Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ELTRA, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
46 323 320€ 18 954 011€ 18 031 580€ 5 858 841€ 4 528 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
46 617 788 € 19 241 734 € 18 362 477 € 7 245 450 € 6 555 258 € 20 169 238 € 14 862 367 € 21 998 852 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
865 741€ 1 108 182€ 872 281€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 881 151€ 1 994 874€ 1 460 286€ 239 422€ 11 334 869€ 19 151 934€
05
III.
Tržby z predaja služieb
43 576 428€ 15 850 955€ 15 699 013€ 5 619 419€ 4 527 834€ 16 632 849€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-44 419€ 84 607€ 33 185€ 255 400€ 366 554€
07
V.
Aktivácia
40 128€ 48 818€ 674 161€ 2 863 484€ 1 391 605€ 824 654€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
95 344€ 160 368€ 145 345€ 1 014 004€ 868 666€ 661 266€ 2 121 424€ 1 999 992€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
243 543€ 42 748€ 112 239€ 68 387€ 118 043€ 11 639€ 14 469€ 22 272€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
40 849 845 € 14 392 529 € 13 460 327 € 5 898 064 € 5 404 434 € 9 275 005 € 9 333 904 € 10 345 963 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
626 454€ 814 981€ 732 357€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 752 997€ 3 047 032€ 3 319 612€ 1 411 137€ 1 499 773€ 3 231 798€ 2 573 718€ 3 927 716€
13
C.
Opravné položky k zásobám
9 568€ 1 257€ 3 918€ -12 536€ 49 216€
14
D.
Služby
32 162 404€ 4 971 832€ 6 221 967€ 1 358 286€ 721 423€ 2 809 768€ 2 092 540€ 2 705 997€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 606 647 € 3 144 561 € 2 566 729 € 2 142 356 € 2 307 540 € 2 551 331 € 2 325 609 € 2 373 940 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 535 973€ 2 240 002€ 1 830 858€ 1 523 020€ 1 618 208€ 1 799 718€ 1 640 151€ 1 673 069€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
10 800€ 10 800€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
924 810€ 805 643€ 665 426€ 564 364€ 609 520€ 675 753€ 613 493€ 622 266€
19
E.4.
Sociálne náklady
135 064€ 88 116€ 70 445€ 54 972€ 79 812€ 75 860€ 71 965€ 78 605€
20
F.
Dane a poplatky
39 701€ 34 160€ 31 563€ 41 781€ 26 070€ 27 253€ 25 141€ 28 544€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
521 014€ 2 261 639€ 424 063€ 453 743€ 380 230€ 404 088€ 480 583€ 474 644€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
521 014€ 450 666€ 424 063€ 453 743€ 380 230€ 404 088€ 480 583€ 474 644€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 810 973€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
54 040€ 81 139€ 124 360€ 653 255€ 484 714€ 202 551€ 1 096 216€ 748 099€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-28 986€ -28 986€ 5 589€ -278 074€ -28 986€ 670 647€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
77 020€ 64 914€ 64 744€ -155 547€ 213 542€ 77 202€ 69 450€ 87 023€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
5 767 943 € 4 849 205 € 4 902 150 € 1 347 386 € 1 150 824 € 10 894 233 € 5 528 463 € 11 652 889 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
9 727 478 € 10 203 516 € 7 827 039 € 3 406 172 € 3 298 137 € 13 454 767 € 8 060 216 € 13 342 875 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
921 037 € 106 280 € 49 181 € 49 € 59 595 € 94 639 € 30 585 € 207 772 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
20 000 € 24 997 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
24 997€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
20 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
51 628 € 64 088 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
51 628€ 64 088€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
240 658 € 55 266 € 165 € 10 409 € 30 135 € 459 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
240 658€ 55 266€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
165€ 10 409€ 30 135€ 459€
42
XII.
Kurzové zisky
680 379€ 51 014€ 45 042€ 3€ 7 575€ 142€ 450€ 182 316€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 139€ 46€ 227€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 072 302 € 215 948 € 134 344 € 13 227 € 18 591 € 14 322 € 19 183 € 32 619 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
3 651€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
276 921 € 95 711 € 48 468 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
276 921€ 95 711€ 48 468€
52
O.
Kurzové straty
683 015€ 54 856€ 56 361€ 1 975€ 3 540€ 2 395€ 615€ 1 144€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
112 366€ 65 381€ 29 515€ 11 252€ 11 400€ 11 927€ 18 568€ 31 475€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-151 265 € -109 668 € -85 163 € -13 178 € 41 004 € 80 317 € 11 402 € 175 153 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 616 678 € 4 739 537 € 4 816 987 € 1 334 208 € 1 191 828 € 10 974 550 € 5 539 865 € 11 828 042 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 191 311 € 1 031 239 € 1 080 442 € 117 831 € 2 911 € 2 420 958 € 1 231 794 € 2 724 639 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 128 597€ 1 419 429€ 1 065 731€ 249 578€ 2 911€ 2 445 861€ 1 214 711€ 2 734 468€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
62 714€ -388 190€ 14 711€ -131 747€ -24 903€ 17 083€ -9 829€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 425 367 € 3 708 298 € 3 736 545 € 1 216 377 € 1 188 917 € 8 553 592 € 4 308 071 € 9 103 403 €