Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DS Smith Packaging Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.05.2022
30.04.2023
01.05.2021
30.04.2022
01.05.2020
30.04.2021
01.05.2019
30.04.2020
01.05.2018
30.04.2019
01.05.2017
30.04.2018
01.05.2016
30.04.2017
01.05.2015
30.04.2016
01.05.2014
30.04.2015
01.05.2013
30.04.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
15 111 136 € 13 484 753 € 9 734 795 € 9 660 434 € 10 739 624 € 9 558 662 € 8 491 490 € 7 256 581 € 6 229 038 € 6 633 786 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 976 545 € 1 997 786 € 2 217 335 € 2 255 602 € 2 287 421 € 2 274 945 € 2 230 848 € 10 676 € 19 986 € 29 841 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 041 € 10 359 € 17 677 € 24 995 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 041€ 10 359€ 17 677€ 24 995€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
24 371 € 45 612 € 265 161 € 303 428 € 335 247 € 322 771 € 275 633 € 317 € 2 309 € 4 846 €
012
A.II.1
Pozemky
2 167€
013
A.II.2
Stavby
10 176€ 14 655€ 19 134€ 1 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 680€ 13 333€ 227 404€ 262 695€ 313 868€ 13 033€ 46€ 317€ 2 309€ 4 846€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
20 691€ 22 103€ 14 305€ 21 599€ 19 212€ 6 702€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 797€ 302 036€ 275 587€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 952 174 € 1 952 174 € 1 952 174 € 1 952 174 € 1 952 174 € 1 952 174 € 1 952 174 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 952 174€ 1 952 174€ 1 952 174€ 1 952 174€ 1 952 174€ 1 952 174€ 1 952 174€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
13 051 411 € 11 430 154 € 7 463 751 € 7 309 536 € 8 399 108 € 7 034 641 € 6 243 741 € 7 181 092 € 6 202 036 € 6 587 622 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 445 354 € 1 540 705 € 976 649 € 1 764 277 € 1 622 422 € 1 273 683 € 817 137 € 523 251 € 421 510 € 514 448 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
24 713€ 18 824€ 12 790€ 35 252€ 31 435€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 420 641€ 1 521 881€ 963 859€ 1 729 025€ 1 590 987€ 1 273 683€ 817 137€ 523 251€ 421 510€ 514 448€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 255 128 € 1 859 064 € 151 621 € 130 358 € 142 159 € 99 424 € 97 708 € 36 818 € 1 053 493 € 67 413 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
5 829 € 5 829 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 829€ 5 829€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 000 000€ 1 700 000€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 009 520€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
255 128€ 159 064€ 151 621€ 130 358€ 142 159€ 99 424€ 97 708€ 36 818€ 38 144€ 61 584€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
8 862 985 € 7 679 330 € 6 203 393 € 5 345 367 € 6 406 823 € 4 078 553 € 5 011 537 € 6 448 951 € 4 715 429 € 5 983 679 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 220 003 € 4 325 967 € 2 503 358 € 1 549 935 € 2 793 525 € 2 910 836 € 2 899 815 € 1 967 189 € 1 768 517 € 3 251 701 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
321 602€ 429 605€ 208 633€ 196 036€ 385 416€ 286 055€ 227 414€ 251 765€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 898 401€ 3 896 362€ 2 294 725€ 1 353 899€ 2 408 109€ 2 624 781€ 2 672 401€ 1 715 424€ 1 768 517€ 3 251 701€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
5 634 828€ 3 350 000€ 3 700 000€ 3 700 000€ 3 613 104€ 1 013 104€ 2 110 192€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
4 296 738€ 2 946 912€ 2 731 673€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
94 823€ 154 561€ 185 024€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
8 154€ 3 363€ 35€ 609€ 194€ 52€ 1 530€ 305€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
487 944 € 351 055 € 132 088 € 69 534 € 227 704 € 1 582 981 € 317 359 € 172 072 € 11 604 € 22 082 €
072
B.V.1.
Peniaze
1€ 81€ 332€ 86€ 10€ 377€ 4 026€ 2 086€ 1 911€ 1 783€
073
B.V.2.
Účty v bankách
487 943€ 350 974€ 131 756€ 69 448€ 227 694€ 1 582 604€ 313 333€ 169 986€ 9 693€ 20 299€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
83 180 € 56 813 € 53 709 € 95 296 € 53 095 € 249 076 € 16 901 € 64 813 € 7 016 € 16 323 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 638€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 175€ 13 903€ 10 799€ 9 096€ 7 095€ 7 353€ 16 901€ 7 016€ 8 749€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
74 005€ 42 910€ 42 910€ 86 200€ 46 000€ 241 723€ 59 175€ 7 574€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
15 111 136 € 13 484 753 € 9 734 795 € 9 660 434 € 10 739 623 € 9 558 661 € 8 491 490 € 7 256 581 € 6 229 038 € 6 633 786 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
10 627 775 € 8 258 507 € 5 899 152 € 4 851 978 € 5 053 052 € 4 927 283 € 4 862 835 € 4 449 378 € 4 228 170 € 3 390 492 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 062 205 € 1 062 205 € 1 062 205 € 1 062 205 € 1 062 205 € 1 062 205 € 1 062 205 € 1 062 205 € 1 062 205 € 1 062 205 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 062 205€ 1 062 205€ 1 062 205€ 1 062 205€ 1 062 205€ 1 062 205€ 1 062 205€ 1 062 205€ 1 062 205€ 1 062 205€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
122 289 € 122 289 € 122 289 € 122 289 € 122 289 € 122 289 € 122 289 € 122 289 € 122 289 € 122 289 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
122 289€ 122 289€ 122 289€ 122 289€ 122 289€ 122 289€ 122 289€ 122 289€ 122 289€ 122 289€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
7 074 012 € 4 714 658 € 3 667 484 € 3 868 558 € 3 742 789 € 3 678 342 € 3 264 884 € 3 043 676 € 2 205 998 € 1 748 917 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 074 012€ 4 714 658€ 3 667 484€ 3 868 558€ 3 742 789€ 3 678 342€ 3 264 884€ 3 043 676€ 2 205 998€ 1 748 917€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 369 269 € 2 359 355 € 1 047 174 € -201 074 € 125 769 € 64 447 € 413 457 € 221 208 € 837 678 € 457 081 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 483 361 € 5 226 246 € 3 835 643 € 4 808 456 € 5 686 571 € 4 631 377 € 3 628 654 € 2 807 203 € 2 000 868 € 3 243 294 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 453 € 280 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 453€ 280€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 192 591 € 4 910 526 € 3 529 208 € 4 601 765 € 5 492 729 € 4 363 705 € 3 364 195 € 2 711 636 € 1 918 501 € 3 100 818 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 590 050 € 4 129 496 € 2 924 937 € 4 379 623 € 5 059 083 € 4 032 151 € 2 964 840 € 2 495 384 € 1 627 522 € 2 626 568 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 028 547€ 2 108 651€ 1 454 324€ 3 071 760€ 3 646 392€ 3 062 150€ 2 293 623€ 1 779 819€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 561 503€ 2 020 845€ 1 470 613€ 1 307 863€ 1 412 691€ 970 001€ 671 217€ 715 565€ 1 627 522€ 2 626 568€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
58 182€ 53 825€ 54 838€ 65 583€ 60 585€ 51 021€ 48 036€ 26 638€ 24 767€ 22 020€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
41 296€ 39 564€ 40 763€ 45 072€ 44 361€ 39 206€ 37 223€ 19 203€ 16 673€ 15 054€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
500 818€ 681 929€ 505 425€ 105 841€ 319 474€ 231 283€ 302 366€ 165 305€ 242 038€ 429 264€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 245€ 5 712€ 3 245€ 5 646€ 9 226€ 10 044€ 11 730€ 5 106€ 7 501€ 7 912€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
289 317 € 315 440 € 306 435 € 206 691 € 193 842 € 267 672 € 264 459 € 95 567 € 82 367 € 142 476 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
55 998€ 38 929€ 37 999€ 36 528€ 28 593€ 39 587€ 16 771€ 18 253€ 46 367€ 48 097€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
233 319€ 276 511€ 268 436€ 170 163€ 165 249€ 228 085€ 247 688€ 77 314€ 36 000€ 94 379€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 € 1 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1€ 1€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé