Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 371 670 € 6 605 136 € 3 331 076 € 3 953 812 € 2 409 547 € 2 468 938 € 2 457 928 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 177 967 € 5 052 947 € 1 964 243 € 2 215 674 € 1 325 686 € 1 305 848 € 1 452 860 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
2 357 975 € 2 975 603 € 1 844 € 2 744 € 544 € 1 144 € 1 744 €
005
A.I.2
Software
44€ 944€ 1 844€ 2 744€ 544€ 1 144€ 1 744€
007
A.I.4
Goodwill
2 357 931€ 2 974 659€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
1 819 992 € 2 077 344 € 1 962 399 € 2 212 930 € 1 325 142 € 1 304 704 € 1 451 116 €
012
A.II.1
Pozemky
406 104€ 406 104€ 55 104€ 55 104€ 55 104€ 55 104€ 55 104€
013
A.II.2
Stavby
499 998€ 564 784€ 570 709€ 635 137€ 699 790€ 764 482€ 541 049€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
913 890€ 1 106 456€ 1 248 816€ 1 522 689€ 570 248€ 485 118€ 577 045€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
87 770€ 285 725€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
-7 807€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
(063A)-/096A/)
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 172 530 € 1 534 514 € 1 345 676 € 1 717 126 € 1 063 712 € 1 144 222 € 986 484 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
244 780 € 280 675 € 300 523 € 260 726 € 259 633 € 228 769 € 259 894 €
035
B.I.1
Materiál
231 571€ 261 647€ 281 012€ 241 910€ 238 711€ 209 309€ 239 984€
037
B.I.3
Výrobky
1 893€ 3 819€ 2 143€ 3 163€ 2 254€ 3 857€ 2 890€
039
B.I.5
Tovar
11 316€ 15 209€ 17 368€ 15 653€ 18 668€ 15 603€ 17 020€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
579 878 € 1 084 190 € 1 006 857 € 1 421 136 € 736 012 € 880 965 € 704 520 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
571 174 € 1 041 121 € 973 999 € 969 306 € 735 671 € 844 458 € 701 313 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
571 174€ 1 041 121€ 973 999€ 969 306€ 735 671€ 844 458€ 701 313€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
25 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 019€ 168€ 31 983€ 451 440€ 134€ 11 013€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 685€ 42 901€ 875€ 390€ 207€ 494€ 3 207€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67+...+70]
0 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
347 872 € 169 649 € 38 296 € 35 264 € 68 067 € 34 488 € 22 070 €
072
B.V.1.
Peniaze
37 212€ 40 456€ 38 296€ 35 264€ 68 067€ 34 488€ 22 070€
073
B.V.2.
Účty v bankách
310 660€ 129 193€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
21 173 € 17 675 € 21 157 € 21 012 € 20 149 € 18 868 € 18 584 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
292€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
20 881€ 17 675€ 21 157€ 21 012€ 20 149€ 18 868€ 18 584€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 371 670 € 6 605 136 € 3 331 076 € 3 953 812 € 2 409 547 € 2 468 938 € 2 457 928 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 144 825 € 1 137 765 € 984 490 € 1 081 835 € 964 161 € 928 234 € 802 082 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
331 946 € 331 946 € 331 946 € 331 946 € 331 946 € 331 946 € 331 946 €
082
A.I.1
Základné imanie
331 946€ 331 946€ 331 946€ 331 946€ 331 946€ 331 946€ 331 946€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
53 110€ 53 110€ 53 110€ 53 110€ 53 110€ 53 110€ 53 110€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
66 390 € 66 390 € 66 390 € 66 390 € 66 390 € 66 390 € 66 390 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
66 390€ 66 390€ 66 390€ 66 390€ 66 390€ 66 390€ 66 390€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
92 943 € 92 943 € 92 943 € 92 943 € 92 943 € 92 943 € 92 943 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
92 943€ 92 943€ 92 943€ 92 943€ 92 943€ 92 943€ 92 943€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
24 € 24 € 24 € 24 € 24 € 24 € 24 €
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
24€ 24€ 24€ 24€ 24€ 24€ 24€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
593 352 € 440 077 € 537 422 € 419 748 € 129 786 € 257 668 € 132 519 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
593 352€ 440 077€ 537 422€ 419 748€ 129 786€ 257 668€ 132 519€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
7 060 € 153 275 € -97 345 € 117 674 € 289 962 € 126 153 € 125 150 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 022 868 € 5 211 512 € 2 039 952 € 2 510 091 € 1 436 164 € 1 515 818 € 1 557 371 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
199 941 € 180 793 € 31 553 € 70 459 € 99 775 € 98 780 € 136 310 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
0 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
88 612€ 53 381€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
23 975€ 25 893€ 6 012€ 4 346€ 15 656€ 26 441€ 24 335€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
14 345€ 29 885€ 45 425€ 4 648€ 17 959€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
87 354€ 101 519€ 11 196€ 36 228€ 38 694€ 67 691€ 94 016€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 028 499€ 1 615 371€ 398 089€ 534 961€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
873 575 € 1 008 015 € 826 570 € 864 857 € 896 971 € 1 000 307 € 909 570 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
222 621 € 374 726 € 461 167 € 525 425 € 502 879 € 696 625 € 604 227 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
222 621€ 374 726€ 461 167€ 525 425€ 502 879€ 696 625€ 604 227€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
190 000€ 220 903€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
175 748€ 158 522€ 158 085€ 153 837€ 137 723€ 121 864€ 116 647€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
114 173€ 103 174€ 102 445€ 97 840€ 90 363€ 81 655€ 75 347€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
118 036€ 105 988€ 87 517€ 70 030€ 143 590€ 84 810€ 98 409€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
52 997€ 44 702€ 17 356€ 17 725€ 22 416€ 15 353€ 14 940€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
153 981 € 138 976 € 129 310 € 148 145 € 162 054 € 135 927 € 101 776 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
151 169€ 136 162€ 126 510€ 125 143€ 108 447€ 113 515€ 81 600€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 812€ 2 814€ 2 800€ 23 002€ 53 607€ 22 412€ 20 176€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
436 872€ 763 357€ 654 430€ 891 669€ 227 364€ 280 804€ 409 715€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 330 000€ 1 505 000€ 50 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
203 977 € 255 859 € 306 634 € 361 886 € 9 222 € 24 886 € 98 475 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
152 648€ 203 977€ 255 305€ 306 634€ 4 121€ 9 222€ 24 886€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
51 329€ 51 882€ 51 329€ 55 252€ 5 101€ 15 664€ 73 589€