Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZACHEM, a. s. Strážske

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
176 339 200 € 5 867 343 € 5 867 291 € 5 867 737 € 5 867 794 € 5 867 737 € 5 871 161 € 5 877 702 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 867 241 € 5 867 241 € 5 867 241 € 5 867 241 € 5 867 241 € 5 867 241 € 5 867 241 € 5 867 241 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
5 867 241 € 5 867 241 € 5 867 241 € 5 867 241 € 5 867 241 € 5 867 241 € 5 867 241 € 5 867 241 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
5 867 241€ 5 867 241€ 5 867 241€ 5 867 241€ 5 867 241€ 5 867 241€ 5 867 241€ 5 867 241€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
170 471 959 € 102 € 50 € 496 € 553 € 496 € 3 920 € 10 447 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
170 471 788 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
170 471 788€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
79 € 78 € 496 € 496 € 496 € 3 815 € 9 976 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
496 € 496 € 496 € 3 815 € 9 976 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
496€ 496€ 496€ 3 815€ 9 976€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
79€ 78€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
92 € 24 € 50 € 57 € 105 € 471 €
072
B.V.1.
Peniaze
88€ 5€ 103€ 394€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4€ 19€ 50€ 57€ 2€ 77€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
14 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
176 339 200 € 5 867 343 € 5 867 291 € 5 867 737 € 5 867 794 € 5 867 737 € 5 871 161 € 5 877 702 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
50 837 280 € -4 164 685 € -4 161 845 € -4 161 686 € -4 159 865 € 569 871 € 575 016 € 954 450 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
232 357 € 232 357 € 232 357 € 232 357 € 232 357 € 232 357 € 232 357 € 232 357 €
082
A.I.1
Základné imanie
232 357€ 232 357€ 232 357€ 232 357€ 232 357€ 232 357€ 232 357€ 232 357€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
55 001 244€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
46 471 € 46 472 € 46 471 € 46 471 € 46 472 € 46 472 € 46 472 € 46 471 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
46 471€ 46 472€ 46 471€ 46 471€ 46 472€ 46 472€ 46 472€ 46 471€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
3 633 954 € 3 633 954 € 3 633 954 € 3 633 954 € 3 633 954 € 3 633 954 € 3 633 954 € 3 633 954 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
3 633 954€ 3 633 954€ 3 633 954€ 3 633 954€ 3 633 954€ 3 633 954€ 3 633 954€ 3 633 954€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-8 077 468 € -8 074 627 € -8 074 469 € -8 072 648 € -2 922 478 € -3 337 767 € -2 958 333 € -2 341 066 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
578 658€ 578 658€ 578 658€ 578 658€ 578 658€ 578 658€ 578 658€ 578 658€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8 656 126€ -8 653 285€ -8 653 127€ -8 651 306€ -3 501 136€ -3 916 425€ -3 536 991€ -2 919 724€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
722 € -2 841 € -158 € -1 820 € -5 150 170 € -5 145 € -379 434 € -617 266 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
10 033 689 € 10 032 028 € 10 029 136 € 10 029 423 € 10 027 659 € 5 297 866 € 5 296 145 € 4 923 252 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 544 794 € 3 544 794 € 3 544 794 € 3 544 794 € 3 544 794 € 3 117 871 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
3 544 794€ 3 544 794€ 3 544 794€ 3 544 794€ 3 544 794€ 3 117 871€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 486 345 € 6 486 234 € 6 483 342 € 6 484 628 € 6 482 865 € 2 179 994 € 5 294 075 € 4 923 252 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 477 300 € 6 477 210 € 6 476 346 € 6 476 760 € 6 476 698 € 2 175 043 € 5 293 115 € 4 923 252 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 477 300€ 6 477 210€ 6 476 346€ 6 476 760€ 6 476 698€ 2 175 043€ 5 293 115€ 4 923 252€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 996€ 8 995€ 6 996€ 6 908€ 5 207€ 3 991€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
49€ 29€ 960€ 960€ 960€ 960€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1€ 1€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 550€ 1 000€ 1 000€ 2 070€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
115 468 231 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
115 468 231€