Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tempus - Car s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
15 359 566€ 20 513 259€ 17 135 911€ 16 109 699€ 13 222 715€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
15 699 340 € 20 838 931 € 17 275 854 € 16 185 986 € 13 266 786 € 10 435 240 € 12 847 046 € 11 281 664 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
14 093 767€ 19 344 325€ 16 472 684€ 15 593 035€ 12 794 590€ 9 998 528€ 9 491 317€ 9 732 709€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 265 799€ 1 168 934€ 663 227€ 516 664€ 428 125€ 395 725€ 416 671€ 531 945€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
42 675€ 61 383€ 28 118€ 26 959€ 20 887€ 15 446€ 13 529€ 18 821€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
143 912€ 0€ 375€ 2 910 400€ 974 027€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
153 187€ 264 289€ 111 825€ 49 328€ 22 809€ 25 541€ 15 129€ 24 162€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
15 410 817 € 20 435 960 € 16 879 941 € 15 865 095 € 13 063 271 € 10 229 940 € 12 686 349 € 11 495 518 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 967 854€ 18 171 352€ 15 429 740€ 14 616 144€ 11 915 248€ 9 272 612€ 9 177 192€ 9 231 299€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
247 558€ 205 622€ 165 636€ 134 843€ 119 967€ 113 088€ 115 630€ 185 605€
13
C.
Opravné položky k zásobám
4 500€ -7 626€ 4 000€ -1 200€ 1 200€ -3 113€ 6 739€
14
D.
Služby
982 733€ 1 237 983€ 596 084€ 521 047€ 533 217€ 385 180€ 630 632€ 691 647€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
916 117 € 758 856 € 657 298 € 544 581 € 474 958 € 397 091 € 304 482 € 357 893 €
16
E.1.
Mzdové náklady
664 657€ 538 940€ 473 604€ 388 981€ 341 893€ 282 205€ 220 785€ 254 415€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
218 871€ 187 103€ 156 546€ 135 259€ 118 126€ 98 112€ 75 886€ 89 343€
19
E.4.
Sociálne náklady
32 589€ 32 813€ 27 148€ 20 341€ 14 939€ 16 774€ 7 811€ 14 135€
20
F.
Dane a poplatky
8 765€ 3 734€ 2 560€ 2 350€ 2 732€ 15 215€ 25 933€ 31 104€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
70 530€ 42 092€ 12 750€ 9 922€ 8 539€ 21 809€ 38 741€ 97 762€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
70 530€ 42 092€ 12 750€ 9 922€ 8 539€ 21 809€ 38 741€ 97 762€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
138 874€ 1 903 052€ 869 537€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 591€ -475€ 8 989€ 461 070€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
73 886€ 23 947€ 11 873€ 34 817€ 7 885€ 19 069€ 22 878€ 30 671€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
288 523 € 402 971 € 395 913 € 320 891 € 203 515 € 205 300 € 160 697 € -213 854 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 199 596 € 967 311 € 968 569 € 865 824 € 673 970 € 641 932 € -8 676 € 174 924 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
475 € 728 € 475 € 475 € 469 € 1 312 € 7 531 € 12 046 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
475 € 728 € 475 € 475 € 469 € 1 312 € 7 531 € 12 046 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
475€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
728€ 475€ 475€ 469€ 1 312€ 7 531€ 12 046€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
64 155 € 107 090 € 72 380 € 57 183 € 42 786 € 33 279 € 94 693 € 144 147 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
42 498 € 92 676 € 62 215 € 48 312 € 34 015 € 24 644 € 84 936 € 133 335 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
42 498€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
92 676€ 62 215€ 48 312€ 34 015€ 24 644€ 84 936€ 133 335€
52
O.
Kurzové straty
23€ 47€ 118€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
21 657€ 14 391€ 10 118€ 8 871€ 8 771€ 8 517€ 9 757€ 10 812€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-63 680 € -106 362 € -71 905 € -56 708 € -42 317 € -31 967 € -87 162 € -132 101 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
224 843 € 296 609 € 324 008 € 264 183 € 161 198 € 173 333 € 73 535 € -345 955 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
52 890 € 55 553 € 68 146 € 34 726 € 10 046 € 24 984 € 28 905 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
52 890€ 55 553€ 68 146€ 34 726€ 10 046€ 24 984€ 28 905€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
171 953 € 241 056 € 255 862 € 229 457 € 151 152 € 148 349 € 44 630 € -345 955 €