Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
11 629 237 € 10 461 177 € 9 110 021 € 7 625 096 € 7 961 166 € 10 150 999 € 4 709 782 € 6 898 596 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 094 411 € 3 605 821 € 2 999 702 € 3 119 994 € 2 566 351 € 1 320 272 € 1 506 253 € 1 449 064 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
856 602 € 1 012 464 € 717 788 € 822 038 € 753 773 € 5 504 € 184 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
484 723€ 416 996€ 521 245€
005
A.I.2
Software
371 879€ 398 925€ 5 504€ 184€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
196 543€ 196 543€ 822 038€ 753 773€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 960 971 € 2 269 818 € 1 646 055 € 1 682 792 € 1 759 226 € 1 224 672 € 1 297 649 € 1 245 782 €
012
A.II.1
Pozemky
631 554€ 631 554€ 631 554€ 631 554€ 631 554€ 631 554€ 631 554€ 495 445€
013
A.II.2
Stavby
167 688€ 207 435€ 217 498€ 228 707€ 266 791€ 307 204€ 269 537€ 429 931€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 155 293€ 1 424 393€ 795 742€ 155 842€ 200 681€ 284 653€ 283 482€ 158 681€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 436€ 6 436€ 1 261€ 666 689€ 660 200€ 1 261€ 91 976€ 161 725€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
21 100€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
276 838 € 323 539 € 635 859 € 615 164 € 53 352 € 95 600 € 203 100 € 203 098 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
249 870€ 204 640€ 200 414€ 194 917€ 6 639€ 3 387€ 3 387€ 3 386€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
26 594€ 118 525€ 435 071€ 419 873€ 46 339€ 46 339€ 46 339€ 46 339€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
374€ 374€ 374€ 374€ 374€ 374€ 374€ 373€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
45 500€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
153 000€ 153 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
8 526 461 € 6 843 121 € 6 100 547 € 4 493 790 € 5 351 550 € 8 802 921 € 3 141 859 € 5 440 150 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
7 373 192 € 4 632 995 € 3 953 317 € 3 624 853 € 3 115 325 € 7 188 082 € 1 444 700 € 3 335 463 €
032
B.I.1
Materiál
3 131€ 1 004€ 655€ 805€ 514€ 1 555€ 1 950€ 2 084€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
7 370 061€ 4 615 630€ 3 952 662€ 3 624 048€ 3 114 811€ 7 186 527€ 1 141 558€
034
B.I.3
Výrobky
036
B.I.5
Tovar
16 361€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
301 192€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
56 477 € 67 843 € 79 418 € 137 426 € 7 692 € 359 038 € 4 481 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 481€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
359 038€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
56 477€ 67 843€ 79 418€ 137 426€ 7 692€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 088 591 € 2 133 440 € 2 056 399 € 680 426 € 2 207 969 € 1 589 746 € 1 098 823 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
607 215€ 1 660 839€ 1 470 666€ 491 079€ 1 554 278€ 724 651€ 999 488€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
8 225€ 8 225€ 472 749€ 559 497€ 87 643€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
16 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
22 642€ 130 992€ 547€ 324€ 128 891€ 192€ 1 487€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
458 734€ 472 601€ 446 516€ 180 575€ 180 618€ 176 707€ 11 500€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
8 201 € 8 843 € 11 413 € 51 085 € 20 564 € 25 093 € 239 298 € 313 690 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 037€ 7 345€ 8 752€ 12 629€ 19 057€ 23 734€ 36 815€ 14 701€
057
B.IV.2
Účty v bankách
164€ 1 498€ 2 661€ 38 456€ 1 507€ 1 359€ 202 483€ 298 989€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
8 365 € 12 235 € 9 772 € 11 312 € 43 265 € 27 806 € 61 670 € 9 382 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
80€ 186€ 292€ 398€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 365€ 12 235€ 9 772€ 9 626€ 13 718€ 23 204€ 58 644€ 9 381€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 606€ 29 361€ 4 310€ 2 628€ 1€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
11 629 237 € 10 461 177 € 9 110 021 € 7 625 096 € 7 961 166 € 10 150 999 € 4 709 782 € 6 898 596 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 604 623 € 2 645 587 € 2 920 975 € 2 893 145 € 2 331 122 € 2 315 479 € 2 330 421 € 2 057 519 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 140 420 € 1 140 420 € 1 140 420 € 1 140 420 € 1 140 420 € 1 140 420 € 1 140 420 € 1 140 420 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 140 420€ 1 140 420€ 1 140 420€ 1 140 420€ 1 140 420€ 1 140 420€ 1 140 420€ 1 140 420€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
388 940 € 435 641 € 747 961 € 727 267 € 165 454 € 165 454 € 279 475 € 279 475 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
165 454€ 165 454€ 165 454€ 165 454€ 165 454€ 165 454€ 165 454€ 165 454€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
114 021€ 114 021€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
223 486€ 270 187€ 582 507€ 561 813€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
465 667 € 461 960 € 461 245 € 461 200 € 459 957 € 459 792 € 335 831 € 304 886 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
230 266€ 226 559€ 225 844€ 225 799€ 224 556€ 224 391€ 100 430€ 69 485€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
235 401€ 235 401€ 235 401€ 235 401€ 235 401€ 235 401€ 235 401€ 235 401€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
603 117 € 570 491 € 564 205 € 563 800 € 552 866 € 548 158 € 475 295 € 246 585 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
603 117€ 570 491€ 564 205€ 563 800€ 552 866€ 548 158€ 475 295€ 246 585€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
6 479 € 37 075 € 7 144 € 458 € 12 425 € 1 655 € 99 400 € 86 153 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 651 238 € 7 813 416 € 6 184 207 € 4 729 720 € 5 624 928 € 7 825 957 € 2 276 394 € 4 839 447 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
75 641 € 79 178 € 67 051 € 33 831 € 66 463 € 69 611 € 72 789 € 48 806 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
75 641€ 79 178€ 67 051€ 33 831€ 66 463€ 69 611€ 72 789€ 48 806€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 012 789 € 528 755 € 598 369 € 434 571 € 184 120 € 130 470 € 109 803 € 53 048 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
100 980€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
51 185€ 48 338€ 43 075€ 37 314€ 32 953€ 28 058€ 7 248€ 21 028€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
961 604€ 480 417€ 555 294€ 397 257€ 151 167€ 100 980€ 31 605€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 432€ 1 575€ 415€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 918 808 € 4 481 898 € 1 736 168 € 1 631 119 € 2 585 207 € 1 919 643 € 848 144 € 2 893 381 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 185 736€ 3 819 866€ 1 252 375€ 709 181€ 2 369 845€ 1 751 825€ 483 399€ 2 037 949€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
223 450€ 50 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
85 270€ 96 757€ 85 900€ 73 348€ 56 001€ 85 409€ 144 215€ 79 076€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
102 190€ 58 259€ 59 509€ 49 699€ 37 030€ 55 601€ 88 256€ 41 342€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
64 561€ 199 764€ 68 769€ 249 617€ 122 236€ 26 368€ 125 745€ 598 698€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
257 601€ 257 252€ 269 615€ 549 274€ 95€ 440€ 6 529€ 136 316€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
440 000€ 500 000€ 650 000€ 337 272€ 383 072€ 255 000€ 100 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 204 000 € 2 223 585 € 3 132 619 € 2 292 927 € 2 406 066 € 5 451 233 € 1 245 658 € 1 744 212 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
4 085 787€ 167 426€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 204 000€ 2 223 585€ 3 132 619€ 2 292 927€ 2 406 066€ 1 365 446€ 1 078 232€ 1 744 212€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
373 376 € 2 174 € 4 839 € 2 231 € 5 116 € 9 563 € 102 967 € 1 630 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
5 231€ 2 174€ 4 839€ 2 231€ 5 116€ 9 563€ 102 967€ 1 618€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
368 145€ 12€