Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 212 164 € 5 310 353 € 4 994 200 € 4 399 255 € 4 034 898 € 3 757 110 € 3 491 605 € 3 216 349 € 2 616 480 € 2 114 514 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 533 026 € 429 073 € 410 945 € 442 456 € 435 740 € 438 851 € 310 963 € 280 420 € 243 046 € 233 912 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
102 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
102€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 533 026 € 429 073 € 410 945 € 442 456 € 435 740 € 438 851 € 310 963 € 280 420 € 243 046 € 233 810 €
012
A.II.1
Pozemky
174 590€ 174 590€ 174 590€ 174 590€ 174 590€ 174 590€ 38 904€ 38 904€ 38 904€ 38 904€
013
A.II.2
Stavby
56 924€ 68 200€ 79 477€ 90 753€ 102 030€ 113 307€ 124 584€ 135 861€ 147 138€ 169 692€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
305 737€ 118 858€ 140 457€ 174 043€ 157 270€ 149 104€ 147 475€ 105 655€ 57 004€ 25 214€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
995 775€ 67 425€ 16 421€ 3 070€ 1 850€ 1 850€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 659 919 € 4 864 258 € 4 571 419 € 3 946 090 € 3 589 222 € 3 305 397 € 3 170 141 € 2 926 405 € 2 364 644 € 1 874 185 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
904 118 € 839 280 € 865 011 € 988 487 € 964 923 € 799 963 € 768 354 € 666 282 € 584 074 € 390 535 €
035
B.I.1
Materiál
12 759€ 19 941€ 7 354€ 6 283€ 13 514€ 5 102€ 12 743€ 11 495€ 8 495€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
891 359€ 819 339€ 857 657€ 982 204€ 964 923€ 786 449€ 763 252€ 653 539€ 572 579€ 382 040€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
206 516 € 186 705 € 181 904 € 158 130 € 153 435 € 115 159 € 97 447 € 93 491 € 53 935 € 41 012 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
206 516€ 186 705€ 181 904€ 158 130€ 153 435€ 115 159€ 97 447€ 93 491€ 53 935€ 41 012€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 168 764 € 1 859 262 € 2 041 057 € 1 392 607 € 1 693 634 € 1 642 947 € 1 421 754 € 1 462 903 € 956 380 € 742 489 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 168 764 € 1 859 262 € 1 981 256 € 1 365 709 € 1 673 845 € 1 642 947 € 1 421 815 € 1 462 903 € 956 380 € 742 339 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
9 267€ 777€ 539€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 159 497€ 1 859 262€ 1 980 479€ 1 365 170€ 1 673 845€ 1 642 947€ 1 421 815€ 1 462 903€ 956 380€ 742 339€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
59 585€ 26 898€ 19 789€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
216€ -61€ 150€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 380 521 € 1 979 011 € 1 483 447 € 1 406 866 € 777 230 € 747 328 € 882 586 € 703 729 € 770 255 € 700 149 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 731€ 3 703€ 3 134€ 2 250€ 4 616€ 4 956€ 4 162€ 6 991€ 5 444€ 7 959€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 373 790€ 1 975 308€ 1 480 313€ 1 404 616€ 772 614€ 742 372€ 878 424€ 696 738€ 764 811€ 692 190€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
19 219 € 17 022 € 11 836 € 10 709 € 9 936 € 12 862 € 10 501 € 9 524 € 8 790 € 6 417 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
19 219€ 17 022€ 11 836€ 10 709€ 9 936€ 12 862€ 10 501€ 9 524€ 8 790€ 6 417€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 212 164 € 5 310 353 € 4 994 200 € 4 399 255 € 4 034 898 € 3 757 110 € 3 491 605 € 3 216 349 € 2 616 480 € 2 114 514 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 482 138 € 4 961 633 € 4 450 955 € 4 043 955 € 3 478 422 € 2 840 609 € 2 655 621 € 2 154 575 € 1 717 010 € 1 807 273 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 954 330 € 4 443 651 € 4 036 652 € 3 471 119 € 2 833 306 € 2 248 319 € 2 147 272 € 1 709 707 € 1 299 970 € 1 485 574 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 954 330€ 4 443 651€ 4 036 652€ 3 471 119€ 2 833 306€ 2 248 319€ 2 147 272€ 1 709 707€ 1 299 970€ 1 485 574€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
520 505 € 510 679 € 407 000 € 565 533 € 637 813 € 584 987 € 501 046 € 437 565 € 409 737 € 314 396 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
730 026 € 348 720 € 543 245 € 355 300 € 556 476 € 916 501 € 835 984 € 1 061 774 € 899 470 € 307 241 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 629 € 5 227 € 2 304 € 5 809 € 3 642 € 4 739 € 1 916 € 2 034 € 3 835 € 1 858 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 629€ 5 227€ 2 304€ 5 809€ 3 642€ 4 739€ 1 916€ 2 034€ 3 835€ 1 858€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
682 508 € 300 959 € 510 178 € 309 612 € 497 283 € 848 914 € 775 072 € 1 011 658 € 859 749 € 270 982 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
460 612 € 80 651 € 304 406 € 104 998 € 281 864 € 589 025 € 544 725 € 796 521 € 684 692 € 115 867 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
306 136€ 8 563€ 274 737€ 67 118€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
154 476€ 72 088€ 29 669€ 37 880€ 281 864€ 589 025€ 544 725€ 796 521€ 684 692€ 115 867€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
38 689€ 40 836€ 32 498€ 47 868€ 52 494€ 42 842€ 49 349€ 32 401€ 40 400€ 37 640€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
25 882€ 27 212€ 23 027€ 32 714€ 38 007€ 33 269€ 29 364€ 25 038€ 25 686€ 21 853€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
154 484€ 149 347€ 147 399€ 121 224€ 122 205€ 179 062€ 147 431€ 154 996€ 106 476€ 92 883€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 841€ 2 913€ 2 848€ 2 808€ 2 713€ 4 716€ 4 203€ 2 702€ 2 495€ 2 739€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
45 889 € 42 534 € 30 763 € 39 879 € 55 551 € 62 848 € 58 996 € 48 082 € 35 886 € 34 401 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
26 869€ 26 214€ 15 773€ 24 889€ 31 563€ 33 164€ 28 269€ 31 489€ 33 728€ 30 190€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
19 020€ 16 320€ 14 990€ 14 990€ 23 988€ 29 684€ 30 727€ 16 593€ 2 158€ 4 211€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé