Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
278 185 884 € 249 645 105 € 246 152 271 € 246 270 662 € 239 008 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
159 654 382 € 156 436 213 € 159 207 038 € 139 062 805 € 138 911 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
9 772 230 € 10 122 396 € 10 884 074 € 9 580 888 € 8 743 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
5 734 752 € 6 000 527 € 6 490 940 € 4 941 242 € 4 403 000 €
005
A.I.2
Software
3 520 439 € 3 612 364 € 3 913 151 € 4 233 349 € 4 022 000 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
11 769 € 8 090 € 9 142 € 3 001 € 3 000 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
50 522 € 26 660 € 23 518 € 4 900 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
454 748 € 474 755 € 447 323 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
398 396 € 315 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
106 929 190 € 105 516 020 € 110 360 431 € 108 506 803 € 112 290 000 €
012
A.II.1
Pozemky
27 421 222 € 27 375 916 € 27 609 800 € 30 623 200 € 30 623 000 €
013
A.II.2
Stavby
49 022 396 € 48 004 359 € 50 065 482 € 49 574 655 € 48 726 000 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 861 350 € 20 457 893 € 18 718 299 € 25 706 374 € 26 591 000 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
904 272 € 1 036 480 € 1 251 792 € 2 117 028 € 1 833 000 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 921 349 € 1 680 823 € 2 837 174 € 395 338 € 1 632 000 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 798 601 € 6 960 549 € 9 877 884 € 90 208 € 2 885 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
42 952 962 € 40 797 797 € 37 962 533 € 20 975 114 € 17 878 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
15 365 633 € 10 136 815 € 14 225 235 € 16 033 918 € 12 937 000 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
26 257 147 € 26 257 147 € 23 704 295 € 53 967 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
4 887 229 € 4 887 000 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
1 330 182 € 4 403 835 € 33 003 € 0 € 54 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
117 880 391 € 92 774 633 € 86 548 940 € 106 415 912 € 99 729 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
25 731 626 € 21 785 281 € 13 226 439 € 55 244 844 € 51 483 000 €
032
B.I.1
Materiál
25 574 595 € 21 675 884 € 13 221 399 € 16 530 767 € 19 163 000 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
38 438 000 € 30 219 000 €
034
B.I.3
Výrobky
0 €
036
B.I.5
Tovar
0 € 53 079 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
157 031 € 109 397 € 5 040 € 222 998 € 2 101 000 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
42 922 942 € 38 343 086 € 40 370 640 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 € 0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
35 816 848 € 38 155 488 € 37 672 739 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 800 000 € 150 000 € 1 551 033 € 0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
2 306 094 € 37 598 € 1 146 868 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
32 843 238 € 29 335 980 € 26 031 927 € 33 260 002 € 38 770 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
30 134 685 € 25 291 593 € 23 518 414 € 27 910 775 € 30 968 000 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a meterskej účtovnej jednotke
700 000 € 700 000 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 708 553 € 4 044 387 € 2 513 513 € 2 674 932 € 4 654 000 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 974 295 € 2 448 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
16 382 585 € 3 310 286 € 6 919 934 € 17 911 066 € 9 476 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
11 955 € 6 147 € 10 527 € 14 401 € 14 000 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
16 370 630 € 3 304 139 € 6 909 407 € 17 869 020 € 9 279 000 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
27 645 € 183 000 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
651 111 € 434 259 € 396 293 € 791 945 € 368 000 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
481 376 € 151 872 € 152 417 € 128 178 € 187 000 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
169 735 € 282 387 € 243 876 € 663 767 € 181 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
278 185 884 € 249 645 105 € 246 152 271 € 246 270 662 € 239 008 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
131 373 140 € 123 182 571 € 123 231 970 € 91 492 137 € 96 178 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
86 357 826 € 86 357 826 € 86 392 566 € 45 392 366 € 45 392 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
86 357 826 € 86 357 826 € 86 392 566 € 45 392 366 € 45 392 000 €
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
18 967 861 € 23 102 902 € 24 051 000 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
18 967 861 € 23 102 902 € 24 051 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
10 796 548 € 9 945 965 € 9 078 473 € 7 498 395 € 6 257 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
10 796 548 € 9 945 965 € 9 078 473 € 7 498 395 € 6 257 000 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
23 028 197 € 18 372 949 € 118 155 € 11 552 087 € 8 060 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
23 028 197 € 18 372 949 € 118 155 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
11 552 087 € 8 060 000 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
11 190 569 € 8 505 831 € 8 674 915 € 3 946 387 € 12 418 000 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
144 097 773 € 125 988 017 € 122 405 161 € 154 557 359 € 142 337 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
5 482 111 € 6 013 753 € 2 726 931 € 2 350 507 € 2 675 000 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
5 482 111 € 6 013 753 € 2 726 931 € 2 309 107 € 2 478 000 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
41 400 € 197 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
9 181 978 € 9 333 605 € 11 054 341 € 14 243 891 € 24 392 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
3 870 197 € 6 724 000 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
118 783 € 70 077 € 13 346 € 80 264 € 7 852 000 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
9 063 195 € 9 263 528 € 11 040 995 € 10 293 430 € 9 816 000 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
61 363 833 € 41 617 126 € 38 776 137 € 71 007 379 € 44 325 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
44 643 781 € 36 578 131 € 33 517 069 € 39 968 938 € 40 578 000 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
0 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 387 127 € 3 167 540 € 2 482 492 € 2 047 254 € 2 419 000 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 425 893 € 1 315 399 € 987 544 € 823 325 € 786 000 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
449 831 € 440 439 € 406 750 € 474 830 € 186 000 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
11 457 201 € 115 617 € 1 382 282 € 27 693 032 € 356 000 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
68 069 851 € 69 023 533 € 69 847 752 € 66 955 582 € 70 945 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
37 427 266 € 46 249 406 € 45 811 707 € 42 966 572 € 46 956 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
30 642 585 € 22 774 127 € 24 036 045 € 23 989 010 € 23 989 000 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 714 971 € 474 517 € 515 140 € 221 166 € 493 000 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 368 € 14 € 38 € 20 721 € 0 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
149 370 € 420 000 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 713 603 € 474 503 € 515 102 € 51 075 € 73 000 €