Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZACHEM, a. s. Strážske

Údaje z Obchodného registra spoločnosti ZACHEM, a. s. Strážske

 • Názov ZACHEM, a. s. Strážske
 • IČO 31730191
 • DIČ 2020499316
 • Sídlo Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce
 • Dátum vzniku 4. júla 1996, Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č. 798/V
 • Základné imanie Podľa ORSR: 232 357 € / splatené 232 357 €
  Podľa účtovnej závierky: 232 357 €
 • Historický názov ZACHEM, a. s. Strážske v reštrukturalizácii
  (platné do 11. júla 2017 )
  ZACHEM, a. s. Strážske
  (platné do 27. apríla 2017 )
 • Historické sídlo Priemyselná 720, 072 22 Strážske
  (platné do 26. januára 2015)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 24. decembra 2022
Reštrukturalizačné konanie
Predmety podnikania
Názov Vznik
sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovom a technickými chemikáliami, drevom, stavebným materiálom 4.7.1996
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami, kozmetickými výrobkami, priemyselnými chemikáliami, priemyselnými hnojivami, plastami a chemickými vláknami 4.7.1996
podnikateľské poradenstvo 4.7.1996
automatizované spracovanie dát 4.7.1996
reklamné činnosti 4.7.1996
sprostredkovanie obchodu a služieb 3.9.1999
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podľa notárskej zápisnice zo dňa 14.6.1996 podľa § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
2. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 18.11.1996.
3. Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 27.3.1998.
4. Zmena stanov schválená VZ dňa 30.3.1999.
5. Zmena stanov schválená mimoriadnym VZ dňa 28. 7. 2000.
6. Okresný súd Michalovce, rozsudkom zo dňa 22. októbra 2008., č.k. 20Cb/7/2008-135 určil, že všetky uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti ZACHEM, a.s., Strážske dňa 15.12.2006, vrátane uznesení zaznamenaných v notárskej zápisnici N9/2007, NZ 7559/2007, NCRis 7618/2007, napísanej notárkou JUDr. Dagmar Lukáčiovou dňa 26.2.2007, na Notárskom úrade v Košiciach , ako uznesenie k bodu 2 programu, uznesenie k bodu 3 programu, uznesenie bodu 4 programu, uznesenie k bodu 5 programu, uznesenie 6 k bodu programu a uznesenie k bodu 7 programu, v znení opravy notárskej zápisnice N9/2007, NZ 7559/2007, NCRis 7618/2007, napísanej notárkou JUDr. Dagmar Lukáčiovou dňa 19.6.2008, na Notárskom úrade v Košiciach, sú neplatné. Tento rozsudok nadobudol právoplatnosť 17.12.2008 .

Okresný súd Banská Bystrica, rozsudkom zo dňa 12.9.2012., č. k. 61 Cb 61/2009-206 návrh navrhovateľa Daniela Krátkeho v celom rozsahu zamietol. Tento rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 20.2.2013, a to v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 31. 1. 2013, č. k. 43 Cob/247/2012, ktorým rozhodnutie Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 61 Cb 61/2009-206, IČS:6109204730 zo dňa 12. septembra 2012 potvrdil.
7. Z notárskej zápisnice N 285/2008, Nz 27796/2008 NCRIs 26526/2008 spísanej JUDr. Martinou Mižíkovou - notárkou okrem iného vyplýva, že na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 11.6.2004 bol Ing. Martin Babiar, Vladimír Fiľakovský a Ing. Jozef Cipro odvolaní z funkcií členov predstavenstva a ku dňu 11.6.2004 Ing. Martin Babiar, Vladimír Fiľakovský a Ing. Jozef Cipro zvolení do funkcie členov predstavenstva, Ing. Martin Babiar bol určený za predsedu predstavenstva a Ing. Jozef Cipro za podpredsedu predstavenstva. Ku dňu 11.6.2004 bol Ľubomír Tomaško odvolaný z funkcie člena dozornej rady a ku dňu 11.6.2004 boli Ing. Anton Sabo, Magdaléna Jachimecová a Ľubomír Tomaško zvolení do funkcie člena dozornej rady.
8. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 3CoKR/21/2016-187 zo dňa 25.8.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.9.2016 zmenil uznesenie Okresného súdu Košice I 32R/1/2016-152 zo dňa 2.6.2016 tak, že povolil reštrukturalizáciu dlžníka ZACHEM, a. s. Strážske, Námestie osloboditeľov 70, Michalovce 071 01, IČO: 31 730 191 a ustanovil za správcu Ing. Viliama Lafka, so sídlom kancelárie Štúrova 19, Košice, zn. správcu S 1424.
9. Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 09.05.2017, sp. zn. 32R/1/2016 súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka ZACHEM, a. s. Strážske v reštrukturalizácii so sídlom: Námestie
osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce, IČO: 31 730 191, predložený na schvaľovacej schôdzi konanej dňa 11.04.2017,
ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a ukončuje reštrukturalizáciu dlžníka: ZACHEM, a. s. Strážske v reštrukturalizácii, so sídlom: Námestie
osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce, IČO: 31 730 191. V zmysle § 156 ZKR zaniká funkcia správcu.
10. Ukončenie reštrukturalizačného konania: 16.05.2017
11. Reštrukturalizačný správca: Ing. Viliam Lafko, Štúrova 19, Košice 040 01, Značka: S1424, Vznik funkcie: 06.09.2016, Skončenie funkcie: 16.05.2017
12. Okresný súd Košice I uznesením č.k. 30K/1/2021-698 zo dňa 31.3.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2022 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka ZACHEM, a. s. Strážske, Námestie osloboditeľov 70, Michalovce 071 01 a za správcu podstaty menoval JUDr. Ingrid Kovalčukovú. Uznesením č. k. 30K/1/2021-1218 zo dňa 16.1.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.1.2023 Okresný súd Košice I odvolal správcu podstaty Ingrid Kovalčukovú a ustanovil správcu podstaty JUDr. Gabriela Šoltésa.