Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
67 792 961 € 77 269 567 € 74 608 529 € 72 140 031 € 74 160 621 € 75 073 550 € 73 607 637 € 70 532 902 € 65 266 811 € 63 599 850 € 68 417 221 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
30 465 626 € 31 487 996 € 32 931 222 € 34 148 993 € 37 247 323 € 35 325 593 € 31 732 622 € 31 821 750 € 29 385 039 € 30 432 333 € 31 457 364 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
839 033 € 432 436 € 241 596 € 196 344 € 232 060 € 247 949 € 264 825 € 78 995 € 58 093 € 67 974 € 60 365 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
170 352€ 226 733€ 234 415€ 196 344€ 227 195€ 247 649€ 172 103€ 78 477€ 58 093€ 66 216€ 60 365€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
668 681€ 205 703€ 7 181€ 4 865€ 300€ 92 722€ 518€ 1 758€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
29 626 593 € 31 055 560 € 32 689 626 € 33 952 649 € 36 948 557 € 35 012 116 € 31 425 124 € 31 703 809 € 29 288 698 € 30 327 545 € 31 360 855 €
012
A.II.1
Pozemky
88 500€ 88 500€ 88 500€ 88 500€ 88 500€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€
013
A.II.2
Stavby
7 883 617€ 8 097 649€ 7 501 861€ 7 560 097€ 7 674 214€ 5 120 349€ 4 849 007€ 4 802 820€ 4 207 398€ 4 285 118€ 4 358 736€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 654 850€ 22 341 263€ 23 955 453€ 25 760 123€ 23 411 037€ 21 312 042€ 21 092 041€ 21 054 166€ 23 484 358€ 25 495 261€ 25 521 043€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
14 359€ 12 968€ 12 972€ 12 973€ 12 973€ 12 974€ 12 976€ 12 977€ 12 979€ 12 979€ 12 981€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 831 215€ 310 060€ 945 406€ 81 174€ 5 490 755€ 7 006 232€ 4 535 901€ 1 906 430€ 1 026 593€ 470 070€ 719 988€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
154 052€ 205 120€ 185 434€ 449 782€ 271 078€ 1 545 519€ 920 199€ 3 912 416€ 542 370€ 49 117€ 733 107€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
66 706 € 65 528 € 42 673 € 38 946 € 38 248 € 36 814 € 36 144 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
66 706€ 65 528€ 42 673€ 38 946€ 38 248€ 36 814€ 36 144€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
37 225 916 € 45 668 286 € 41 635 227 € 37 967 258 € 36 898 784 € 39 720 540 € 41 848 774 € 38 692 752 € 35 868 836 € 33 150 871 € 36 937 414 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
23 375 338 € 27 023 079 € 24 951 994 € 22 017 693 € 20 364 011 € 22 218 980 € 20 343 678 € 18 621 584 € 18 703 621 € 16 605 701 € 17 384 826 €
035
B.I.1
Materiál
8 038 070€ 7 988 992€ 7 903 058€ 6 065 737€ 5 566 817€ 5 777 136€ 6 827 874€ 6 792 733€ 7 673 561€ 6 294 790€ 5 865 756€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 203 959€ 5 645 736€ 6 050 227€ 3 773 833€ 4 096 067€ 4 300 416€ 3 924 219€ 4 388 401€ 4 773 236€ 3 443 590€ 3 387 737€
037
B.I.3
Výrobky
10 989 684€ 13 014 130€ 10 681 411€ 11 724 397€ 10 210 340€ 11 749 652€ 9 257 228€ 7 088 952€ 6 054 203€ 6 770 256€ 7 975 296€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
102 185€ 248 933€ 317 298€ 453 726€ 490 787€ 391 776€ 334 357€ 351 498€ 202 621€ 96 700€ 138 999€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
41 440€ 125 288€ 365€ 17 038€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 20 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
20€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
13 766 798 € 18 435 251 € 16 579 850 € 15 433 568 € 16 475 714 € 17 396 521 € 21 101 665 € 19 966 075 € 17 011 245 € 16 296 760 € 19 319 231 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
13 122 454 € 14 424 484 € 15 700 394 € 14 518 280 € 15 542 944 € 16 928 380 € 20 553 276 € 19 335 880 € 15 999 310 € 15 357 297 € 18 199 039 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
9 918€ 10 142€ 2 011€ 11 693€ 126 699€ 150 747€ 3 751 802€ 4 324 765€ 2 986 948€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
205 976€ 527 741€ 581 020€ 405 932€ 427 695€ 562 397€ 564 373€ 138 281€ 42 622€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
12 906 560€ 13 886 601€ 15 117 363€ 14 100 655€ 14 988 550€ 16 215 236€ 16 237 101€ 14 872 834€ 12 969 740€ 15 357 297€ 18 199 039€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
7 021€ 3 600 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
619 315€ 368 497€ 873 824€ 902 199€ 926 275€ 449 819€ 524 039€ 543 125€ 943 647€ 811 325€ 882 024€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
10 783€ 8 074€ 15 859€ 74 173€ 50 721€ 111 662€ 34 946€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
18 008€ 42 270€ 5 632€ 2 306€ 6 495€ 10 248€ 8 491€ 12 897€ 17 567€ 16 476€ 203 222€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
83 780 € 209 956 € 103 383 € 515 997 € 59 059 € 105 039 € 403 431 € 105 093 € 153 970 € 248 410 € 233 337 €
072
B.V.1.
Peniaze
12 058€ 9 905€ 8 974€ 9 936€ 12 269€ 50 107€ 54 251€ 66 240€ 67 965€ 66 266€ 10 589€
073
B.V.2.
Účty v bankách
71 722€ 200 051€ 94 409€ 506 061€ 46 790€ 54 932€ 349 180€ 38 853€ 86 005€ 182 144€ 222 748€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
101 419 € 113 285 € 42 080 € 23 780 € 14 514 € 27 417 € 26 241 € 18 400 € 12 936 € 16 646 € 22 443 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
11 016€ 18 823€ 11 548€ 3 083€ 3 490€ 3 396€ 4 349€ 4 983€ 5 832€ 6 418€ 6 486€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
80 158€ 94 462€ 30 404€ 20 405€ 9 346€ 17 646€ 15 212€ 12 882€ 6 569€ 9 348€ 15 890€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
128€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 245€ 292€ 1 678€ 6 375€ 6 680€ 535€ 535€ 880€ 67€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
67 792 961 € 77 269 567 € 74 608 529 € 72 140 031 € 74 160 621 € 75 073 550 € 73 607 637 € 70 532 902 € 65 266 811 € 63 599 850 € 68 417 221 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
24 670 486 € 24 049 144 € 23 928 261 € 26 659 273 € 26 917 903 € 27 801 333 € 27 253 907 € 27 134 949 € 25 204 897 € 24 867 143 € 24 896 453 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
22 000 000 € 22 000 000 € 22 000 000 € 22 000 000 € 22 000 000 € 22 000 000 € 22 000 000 € 22 000 000 € 22 000 000 € 22 000 000 € 22 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 291 282 € 1 285 232 € 1 285 232 € 1 246 732 € 1 246 082 € 1 152 082 € 1 079 082 € 919 082 € 771 082 € 552 082 € 305 082 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 291 282€ 1 285 232€ 1 285 232€ 1 246 732€ 1 246 082€ 1 152 082€ 1 079 082€ 919 082€ 771 082€ 552 082€ 305 082€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-15 000 € -15 000 € 5 783 € 33 029 € -70 875 € -682 932 € -76 516 € -410 872 € -276 919 € -59 651 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-15 000€ -15 000€ 5 783€ 33 029€ -70 875€ -682 932€ -76 516€ -410 872€ -276 919€ -59 651€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
772 862 € 658 029 € 2 368 258 € 2 638 142 € 3 626 126 € 3 784 757 € 4 132 383 € 2 696 687 € 1 372 980 € 404 022 € 189 979 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
772 862€ 658 029€ 2 368 258€ 2 638 142€ 3 626 126€ 3 784 757€ 4 132 383€ 2 696 687€ 1 372 980€ 404 022€ 189 979€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
606 342 € 120 883 € -1 710 229 € 768 616 € 12 666 € 935 369 € 725 374 € 1 595 696 € 1 471 707 € 2 187 958 € 2 461 043 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
42 368 406 € 52 289 992 € 50 068 317 € 44 933 957 € 46 693 402 € 46 629 666 € 45 656 137 € 42 894 114 € 39 669 794 € 38 399 727 € 42 923 734 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 586 822 € 4 138 572 € 4 397 344 € 5 198 640 € 6 837 379 € 8 236 804 € 4 339 752 € 3 737 511 € 3 525 482 € 4 065 063 € 5 133 394 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 433€ 13 448€ 23 704€ 36 067€ 50 186€ 44 432€ 42 230€ 36 643€ 34 751€ 11 038€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 394 928€ 2 071 684€ 2 296 711€ 2 644 998€ 4 357 792€ 5 791 001€ 1 835 065€ 1 256 428€ 1 067 440€ 1 689 405€ 3 114 243€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
134 903€ 74 004€ 136 656€ 207 820€ 105 617€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 190 461€ 2 066 888€ 2 087 185€ 2 529 938€ 2 443 520€ 2 395 617€ 2 325 352€ 2 364 849€ 2 284 743€ 2 133 087€ 1 902 496€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
145 000 € 0 € 106 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
145 000€ 106 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
13 666 676€ 17 108 205€ 8 984 598€ 7 613 895€ 7 009 658€ 8 170 000€ 7 990 530€ 11 827 545€ 9 496 920€ 8 838 577€ 10 473 576€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 802 819 € 8 676 180 € 10 559 452 € 8 656 306 € 9 620 613 € 11 825 004 € 12 677 526 € 11 971 170 € 10 437 636 € 10 579 129 € 9 116 267 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 706 573 € 6 274 977 € 5 741 177 € 4 860 837 € 6 108 554 € 8 365 524 € 7 704 510 € 6 960 975 € 7 931 664 € 7 163 917 € 5 977 091 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
173 462€ 200 966€ 283 180€ 223 533€ 103 305€ 336 048€ 492 333€ 156 736€ 236 689€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
645 064€ 696 615€ 979 374€ 869 923€ 1 765 764€ 2 046 040€ 1 867 892€ 2 083 967€ 3 092 658€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 888 047€ 5 377 396€ 4 478 623€ 3 767 381€ 4 239 485€ 5 983 436€ 5 344 285€ 4 720 272€ 4 602 317€ 7 163 917€ 5 977 091€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 000 028€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110€ 2 500 000€ 3 000 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
500 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
751 647€ 720 391€ 762 208€ 704 266€ 722 473€ 712 528€ 712 510€ 755 198€ 745 592€ 754 324€ 637 451€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
497 229€ 487 578€ 523 659€ 503 934€ 495 105€ 496 977€ 496 105€ 512 040€ 518 531€ 524 652€ 440 049€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
182 089€ 96 167€ 112 556€ 262 315€ 109 793€ 104 369€ 199 536€ 111 399€ 108 014€ 467 737€ 124 046€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
110 800€ 573 509€ 81 953€ 329 507€ 188 897€ 42 142€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
665 281€ 1 097 067€ 1 919 824€ 2 324 954€ 2 184 688€ 2 034 696€ 491 356€ 549 605€ 804 328€ 1 479 602€ 1 895 488€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
426 908 € 526 311 € 702 416 € 941 082 € 733 130 € 968 778 € 1 368 177 € 979 579 € 1 135 137 € 777 891 € 1 317 577 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
338 179€ 435 253€ 574 462€ 690 494€ 654 779€ 761 281€ 734 179€ 692 751€ 644 842€ 589 332€ 593 136€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
88 729€ 91 058€ 127 954€ 250 588€ 78 351€ 207 497€ 633 998€ 286 828€ 490 295€ 188 559€ 724 441€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
16 885 181€ 21 840 724€ 25 424 507€ 22 524 034€ 22 492 622€ 17 429 080€ 19 280 152€ 14 378 309€ 14 929 619€ 13 639 067€ 16 776 920€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
500 000€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
754 069 € 930 431 € 611 951 € 546 801 € 549 316 € 642 551 € 697 593 € 503 839 € 392 120 € 332 980 € 597 034 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
62 932€ 158 340€ 50 023€ 99 554€ 32 941€ 74 132€ 17 525€ 187 232€ 2 949€ 52 858€ 217 999€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
436 081€ 483 400€ 199 085€ 301 928€ 363 035€ 411 881€ 530 659€ 236 410€ 309 321€ 206 112€ 279 990€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
255 056€ 288 691€ 362 843€ 145 319€ 153 340€ 156 538€ 149 409€ 80 197€ 79 850€ 74 010€ 99 045€