Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FOTONICA Slovakia, s.r.o. Košice

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
77 732 € 114 224 € 14 066 € 11 116 € 9 217 € 9 384 € 8 887 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
861 € 2 300 € 3 739 € 5 178 € 7 250 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
861 € 2 300 € 3 739 € 5 178 € 7 250 €
012
A.II.1
Pozemky
861€ 2 300€ 3 739€ 5 178€
013
A.II.2
Stavby
7 250€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
77 732 € 114 224 € 13 205 € 8 816 € 5 478 € 4 206 € 1 487 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
135 € 0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
56 € 289 € 132 € 135 € 157 € 0 € 252 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
135€ 128€ 128€ 128€ 0€ 252€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
56€ 154€ 4€ 7€ 29€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
77 541 € 113 935 € 13 073 € 8 681 € 5 321 € 4 206 € 1 235 €
056
B.IV.1
Peniaze
77 541€ 113 935€ 13 073€ 8 681€ 5 321€ 4 206€ 603€
057
B.IV.2
Účty v bankách
632€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
150 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
150€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
77 732 € 114 224 € 14 066 € 11 116 € 9 217 € 9 384 € 8 887 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
6 917 € 82 052 € -4 816 € -8 420 € -11 415 € -13 957 € -15 646 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
976 € 976 € 976 € 976 € 976 € 976 € 976 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
976€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-12 433 € -16 035 € -19 032 € -21 572 € -23 263 € -22 582 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-22 582€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-699 € 86 869 € 3 603 € 2 996 € 2 541 € 1 690 € -680 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
70 815 € 32 172 € 18 882 € 19 536 € 20 632 € 23 341 € 23 967 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
0 € 100 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
100€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
346 € 10 396 € 17 896 € 18 696 € 19 696 € 22 096 € 23 118 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
23 118€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
70 469 € 21 776 € 986 € 840 € 936 € 1 245 € 749 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
33€ 243€ 26€ -120€ -24€ -353€ 215€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
70 436€ 569€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
0€ 163€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
27€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
21 533€ 960€ 960€ 960€ 1 029€ 241€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
103€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
566 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
566€