13 197 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
67 840 000 € 1 233 000 € 1 044 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
975 000 € 1 135 000 € 966 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
22 000€ 28 000€ -14 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
66 843 000€ 70 000€ 92 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-62 167 000 € 3 769 000 € 12 237 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
31 429 000 € 11 427 000 € 16 285 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
15 107 000 € 1 806 000 € 1 208 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
9 033 000€ 1 171 000€ 2 539 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
6 074 000€ 635 000€ -1 331 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
16 322 000 € 9 621 000 € 15 077 000 €