Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SEMOS, spol. s r.o. Prešov v konkurze

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.06.2016
31.12.2018
01.06.2015
31.12.2017
01.01.2016
30.06.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
24 876 € 1 239 647 € 1 539 912 € 1 539 912 € 3 247 777 € 3 744 073 € 5 076 363 € 7 169 292 € 7 701 092 € 8 541 234 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
203 € 952 € 392 760 € 392 760 € 400 721 € 436 712 € 470 656 € 561 787 € 755 070 € 952 358 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 488 € 196 € 305 € 666 € 1 397 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
305€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 488€ 196€ 666€ 1 397€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
203 € 952 € 392 760 € 392 760 € 400 721 € 436 224 € 470 460 € 561 482 € 754 404 € 950 961 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€ 157 180€ 157 180€ 157 180€ 157 180€ 157 180€ 157 180€ 157 180€ 157 180€
013
A.II.2
Stavby
203€ 203€ 216 414€ 216 414€ 221 883€ 235 008€ 253 101€ 273 239€ 293 377€ 313 515€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 749€ 19 166€ 19 166€ 21 658€ 44 036€ 60 179€ 131 063€ 303 847€ 480 266€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
24 673 € 1 238 114 € 1 147 102 € 1 147 102 € 2 847 015 € 3 301 915 € 4 602 224 € 6 600 333 € 5 947 211 € 6 467 271 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 € 16 644 € 17 111 € 17 111 € 55 767 € 55 898 € 38 540 € 34 398 € 97 879 € 129 636 €
032
B.I.1
Materiál
0€ 16 644€ 15 812€ 15 812€ 53 516€ 53 773€ 26 686€ 19 682€ 75 660€ 106 632€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
036
B.I.5
Tovar
220€ 94€ 10 554€ 4 677€ 20 188€ 18 648€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 299€ 1 299€ 2 031€ 2 031€ 1 300€ 10 039€ 2 031€ 4 356€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 602 756 € 631 428 € 631 428 € 890 446 € 987 719 € 990 358 € 812 218 € 710 349 € 1 714 192 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 9 830€ 38 502€ 38 502€ 297 520€ 390 937€ 397 562€ 206 677€ 168 553€ 1 145 538€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 592 926€ 592 926€ 592 926€ 592 926€ 596 782€ 592 796€ 605 541€ 541 796€ 568 654€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
0 € 472 338 € 491 402 € 491 402 € 1 893 803 € 2 243 797 € 3 462 271 € 4 210 387 € 4 913 192 € 4 603 383 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 139 445€ 156 690€ 156 690€ 291 596€ 614 421€ 1 703 440€ 1 624 997€ 4 213 861€ 3 856 960€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 976 475€ 981 864€ 1 136 209€ 1 438 136€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 141 537€ 160 636€ 160 636€ 984 853€ 697 547€ 736 415€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 848€ 213 353€ 28 362€ 4 997€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€ 332 893€ 334 712€ 334 712€ 484 195€ 486 028€ 248 633€ 134 039€ 1 784€ 5 011€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
24 673 € 146 376 € 7 161 € 7 161 € 6 999 € 14 501 € 111 055 € 1 543 330 € 225 791 € 20 060 €
056
B.IV.1
Peniaze
0€ 118€ 319€ 319€ 678€ 991€ 55 697€ 8 795€ 48 292€ 17 177€
057
B.IV.2
Účty v bankách
24 673€ 146 258€ 6 842€ 6 842€ 6 321€ 13 510€ 55 358€ 1 534 535€ 177 499€ 2 883€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
0 € 581 € 50 € 50 € 41 € 5 446 € 3 483 € 7 172 € 998 811 € 1 121 605 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 581€ 50€ 50€ 41€ 3 483€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 446€ 7 172€ 6 981€ 4 465€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
991 830€ 1 117 140€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
24 876 € 1 239 647 € 1 539 912 € 1 539 912 € 3 247 777 € 3 744 073 € 5 076 363 € 7 169 292 € 7 701 092 € 8 541 234 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-2 277 378 € -1 160 876 € -1 424 379 € -1 424 379 € -2 996 € 90 470 € 640 617 € 225 562 € 592 653 € 944 616 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 €
069
A.I.1
Základné imanie
66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
205 804 € 205 804 € 205 804 € 205 804 € 205 804 € 205 804 € 205 920 € 205 920 € 116 € 116 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
205 804€ 205 804€ 205 804€ 205 804€ 205 804€ 205 804€ 205 804€ 205 804€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
116€ 116€ 116€ 116€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 755 € 6 755 € 6 755 € 6 755 € 6 755 € 6 755 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 755€ 6 755€ 6 755€ 6 755€ 6 755€ 6 755€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 452 288 € -1 673 435 € -1 500 629 € -1 500 629 € -188 154 € 134 650 € -617 314 € 758 728 € 858 310 € 916 337 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
132 152€ 83 811€ 83 811€ 83 811€ 1 302 497€ 1 287 612€ 758 728€ 858 310€ 916 337€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 584 440€ -1 757 246€ -1 584 440€ -1 584 440€ -1 490 651€ -1 152 962€ -617 314€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-1 104 037 € 233 612 € -202 697 € -202 697 € -93 789 € -323 127 € 978 984 € -812 113 € -338 800 € -44 864 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 302 254 € 2 400 523 € 2 964 291 € 2 964 291 € 3 250 773 € 3 653 603 € 4 435 674 € 6 943 658 € 7 108 439 € 7 581 027 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
0 € 0 € 23 048 € 23 048 € 76 858 € 92 312 € 117 716 € 80 566 € 88 533 € 113 050 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€ 10 648€ 10 648€ 21 922€ 27 584€ 28 752€ 50 395€ 53 983€ 61 614€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€ 0€ 12 400€ 12 400€ 54 936€ 64 728€ 88 964€ 30 171€ 34 550€ 51 436€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
328 060 € 241 212 € 799 982 € 799 982 € 464 469 € 513 020 € 516 362 € 659 789 € 890 529 € 942 524 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
328 060€ 241 212€ 371 152€ 371 152€ 457 771€ 507 056€ 510 018€ 653 237€ 685 815€ 719 087€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0€ 0€ 0€ 0€ 6 698€ 5 964€ 4 978€ 4 144€ 3 175€ 6 290€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 428 830€ 428 830€ 0€ 1 366€ 2 408€ 201 539€ 217 147€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 974 194 € 2 159 311 € 2 141 261 € 2 141 261 € 2 278 811 € 2 618 493 € 3 660 669 € 4 486 756 € 3 821 462 € 4 190 980 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 499 142€ 1 647 673€ 1 628 291€ 1 628 291€ 1 793 187€ 2 328 598€ 3 355 934€ 4 211 097€ 3 447 058€ 3 920 566€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
146 454€ 1 178€ 33 525€ 6 486€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
88 999€ 88 999€ 88 999€ 88 999€ 86 687€ 36 776€ 28 802€ 12 035€ 1 189€ 1 278€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
135 301€ 135 512€ 135 278€ 135 278€ 124 754€ 73 229€ 50 074€ 70 989€ 84 976€ 65 059€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
184 473€ 184 627€ 183 022€ 183 022€ 169 827€ 108 160€ 57 499€ 84 371€ 112 788€ 65 263€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
66 279€ 102 500€ 98 307€ 98 307€ 92 075€ 50 148€ 10 760€ 92 420€ 107 509€ 15 160€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
0€ 0€ 7 364€ 7 364€ 12 281€ 21 582€ 11 146€ 14 666€ 34 417€ 117 168€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 2 331€ 0€ 19 082€ 140 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 428 304 € 429 778 € 140 927 € 1 697 465 € 2 167 915 € 2 334 473 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 428 304€ 429 778€ 140 927€ 1 697 465€ 2 167 915€ 2 334 473€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
72 € 72 € 0 € 15 591 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
72€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 15 591€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
72€