Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COLAS Slovakia, a.s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
103 653 000 € 86 174 000 € 59 905 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 014 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
8 471 000€ 10 385 000€ 716 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
92 178 000€ 68 095 000€ 47 763 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
231 000€ 4 580 000€ 2 349 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 773 000€ 3 114 000€ 63 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
103 194 000 € 85 780 000 € 64 215 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
33 142 000€ 31 606 000€ 23 449 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
46 753 000€ 30 666 000€ 22 593 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
14 882 000 € 13 419 000 € 14 641 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
10 592 000€ 9 492 000€ 10 462 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 691 000€ 3 352 000€ 3 616 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
599 000€ 575 000€ 563 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 276 000€ 2 821 000€ 3 532 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
89 000€ 1 808 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
335 000€ 916 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 717 000€ 4 544 000€ 0€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
459 000 € 394 000 € -4 310 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
20 754 000 € 16 208 000 € 11 451 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
49 000 € 62 000 € 354 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
41 000 € 2 000 € 12 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
8 000€ 13 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 47 000€ 342 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
476 000 € 248 000 € 150 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
420 000 € 113 000 € 150 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
9 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
56 000€ 126 000€ 0€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-427 000 € -186 000 € 204 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
32 000 € 208 000 € -4 106 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 000 € 6 000 € 1 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 000€ 6 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
29 000 € 202 000 € -4 107 000 €