Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
29 113 476 € 23 048 097 € 20 339 669 € 21 251 510 € 19 135 367 € 10 048 304 € 9 065 481 € 4 155 658 € 2 379 909 € 630 680 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
12 780 011 € 9 561 656 € 8 224 128 € 7 647 280 € 4 146 764 € 4 778 167 € 3 137 916 € 2 671 217 € 781 540 € 143 061 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
33 560 € 2 495 € 74 € 194 € 1 012 € 2 440 € 10 639 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
74€ 194€ 10 639€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
33 560€ 2 495€ 1 012€ 2 440€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
12 746 451 € 9 559 161 € 8 224 054 € 7 647 086 € 4 145 752 € 4 775 727 € 3 137 916 € 2 671 217 € 781 540 € 132 422 €
012
A.II.1
Pozemky
841 766€ 840 866€ 564 914€ 517 735€ 12 280€ 12 280€ 14 614€ 14 614€ 5 094€ 2 124€
013
A.II.2
Stavby
7 555 638€ 6 349 546€ 5 140 611€ 4 253 240€ 102 678€ 114 702€ 159 176€ 177 872€ 93 552€ 56 264€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 485 841€ 1 890 082€ 2 482 532€ 2 847 839€ 3 969 643€ 3 709 496€ 2 674 325€ 1 956 301€ 455 041€ 20 769€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 205 609€ 459 193€ 29 047€ 23 312€ 42 821€ 934 013€ 289 801€ 522 430€ 227 853€ 53 265€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
657 597€ 19 474€ 6 950€ 4 960€ 18 330€ 5 236€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
16 291 654 € 13 457 443 € 12 080 319 € 13 544 190 € 14 962 075 € 5 248 836 € 5 908 365 € 1 467 114 € 1 592 832 € 469 933 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 226 658 € 2 487 093 € 2 537 820 € 3 403 197 € 200 359 € 259 343 € 166 783 € 136 629 € 125 718 € 116 076 €
035
B.I.1
Materiál
576 941€ 383 374€ 329 032€ 338 842€ 2 293€ 1 869€ 1 422€ 576€ 17 224€ 20 795€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
1 393 373€ 636 918€ 683 109€ 691 151€
038
B.I.4
Zvieratá
1 632 705€ 998 364€ 1 362 715€ 1 843 160€ 44 225€
039
B.I.5
Tovar
573 406€ 406 054€ 152 920€ 477 553€ 179 066€ 257 474€ 165 361€ 136 053€ 64 269€ 95 281€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
50 233€ 62 383€ 10 044€ 52 491€ 19 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
816 077 € 751 600 € 936 244 € 80 135 € 58 451 € 53 086 € 138 019 € 236 891 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
332 672€ 347 672€ 452 672€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
371 035€ 336 695€ 400 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
112 370€ 67 233€ 83 572€ 80 135€ 58 451€ 53 086€ 138 019€ 236 891€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 896 897 € 6 296 212 € 5 641 421 € 6 820 500 € 10 963 344 € 3 927 593 € 3 903 633 € 538 405 € 815 621 € 227 197 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 867 339 € 4 357 129 € 4 317 885 € 6 125 302 € 10 960 025 € 3 742 437 € 3 881 176 € 530 048 € 807 353 € 215 880 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 867 339€ 4 357 129€ 4 317 885€ 6 125 302€ 10 960 025€ 3 742 437€ 3 881 176€ 530 048€ 807 353€ 215 880€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
768 858€ 595 044€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
660 476€ 402 253€ 13 563€ 115 944€ 14 314€ 23€ 206€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
600 224€ 941 786€ 1 309 973€ 579 254€ 3 319€ 185 156€ 8 143€ 8 357€ 8 245€ 11 111€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 352 022 € 3 922 538 € 2 964 834 € 3 240 358 € 3 739 921 € 1 008 814 € 1 699 930 € 555 189 € 651 493 € 126 660 €
072
B.V.1.
Peniaze
33 589€ 39 642€ 26 739€ 41 040€ 49 997€ 35 849€ 23 158€ 24 194€ 10 240€ 10 239€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 318 433€ 3 882 896€ 2 938 095€ 3 199 318€ 3 689 924€ 972 965€ 1 676 772€ 530 995€ 641 253€ 116 421€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
41 811 € 28 998 € 35 222 € 60 040 € 26 528 € 21 301 € 19 200 € 17 327 € 5 537 € 17 686 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
215€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
41 596€ 28 998€ 34 880€ 59 758€ 26 528€ 21 101€ 19 200€ 17 327€ 5 537€ 17 686€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
342€ 282€ 200€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
29 113 476 € 23 048 097 € 20 339 669 € 21 251 510 € 19 135 367 € 10 048 304 € 9 065 481 € 4 155 658 € 2 379 909 € 630 680 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
8 074 930 € 4 405 638 € 4 191 684 € 3 364 042 € 3 265 862 € 2 758 888 € 2 011 715 € 1 507 749 € 655 319 € -1 230 848 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 302 912 € 2 302 912 € 2 302 912 € 2 302 912 € 2 302 912 € 2 302 912 € 2 302 912 € 2 302 912 € 2 302 912 € 2 302 912 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 302 912€ 2 302 912€ 2 302 912€ 2 302 912€ 2 302 912€ 2 302 912€ 2 302 912€ 2 302 912€ 2 302 912€ 2 302 912€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 794 836€ 1 794 836€ 1 794 836€ 1 794 836€ 1 794 836€ 1 794 836€ 1 794 836€ 1 794 836€ 1 794 836€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
192 083 € 181 385 € 140 003 € 135 094 € 109 745 € 72 386 € 47 188 € 4 567 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
192 083€ 181 385€ 140 003€ 135 094€ 109 745€ 72 386€ 47 188€ 4 567€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
115 807 € -87 449 € -873 709 € -966 980 € -1 448 605 € -2 158 420 € -2 637 187 € -3 446 996 € -3 533 760 € -2 914 443 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
115 807€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-87 449€ -873 709€ -966 980€ -1 448 605€ -2 158 420€ -2 637 187€ -3 446 996€ -3 533 760€ -2 914 443€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 669 292 € 213 954 € 827 642 € 98 180 € 506 974 € 747 174 € 503 966 € 852 430 € 91 331 € -619 317 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
21 030 933 € 18 620 906 € 16 062 627 € 17 734 167 € 15 767 716 € 7 289 416 € 7 053 766 € 2 647 909 € 1 724 590 € 1 861 528 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
807 973 € 737 562 € 742 922 € 466 319 € 649 115 € 241 719 € 54 573 € 57 037 € 441 € 244 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
63 825 € 173 576 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
63 825€ 173 576€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
24 706€ 390€ 729€ 2 666€ 8 605€ 6 626€ 4 332€ 2 362€ 441€ 244€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
783 267€ 673 347€ 568 617€ 463 653€ 640 510€ 235 093€ 49 460€ 47 415€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
781€ 7 260€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
43 487 € 34 891 € 23 203 € 17 349 € 13 782 € 5 799 € 1 989 € 1 423 € 1 276 € 3 704 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
43 487€ 34 891€ 23 203€ 17 349€ 13 782€ 5 799€ 1 989€ 1 423€ 1 276€ 3 704€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
52 311€ 138 541€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
17 440 495 € 16 097 590 € 13 128 230 € 17 099 279 € 14 883 880 € 6 896 912 € 6 792 707 € 2 338 508 € 1 667 954 € 1 791 233 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
15 611 226 € 15 203 383 € 12 223 201 € 14 178 448 € 12 891 898 € 6 391 707 € 6 571 908 € 2 081 505 € 1 493 670 € 1 688 914 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
6 429€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
15 611 226€ 15 203 383€ 12 223 201€ 14 178 448€ 12 891 898€ 6 391 707€ 6 571 908€ 2 075 076€ 1 493 670€ 1 688 914€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 278 966€ 1 354 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
339 869€ 312 249€ 258 861€ 232 801€ 170 492€ 162 973€ 104 798€ 95 887€ 86 780€ 57 647€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
214 184€ 189 088€ 152 955€ 137 165€ 97 115€ 85 952€ 59 334€ 56 211€ 51 160€ 33 995€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
697 956€ 41 275€ 184 097€ 33 735€ 184 157€ 88 809€ 19 210€ 79 464€ 35 530€ 7 277€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
577 260€ 351 595€ 309 116€ 238 164€ 186 218€ 167 471€ 37 457€ 25 441€ 814€ 3 400€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
238 978 € 250 863 € 168 272 € 151 220 € 110 939 € 92 675 € 62 510 € 70 142 € 54 919 € 66 347 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
170 690€ 202 755€ 149 851€ 145 974€ 106 988€ 76 903€ 50 390€ 50 234€ 51 729€ 64 205€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
68 288€ 48 108€ 18 421€ 5 246€ 3 951€ 15 772€ 12 120€ 19 908€ 3 190€ 2 142€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 500 000€ 1 500 000€ 2 000 000€ 52 311€ 89 676€ 42 258€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
110 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
7 613 € 21 553 € 85 358 € 153 301 € 101 789 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
7 613€ 2 332€ 41 176€ 84 658€ 8 185€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
19 221€ 43 682€ 68 643€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
19 221€ 24 961€ 24 961€ 24 961€