Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tempus - Car s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 724 472 € 7 362 506 € 8 293 929 € 9 907 085 € 5 806 293 € 5 221 937 € 4 619 752 € 3 282 655 € 5 282 361 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
325 840 € 287 373 € 247 358 € 193 678 € 92 485 € 28 314 € 36 852 € 44 439 € 406 002 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
325 840 € 287 373 € 247 358 € 193 678 € 92 485 € 28 314 € 36 852 € 44 439 € 406 002 €
012
A.II.1
Pozemky
172 973€
013
A.II.2
Stavby
140 247€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
318 852€ 287 373€ 247 358€ 63 378€ 28 052€ 28 314€ 36 852€ 44 439€ 92 782€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 988€ 130 300€ 64 433€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 175 047 € 6 850 521 € 7 737 712 € 9 480 296 € 5 397 776 € 4 813 727 € 4 481 384 € 3 197 818 € 4 469 429 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 444 292 € 4 276 660 € 4 903 165 € 5 400 847 € 2 565 441 € 2 755 012 € 1 856 498 € 840 660 € 1 360 809 €
035
B.I.1
Materiál
3 757€ 6 289€ 6 775€ 6 488€ 25 571€ 9 409€ 9 695€ 857€ 13 387€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
4 440 535€ 4 270 371€ 4 896 390€ 5 394 359€ 2 539 870€ 2 745 603€ 1 846 803€ 839 803€ 1 347 422€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 490 025 € 1 822 870 € 2 291 360 € 3 328 881 € 2 342 093 € 1 964 930 € 2 447 728 € 2 152 635 € 2 297 746 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 605 131 € 1 629 076 € 2 254 938 € 2 858 456 € 2 214 995 € 1 685 346 € 2 236 046 € 1 982 535 € 2 297 746 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 110 664€ 629 448€ 1 175 174€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 494 467€ 999 628€ 1 079 764€ 2 858 456€ 2 214 995€ 1 685 346€ 2 236 046€ 1 982 535€ 2 297 746€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
281 800€ 169 628€ 17 393€ 451 225€ 107 215€ 260 498€ 192 682€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
603 094€ 24 166€ 19 029€ 19 200€ 19 883€ 19 086€ 19 000€ 170 100€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
240 730 € 750 991 € 543 187 € 750 568 € 490 242 € 93 785 € 177 158 € 204 523 € 810 874 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 106€ 8 518€ 11 780€ 7 936€ 3 137€ 2 571€ 5 675€ 5 423€ 790 264€
073
B.V.2.
Účty v bankách
227 624€ 742 473€ 531 407€ 742 632€ 487 105€ 91 214€ 171 483€ 199 100€ 20 610€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
223 585 € 224 612 € 308 859 € 233 111 € 316 032 € 379 896 € 101 516 € 40 398 € 406 930 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
6 705€ 179 187€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 248€ 2 145€ 1 843€ 1 374€ 1 167€ 798€ 1 045€ 64 393€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
218 337€ 217 907€ 306 714€ 231 268€ 314 658€ 378 729€ 100 718€ 39 353€ 163 350€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 724 472 € 7 362 506 € 8 293 929 € 9 907 085 € 5 806 293 € 5 221 937 € 4 619 752 € 3 282 655 € 5 282 361 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 059 532 € 1 741 162 € 1 569 209 € 1 328 153 € 1 072 290 € 842 834 € 691 683 € 543 334 € 498 705 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
895 970 € 895 970 € 895 970 € 895 970 € 895 970 € 895 970 € 895 970 € 895 970 € 895 970 €
082
A.I.1
Základné imanie
895 970€ 895 970€ 895 970€ 895 970€ 895 970€ 895 970€ 895 970€ 895 970€ 895 970€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
63 539 € 54 942 € 42 889 € 30 096 € 18 622 € 11 065 € 3 648 € 3 648 € 3 648 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
63 539€ 54 942€ 42 889€ 30 096€ 18 622€ 11 065€ 3 648€ 3 648€ 3 648€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
781 653 € 618 297 € 389 294 € 146 225 € -71 759 € -215 353 € -356 284 € -400 914 € -54 958 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 182 567€ 1 019 211€ 790 208€ 547 139€ 329 155€ 185 561€ 44 630€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-400 914€ -400 914€ -400 914€ -400 914€ -400 914€ -400 914€ -400 914€ -400 914€ -54 958€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
318 370 € 171 953 € 241 056 € 255 862 € 229 457 € 151 152 € 148 349 € 44 630 € -345 955 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 651 160 € 5 621 344 € 6 724 720 € 8 563 500 € 4 696 434 € 4 367 103 € 3 928 069 € 2 739 321 € 4 783 656 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
13 946 € 38 173 € 6 652 € 7 426 € 7 696 € 6 826 € 5 852 € 5 119 € 21 296 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 174€ 6 209€ 6 652€ 7 426€ 7 696€ 6 826€ 5 852€ 5 119€ 4 627€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
8 772€ 31 964€ 16 669€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
25 934 € 23 668 € 23 432 € 20 489 € 17 817 € 14 915 € 16 214 € 10 123 € 13 586 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
25 934€ 23 668€ 23 432€ 20 489€ 17 817€ 14 915€ 16 214€ 10 123€ 13 586€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 372 459€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 044 033 € 5 322 949 € 6 381 001 € 8 414 364 € 4 632 055 € 4 313 930 € 3 882 543 € 2 708 942 € 3 734 939 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 930 435 € 4 322 180 € 5 105 059 € 7 458 717 € 4 549 427 € 4 240 172 € 3 388 866 € 2 549 759 € 2 853 820 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
150 819€ 146 901€ 25 694€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 779 616€ 4 175 279€ 5 079 365€ 7 458 717€ 4 549 427€ 4 240 172€ 3 388 866€ 2 549 759€ 2 853 820€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 340€ 425 037€ 17 956€ 13 951€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
41 361€ 47 175€ 41 811€ 38 471€ 31 965€ 28 400€ 20 749€ 19 024€ 11 199€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
26 320€ 31 328€ 26 679€ 24 778€ 20 256€ 17 232€ 13 623€ 20 554€ 35 847€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
38 708€ 8 177€ 50 082€ 38 358€ 29 937€ 4 186€ 10 818€ 33 770€ 19 714€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
7 209€ 914 089€ 1 157 370€ 854 040€ 470€ 23 600€ 23 450€ 67 879€ 800 408€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
42 419 € 49 637 € 45 791 € 39 799 € 38 866 € 31 432 € 23 460 € 15 137 € 18 018 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
38 419€ 45 637€ 41 791€ 36 767€ 35 834€ 29 800€ 23 128€ 14 805€ 17 686€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 000€ 4 000€ 4 000€ 3 032€ 3 032€ 1 632€ 332€ 332€ 332€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
152 369€ 186 917€ 267 844€ 81 422€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
995 817€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
13 780 € 15 432 € 37 569 € 12 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
13 780€ 15 432€ 1 748€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
35 821€ 12 000€