Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
713 933 € 602 916 € 188 130 € 303 424 € 316 155 € 301 634 € 319 058 € 424 217 € 481 578 € 555 611 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
475 311 € 342 104 € 8 104 € 16 211 € 32 384 € 37 739 € 62 908 € 89 442 € 138 302 € 53 575 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 365 € 2 781 € 4 197 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 365€ 2 781€ 4 197€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
475 311 € 342 104 € 8 104 € 16 211 € 32 384 € 37 739 € 62 908 € 88 077 € 135 521 € 49 378 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
474 311€ 237 904€ 8 104€ 16 211€ 32 384€ 37 739€ 62 908€ 88 077€ 135 521€ 47 378€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
104 200€ 2 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
232 598 € 256 940 € 177 921 € 285 186 € 282 135 € 262 285 € 254 880 € 332 167 € 340 996 € 500 822 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
45 751 € 59 551 € 59 118 € 25 812 € 15 778 € 18 858 € 9 115 € 21 750 € 15 552 € 15 534 €
035
B.I.1
Materiál
45 751€ 59 551€ 59 118€ 25 812€ 15 778€ 18 858€ 9 115€ 21 750€ 15 552€ 15 534€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
311 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
311€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
186 668 € 193 652 € 37 264 € 113 966 € 38 331 € 64 125 € 52 761 € 10 343 € 98 456 € 382 593 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
185 626 € 190 494 € 36 699 € 11 155 € 37 885 € 43 060 € 27 913 € 3 974 € 60 839 € 371 697 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
185 626€ 190 494€ 36 699€ 11 155€ 37 885€ 43 060€ 27 913€ 3 974€ 60 839€ 371 697€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 398€ 33€ 20 652€ 24 435€ 5 956€ 37 204€ 9 998€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 042€ 3 158€ 565€ 100 413€ 413€ 413€ 413€ 413€ 413€ 898€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
179 € 3 737 € 81 539 € 145 408 € 228 026 € 179 302 € 193 004 € 299 763 € 226 988 € 102 695 €
072
B.V.1.
Peniaze
179€ 2 606€ 1 727€ 171€ 850€ 580€ 1 439€ 2 690€ 1 865€ 2 304€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 131€ 79 812€ 145 237€ 227 176€ 178 722€ 191 565€ 297 073€ 225 123€ 100 391€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 024 € 3 872 € 2 105 € 2 027 € 1 636 € 1 610 € 1 270 € 2 608 € 2 280 € 1 214 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
6 024€ 3 872€ 1 270€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 105€ 2 027€ 1 636€ 1 610€ 1 458€ 2 280€ 1 214€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 150€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
713 933 € 602 916 € 188 130 € 303 424 € 316 155 € 301 634 € 319 058 € 424 217 € 481 578 € 555 611 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-219 017 € -164 849 € 29 501 € 252 816 € 262 196 € 233 026 € 246 815 € 240 983 € 300 952 € 317 763 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
18 590 € 18 590 € 18 590 € 18 590 € 18 590 € 18 590 € 18 590 € 18 590 € 18 590 € 18 590 €
082
A.I.1
Základné imanie
18 590€ 18 590€ 18 590€ 18 590€ 18 590€ 18 590€ 18 590€ 18 590€ 18 590€ 18 590€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 859 € 1 859 € 1 859 € 1 859 € 1 859 € 1 859 € 1 859 € 1 859 € 1 859 € 1 859 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 859€ 1 859€ 1 859€ 1 859€ 1 859€ 1 859€ 1 859€ 1 859€ 1 859€ 1 859€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-185 298 € 9 053 € 106 949 € 212 577 € 212 577 € 226 366 € 220 534 € 180 503 € 297 313 € 199 613 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
9 053€ 106 949€ 226 366€ 226 366€ 226 366€ 220 534€ 180 503€ 297 313€ 199 613€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-185 298€ -13 789€ -13 789€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-54 168 € -194 351 € -97 897 € 19 790 € 29 170 € -13 789 € 5 832 € 40 031 € -16 810 € 97 701 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
932 950 € 767 765 € 158 629 € 50 608 € 53 959 € 68 608 € 72 243 € 183 234 € 180 626 € 237 716 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
473 252 € 330 558 € 417 € 109 € 169 € 128 € 54 € 53 833 € 84 048 € 10 453 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
9 129€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
-1 299€ -491€ 417€ 109€ 169€ 128€ 54€ 102€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
465 422€ 331 049€ 53 833€ 79 357€ 30€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
4 589€ 10 423€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
421 384 € 412 960 € 143 913 € 44 288 € 52 448 € 68 155 € 72 055 € 129 401 € 96 578 € 227 263 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
249 419 € 276 412 € 78 057 € 9 799 € 38 968 € 47 836 € 25 019 € 11 970 € 76 662 € 163 198 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
249 419€ 276 412€ 78 057€ 9 799€ 38 968€ 47 836€ 25 019€ 11 970€ 76 662€ 163 198€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
236€ 236€ 236€ 236€ 942€ 899€ 932€ 102 567€ 1 523€ 33 076€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
33 875€ 42 084€ 31 915€ 16 991€ 604€ 470€ 391€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
23 444€ 25 266€ 20 320€ 10 916€ 985€ 1 043€ 825€ 1 526€ 691€ 1 539€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
115 379€ 67 326€ 12 169€ 6 216€ 10 649€ 17 481€ 17 190€ 13 038€ 17 702€ 29 450€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
-969€ 1 636€ 1 216€ 130€ 300€ 426€ 27 698€ 300€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
29 709 € 24 247 € 14 299 € 6 211 € 1 342 € 325 € 134 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
29 709€ 24 247€ 14 299€ 6 211€ 1 342€ 325€ 134€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
8 605€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
132 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
132€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé