Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
12 858 208€ 8 747 026€ 9 830 413€ 6 854 446€ 5 461 000€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 382 372€ 8 375 837€ 9 571 808€ 6 691 481€ 5 283 000€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
475 836 € 371 189 € 258 605 € 162 965 € 178 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
273 738 656 € 215 298 546 € 191 094 007 € 177 952 795 € 198 752 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
273 906 602€ 213 146 926€ 180 967 094€ 169 183 090€ 199 935 000€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 051 855€ 1 592 820€ 9 467 294€ 7 527 727€ -4 070 000€
07
II.3
Aktivácia
883 909€ 558 800€ 659 619€ 1 241 978€ 2 887 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
209 213 341 € 158 652 673 € 134 777 515 € 138 662 633 € 148 037 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
175 122 011€ 129 398 051€ 114 716 954€ 122 564 028€ 127 087 000€
10
B.2
Služby
34 091 330€ 29 254 622€ 20 060 561€ 16 098 605€ 20 950 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
65 001 151 € 57 017 062 € 56 575 097 € 39 453 127 € 50 893 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
42 863 468 € 37 241 062 € 32 821 487 € 25 629 520 € 27 394 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
30 288 247€ 25 459 522€ 22 872 241€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
11 055 597€ 9 290 163€ 8 149 988€
16
C.4
Sociálne náklady
1 519 624€ 2 491 377€ 1 799 258€
17
D
Dane a poplatky
496 641€ 506 026€ 526 198€ 469 202€ 497 000€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 415 284€ 5 812 012€ 5 960 085€ 5 018 166€ 5 016 000€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€ 19 063€ 10 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
160 735€ 431 414€ 3 535 850€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 729 904€ 1 372 835€ 2 120 466€ 2 641 683€ 4 372 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 557 719€ 3 375 086€ 1 647 321€ 3 537 754€ 4 804 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
13 237 208 € 11 024 297 € 14 204 622 € 7 459 231 € 17 564 000 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
44 783€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 53 823€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
834 846 € 1 719 541 € 815 516 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
834 846€ 1 719 541€ 815 516€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
-800 000€ 663 178€ 2 812 773€
38
X.
Výnosové úroky
42 876€ 42 106€ 188 319€ 24 675€ 16 000€
39
N
Nákladové úroky
1 015 067€ 1 068 321€ 1 115 670€ 2 122 619€ 1 451 000€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 356 622€ 72 008€ 13 000€
41
O
Kurzové straty
8 933€ 21 141€ 0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
648 653€ 567 788€ 522 704€ 440 768€ 838 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
5 069 € -612 604 € -3 090 690 € -2 421 921 € -2 260 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
13 242 277 € 10 411 693 € 11 113 932 € 5 037 310 € 15 304 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 051 708 € 1 905 862 € 2 439 017 € 1 090 723 € 2 886 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 252 040€ 2 659 610€ 4 178 408€ 390 818€ 2 383 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-200 332€ -753 748€ -1 739 391€ 699 905€ 503 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
11 190 569 € 8 505 831 € 8 674 915 € 3 946 587 € 12 418 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
13 242 277 € 10 411 693 € 11 113 932 € 5 037 310 € 15 304 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
11 190 569 € 8 505 831 € 8 674 915 € 3 946 587 € 12 418 000 €