Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CANPACK Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
17 700 622 € 17 338 483 € 18 727 926 € 16 406 122 € 15 404 326 € 13 754 461 € 15 844 086 € 12 667 863 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 418 300 € 8 826 545 € 8 962 528 € 8 995 994 € 9 647 555 € 7 232 753 € 7 113 977 € 4 276 679 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
144 313 € 140 593 € 17 811 € 24 106 € 30 400 € 24 065 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
5 222€ 11 517€ 17 811€ 24 106€ 30 400€ 24 065€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
139 091€ 129 076€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
10 273 987 € 8 685 952 € 8 944 717 € 8 971 888 € 9 617 155 € 7 208 688 € 7 113 977 € 4 276 679 €
012
A.II.1
Pozemky
553 366€ 553 366€ 553 366€ 553 366€ 553 366€ 233 120€ 233 120€ 233 120€
013
A.II.2
Stavby
2 778 089€ 2 804 629€ 2 914 812€ 3 015 195€ 2 143 052€ 2 220 789€ 2 200 679€ 2 272 833€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 712 257€ 5 178 185€ 5 187 629€ 5 382 586€ 4 573 531€ 4 738 430€ 1 495 217€ 1 755 580€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
14 038€ 14 860€ 15 683€ 16 505€ 14 175€ 14 499€ 14 822€ 15 146€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 389 959€ 128 612€ 273 227€ 4 236€ 2 327 681€ 1 750€ 3 110 481€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
826 278€ 6 300€ 5 350€ 100€ 59 658€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
7 270 009 € 8 453 823 € 9 664 717 € 7 274 792 € 5 746 909 € 6 509 707 € 8 723 328 € 8 384 626 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 782 863 € 4 311 851 € 6 103 672 € 3 907 105 € 1 630 003 € 1 432 823 € 2 009 248 € 1 751 255 €
035
B.I.1
Materiál
3 481 821€ 2 856 164€ 5 437 885€ 3 410 171€ 1 222 165€ 866 055€ 1 441 756€ 1 383 851€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 316€ 1 760€ 1 329€ 287 884€ 206 377€ 77 850€ 144 293€ 22 108€
037
B.I.3
Výrobky
296 726€ 1 453 927€ 664 458€ 209 050€ 187 744€ 488 918€ 422 759€ 339 758€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
13 717€ 440€ 5 538€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 050 000 € 3 520 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 050 000€ 3 520 000€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 190 028 € 3 878 878 € 2 185 994 € 1 827 167 € 3 941 122 € 4 494 075 € 6 315 367 € 2 444 951 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 042 225 € 3 789 169 € 2 065 457 € 1 631 167 € 2 832 204 € 3 029 919 € 2 977 183 € 2 251 715 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 018 823€ 3 725 434€ 1 974 297€ 1 542 823€ 789 865€ 838 594€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
23 402€ 63 735€ 91 160€ 88 344€ 2 042 339€ 2 191 325€ 2 977 183€ 2 251 715€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
750€ 1 000 713€ 1 400 791€ 3 297 776€ 17 617€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
147 723€ 89 629€ 120 457€ 195 170€ 104 040€ 60 892€ 39 831€ 174 119€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
80€ 80€ 80€ 80€ 4 165€ 2 473€ 577€ 1 500€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
297 118 € 263 094 € 1 375 051 € 490 520 € 175 784 € 582 809 € 398 713 € 668 420 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 364€ 2 177€ 3 433€ 2 994€ 1 873€ 3 714€ 3 021€ 3 778€
073
B.V.2.
Účty v bankách
293 754€ 260 917€ 1 371 618€ 487 526€ 173 911€ 579 095€ 395 692€ 664 642€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
12 313 € 58 115 € 100 681 € 135 336 € 9 862 € 12 001 € 6 781 € 6 558 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
214€ 42 966€ 83 234€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12 313€ 57 901€ 57 715€ 52 102€ 9 862€ 12 001€ 6 781€ 6 558€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
17 700 622 € 17 338 483 € 18 727 926 € 16 406 122 € 15 404 326 € 13 754 461 € 15 844 086 € 12 667 863 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
10 879 632 € 10 702 623 € 10 493 196 € 10 273 981 € 12 291 886 € 11 461 785 € 10 979 654 € 11 096 546 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 966 541 € 7 966 541 € 7 966 541 € 7 966 541 € 7 966 541 € 7 966 541 € 7 966 541 € 7 966 541 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 966 541€ 7 966 541€ 7 966 541€ 7 966 541€ 7 966 541€ 7 966 541€ 7 966 541€ 7 966 541€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
434 027 € 421 435 € 408 974 € 391 741 € 350 236 € 319 183 € 311 871 € 298 022 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
434 027€ 421 435€ 408 974€ 391 741€ 350 236€ 319 183€ 311 871€ 298 022€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
7 000 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
7 000€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 287 455 € 2 062 820 € 1 868 466 € 1 571 042 € 3 145 008 € 2 555 010 € 2 555 010 € 2 555 010 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 287 455€ 2 062 820€ 1 868 466€ 1 571 042€ 3 145 008€ 2 555 010€ 2 555 010€ 2 555 010€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
184 609 € 251 827 € 249 215 € 344 657 € 830 101 € 621 051 € 146 232 € 276 973 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 820 990 € 6 635 860 € 8 234 730 € 6 132 141 € 3 112 440 € 2 292 676 € 4 864 432 € 1 571 317 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 060 764 € 958 134 € 808 310 € 692 716 € 628 961 € 630 571 € 1 413 676 € 627 955 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
825 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
59 097€ 69 062€ 50 378€ 36 508€ 10 778€ 34 680€ 38 022€ 37 603€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 001 667€ 889 072€ 757 932€ 656 208€ 618 183€ 595 891€ 550 654€ 590 352€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
945 600€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 592 824 € 5 411 441 € 7 286 547 € 4 109 535 € 2 381 953 € 1 591 237 € 3 393 888 € 894 853 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 400 852 € 5 243 680 € 6 043 454 € 3 926 112 € 2 180 702 € 1 380 310 € 2 828 305 € 742 739 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
112 347€ 108 582€ 608 908€ 626 397€ 171 269€ 234 339€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 288 505€ 5 135 098€ 5 434 546€ 3 299 715€ 2 009 433€ 1 145 971€ 2 828 305€ 742 739€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 100 788€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
375 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
95 921€ 84 938€ 70 626€ 93 155€ 84 098€ 72 379€ 98 174€ 56 680€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
76 484€ 66 191€ 57 563€ 67 872€ 67 053€ 58 004€ 69 090€ 38 088€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
19 429€ 16 532€ 14 016€ 21 505€ 46 950€ 78 595€ 22 305€ 55 210€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
138€ 100€ 100€ 891€ 3 150€ 1 949€ 1 014€ 2 136€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
167 402 € 266 285 € 139 873 € 67 490 € 101 526 € 70 868 € 56 868 € 48 509 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
41 642€ 56 032€ 44 760€ 49 085€ 62 926€ 56 143€ 47 868€ 39 509€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
125 760€ 210 253€ 95 113€ 18 405€ 38 600€ 14 725€ 9 000€ 9 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
316 800€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé